Şirket Genel Kurul Kararının İptali

  T.C. YARGITAY Onbirinci Hukuk Dairesi E.2011/15478 K.2013/2491 T.13.02.2013 ŞİRKET GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İMTİYAZIN PAYA BAĞLANMA ZORUNLULUĞU SÖZLEŞMESEL HAKLAR ŞİRKET GENEL KURUL KARARININ İPTALİ   Özet: Paya değil de “kişi”ye, “sıfat”a veya “makam ”a bağlanan haklar, üstünlükler ve imkanların, 6762 sayılı Türk Tica­ret Kanununa göre imtiyaz olmayıp, genel hükümler çerçevesinde değerlendirilecek “akdi hak”lar diye … Devamını oku…Şirket Genel Kurul Kararının İptali

İhtiyati Haciz Kararına İtiraz | Şirketler Hukuku

T.C.YARGITAY Onbirinci Hukuk Dairesi E.2013/1851 K.2013/3031 T.20.02.2013 İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ KAMBİYO SENEDİNE DAYALI İPOTEKLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAK İFLASIN ERTELENMESİ KARARI Özet: İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılan takibin aynı alacak için düzenlenen kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip yapılmasına engel teşkil etmeyeceği, iflasın ertelenmesi kararı ya da kambiyo senedine dayalı alacak için ipotek verilmiş olsa … Devamını oku…İhtiyati Haciz Kararına İtiraz | Şirketler Hukuku

Ticari İş | Ticari Faiz | Alacak Davası | Limited Şirket

T.C. YARGITAY Altıncı Hukuk Dairesi E.2013/13947 K.2013/15913 T.26.11.2013   ALACAK DAVASI TİCARİ İŞ TİCARİ FAİZ   Özet: Dershaneler bir ticari işletme olduğundan, davalı kiracı Limited Şirket yönünden ticari iş niteliğinde sayılan kira­lama işlemi, davacılar yönünden de ticari iş sayılır. Ödenmeyen kira paralarına ticari faiz uygulanması gerekirken, yasal faiz uygulanması isabetsizdir.     Mahalli mahkemesinden verilmiş … Devamını oku…Ticari İş | Ticari Faiz | Alacak Davası | Limited Şirket

Anonim Şirket | Yönetim Kurulu Üyesinin Sorumluluğu | Anonim Şirketin Prim Borcu

  T.C. YARGITAY Onuncu Hukuk Dairesi E.2013/4754 K.2013/22865 T. 02.12.2013 ÖDEME EMRİNİN İPTALİ MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN SORUMLULUK YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN PRİM BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU Özet: Tüzel kişiliği  haiz bir özel kuruluşta  görev yapan bir kişinin primlerin ödenmesinden işverenle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olabilmesi için, primlerin tahakkuk ve ödenmesinde yetkili, üst düzey yöneticisi olması zorunlu olup, … Devamını oku…Anonim Şirket | Yönetim Kurulu Üyesinin Sorumluluğu | Anonim Şirketin Prim Borcu

Şirket Müdürünün İşlemleri | Ticari İşlem Yasağı

T.C. YARGITAY Onbirinci Hukuk Dairesi E.2012/7791 K.2014/427 T.10.01.2014 MENFÎ TESPİT VE İSTİRDAT DAVASI ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN İŞLEMLERİ GARANTİ SÖZLEŞMESİ/ŞİRKET ADINA KEFALET YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN ÖZEN BORCU YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN TİCARİ İŞLEM YASAĞI     Özet: Bir ticari işlemin her iki tarafında da aynı yönetim kurulu üyesinin bulunması durumunda anonim ortaklığın çıkar­larının zarara uğrama olanağı yüksek olacağından … Devamını oku…Şirket Müdürünün İşlemleri | Ticari İşlem Yasağı

İtirazın İptali | Anonim Şirket

  T.C.  YARGITAY Ondokuzuncu Hukuk Dairesi E.2013/17467 K.2014/2916 T.13.02.2014   İTİRAZIN İPTALİ MAKTU KARAR VE İLAM HARCI   Özet:Davacı Anonim Şirketin harçtan muaf olmaması nedeniyle, karar ve ilam harcının kamu düzeni ile ilgili olduğu resen gözetilerek, Harçlar Tarifesi gereğince alınması gereken maktu karar ve ilam harcı davacıdan alınıp, Hazineye gelir olarak kaydedilmelidir.   Taraflar arasındaki … Devamını oku…İtirazın İptali | Anonim Şirket

Limited Şirket Genel Müdürü | Şirket Avukatı

T.C. YARGITAY Dokuzuncu Hukuk Dairesi E.2014/3752 K.2014/5833 T.25.02.2014 LİMİTED ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRÜ HİZMET SÖZLEŞMESİ GÖREVLİ MAHKEME         Özet: Davacı, ortaklar kurulu kararı ile imzalanan genel müdürlük sözleşmesi uyarınca şirketin tüm sorumluluğunu üst­lenmiş, şirket organı sıfatı ile tüm ekonomik ve hukuki meseleler­de sorumluluğun kendisine ait olmak üzere şirketi temsil etmekle yükümlü olduğu belirtilmiştir. … Devamını oku…Limited Şirket Genel Müdürü | Şirket Avukatı

Ticari Şirketler | Ticari Dava

T.C.        YARGITAY Onbeşinci Hukuk Dairesi Esas 2014/3693 Karar 2014/4334 Tarih 23.06.2014 ESER SÖZLEŞMESİNE DAYANAN İTİRAZIN İPTALİ TİCARET MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİ TİCARİ NİTELİKTE ORTAKLIK TİCARİ ŞİRKETLER YAPI KOOPERATİFLERİ Özet: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, kanun gereği ticari dava sayılan davalar haricinde, ticari davayı ticari iş esasına göre değil, ticari işletme esasına göre belirlemiştir. 1163 sayılı Kooperatifler … Devamını oku…Ticari Şirketler | Ticari Dava

Adi Ortaklık | Ortakların Sorumluluğu

T.C.YARGITAY Onikinci Hukuk Dairesi E.2014/12436 K.2014/15031 T.27.05.2014 TAKİBİN İPTALİ ADİ ORTAKLIK ORTAKLARIN SORUMLULUĞU TARAF EHLİYETİ JOİNT VENTURE Özet: İki veya daha fazla işletmenin belli bir amaca ulaşmak için katkılarını birleştirdikleri Joint Venture olarak adlandırılan ortaklığın tüzel kişiliği bulunmadığından taraf ehliyetine sahip olmadığı, ortakların, ortaklık borçlarından dolayı alacaklılara karşı doğrudan doğruya ve sınırsız olarak tüm varlıklarıyla … Devamını oku…Adi Ortaklık | Ortakların Sorumluluğu

İşyeri Devri

  T.C.YARGITAY Yedinci Hukuk Dairesi E.2014/5910 K.2014/14879 T. 01.07.2014 İŞYERİ DEVRİ FESHE BAĞLI HAKLAR   Özet: Davalı ile dava dışı şirket arasında işyeri devri ilişkisi mevcut olup, davacının işe başlatılmadığı tarihte işveren dava dışı şirkettir. Feshe bağlı haklar olan ihbar ve yıllık izin alacağından sorumluluk son işverene ait olduğundan davanın reddine karar verilmelidir.   4857 s. … Devamını oku…İşyeri Devri