Tazminat Davası | Bağıştan Rücu | Dava Değeri

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2015/29498 K. 2017/12529 T. 14.12.2017 DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR : Davacı, 03.07.2007 tarihinde… Belediyesine kullanılmak üzere bir adet kanal kazıyıcı … Devamını oku…Tazminat Davası | Bağıştan Rücu | Dava Değeri

Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat

T.C. YARGITAY Onyedinci Hukuk Dairesi E.2013/13651 K.2013/12913 T. 26.09.2013  TRAFİK KAZASI NEDENİYLE MADDİ TAZMİNAT YETKİLİ MAHKEME KESİN YETKİ KURALI SEÇİMLİK HAK Özet: Davalı sayısı birden fazla ise, dava bunlardan bi­risinin ikametgahı mahkemesinde açılabileceği gibi haksız fiilin vuku bulduğu, zararın meydana geldiği, zararın meydana gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mah­kemesinde de … Devamını oku…Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat

Tacir Olan Taraflar Arasındaki Hizmet Sözleşmesi Nedeniyle Alacak İstemi

T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2014/8236 K. 2015/1372 T. 5.3.2015 • TACİR OLAN TARAFLAR ARASINDAKİ HİZMET SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE ALACAK İSTEMİ ( Talep ve Dayanakları Açıklattırma – Hangi Davalı ya da Davalılardan Hangi Nedene Dayalı Olarak Ne Miktarda Alacak Talebinde Bulunulduğu İzah Edilmediği/Mahkemece H.M.K. 31. Md. Uyarınca Davacı Vekiline Talepleri ve Dayanakları Açıklattırılacağı ) • … Devamını oku…Tacir Olan Taraflar Arasındaki Hizmet Sözleşmesi Nedeniyle Alacak İstemi

Tazminat Davası

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2014/5647 K. 2015/1253 T. 2.2.2015 • HAKSIZ EL KOYMA NEDENİNE DAYALI TAZMİNAT İSTEMİ ( Davacının İmzası Bulunmayan Belgeye İtibar Edilerek Davanın Reddedildiği – Söz Konusu Belgede Adı Geçen Yediemin ve Teslim Alan Dava Dışı Kişinin Dinlenmesi ve Ayrıntılı Beyanlarının Alınması Gerektiği/Mahallinde Zabıta Araştırması Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği ) • … Devamını oku…Tazminat Davası

Ecrimisil Davası | Elatmanın Önlenmesi Davası

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2015/217 K. 2015/334 T. 15.1.2015 • ÇAPLI TAŞINMAZA EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL DAVASI ( Ecrimisil Miktarı Üzerinden Harç Ödendiği Ancak El Atmanın Önlenmesi Yönünden Harcın Yatırılmadığı ve Harç İkmalinin Yapılmadığı – Keşfen Saptanacak Dava Değeri Üzerinden Peşin Harcın Alınması Gerektiği ) • EL ATMANIN ÖNLENMESİ BAKIMINDAN HARÇ YATIRILMAMASI … Devamını oku…Ecrimisil Davası | Elatmanın Önlenmesi Davası

İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2014/11588 K. 2014/15127 T. 2.10.2014 • İŞLETME HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ ( Rücuen Alacak İstemi – Sözleşmenin Anılan Maddesindeki İhbar Yükümlülüğünün Yerine Getirildiği İddia ve İspat Olunmadığı Gibi Mahkemece Bu Yükümlülüğe Uyulmamasının Sonuçlarının Değerlendirilmemesinin Doğru Olmadığı ) • RÜCUEN ALACAK İSTEMİ ( İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi – Davacı Tarafından Yapılan … Devamını oku…İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi

Trafik Kazası | Tazminat Davası

T.C. YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ E. 2013/12130 K. 2014/6187 T. 18.3.2014 • RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI (Teselsül Hükümleri Uyarınca İlk Peşin Sermaye Değerli Gelirin Yarısı ile Masraflardan Tüm Davalıların Müştereken Müteselsilen Sorumlu Olduğu – İlk Peşin Sermaye Değerli Gelirin Kalan Yarısından ise İşverenin Sorumlu Olması Gerektiği) • TRAFİK KAZASI (Rücuen Tazminat Davası – Teselsül Hükümleri Uyarınca … Devamını oku…Trafik Kazası | Tazminat Davası

Tazminat Davası

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2005/8488 K. 2005/13649 T. 22.12.2005 • TAZMİNAT DAVASI ( İş Kazası Sonucu Maluliyetten Doğan Maddi ve Manevi Tazminat İstemi ) • İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI ( Davalılardan Birinin Davasından Vazgeçilmiş Olması Diğer Davalıları Ancak Feragat Edilenin Kusuru Oranında Kurtarabilmesi ) • FERAGAT ( Hakkında Feragat Edilen Kişinin Tespit Edilen Kusur … Devamını oku…Tazminat Davası

Vekalet Aktinden Kaynaklanan Tazminat Talebi

  T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/3-531 K. 2012/760 T. 7.11.2012 • VEKALET AKTİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Aracı Davalıya Sattığı ve Satabilmesi İçin Vekaletname Verdiği/Davalının Harici Olarak Sattığı Aracın Vergi Borcu Olduğu – Davacının Vekalet Sözleşmesi Gereğince Uzun Bir Süre Ses Çıkarmadığı/Tarafların Müterafik Kusuru Olduğu ) • ARACIN VERGİ BORCU NEDENİYLE DOĞAN … Devamını oku…Vekalet Aktinden Kaynaklanan Tazminat Talebi

Tazminat Davaları | Maddi Tazminat Davası | Manevi Tazminat Davası

TAZMİNAT  DAVALARI               Trafik kazalarından doğan tazminat davaları dünyada ve özellikle ülkemizde trafik kazalarındaki can ve mal kayıpları sebebiyle en sık karşılaştığımız davalar arasında yer almaktadır. Bazı yasal koşulların varlığı durumunda bir olay trafik kazası olarak kabul edilmektedir. Ölüm, yaralama ve yahut maddi bir zararla sonuçlanan trafik kazalarında yasal şartların varlığı halinde maddi tazminat … Devamını oku…Tazminat Davaları | Maddi Tazminat Davası | Manevi Tazminat Davası