Geçerli Vasiyetname | Vasiyetnamenin İptali

  GEÇERLİ VASİYETNAME    TENKİSE TABİ TASARRUFLAR   ÖZET: Geçerli de olsa vasiyetname ile yapılan ölüme bağlı tasarrufun tenkise tabi olup olmayacağı, somut olayda tenkis olaylarının gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılarak hüküm kurulmalıdır.* Y.3.HD E.2011/14754 K.2011/20454 T.13.12.2011      Dava dilekçesinde vasiyetnamenin iptali istenilmiştir. Islah dilekçesi ile de, aksi halde, ölüme bağlı bir tasarruf, saklı payı zedelendiğinden tenkis hükümlerinin … Devamını oku…Geçerli Vasiyetname | Vasiyetnamenin İptali

Menfi Tespit Davası | Faturaya Konu Mallar

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2014/14716 K. 2015/553 T. 20.1.2015 • MENFİ TESPİT DAVASI ( Malın Teslim Alınmadığı İddiasının Satıcı Tarafından Kanıtlanması Gerektiği – İspat Yükünü Haiz Olan Davalının İddiasını Yazılı Belge ile İspat Etmesi Gerektiği/Faturanın Sadece Satıcının Defterinde Kayıtlı Olmasının Malın Teslimine Karine Teşkil Etmediği ) • FATURAYA KONU MALLARIN TESLİM ALINMADIĞI İDDİASI … Devamını oku…Menfi Tespit Davası | Faturaya Konu Mallar

Maddi Ve Manevi Tazminat Davası | Meslek Hastalığı Nedeniyle İşgöremezlik

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2014/17418 K. 2014/27940 T. 22.12.2014 • MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE İŞGÖREMEZLİK ( Sigortalının Maddi ve Manevi Zararları ve Eşinin Manevi Zarar Talebi/Davalının Kusurunun İş Akdine Aykırı Davranıştan Kaynaklandığı ve 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu – Islahla Artırılan Kısmın Zamanaşımına Uğradığı ) • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Meslek Hastalığı … Devamını oku…Maddi Ve Manevi Tazminat Davası | Meslek Hastalığı Nedeniyle İşgöremezlik

Kat Mülkiyetine İlişkin Davalar | Yönetimin Dava Ehliyeti

  YARGITAY 3.HUKUK DAİRESİ           KAT MÜLKİYETİNE İLİŞKİN DAVALAR YÖNETİMİN DAVA EHLİYETİ    ÖZET: Kat mülkiyetine ilişkin işlerin yürütülmesi için üçüncü kişiler yapılan sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklarda, tüzel kişiliği olmasa da yönetim kurulunun ya da yöneticinin aktif veya pasif dava ehliyeti yönünden kat maliklerini temsil edebileceği kabul edilmelidir. Y.3.HD E.2010/8387 K.2010/9124 T.24.05.2010       Davada, davacı eski yönetici, … Devamını oku…Kat Mülkiyetine İlişkin Davalar | Yönetimin Dava Ehliyeti

Vasiyet Alacaklısı | Mirasçılık Belgesi

VASİYET ALACAKLISI  MİRASÇILIK BELGESİ   ÖZET: Dava, vasiyetnamenin okunmasına dair karar kesinleştikten sonra aynı dosya üzerinden mirasçılık belgesi verilmesi istemine ilişkin olup; talep, duruşma açılmaksızın dosya üzerinden verilen kararla reddedilmiş; Özel Dairece davaya bakılması gerekçesiyle bozulmuştur. Muris İstanbul İli hudutları içinde bulunan paralarını vasiyetname yoluyla talepte bulunana bırakmıştır. Burada izlenecek yol; öncelikle murisin mirasçılarına bir … Devamını oku…Vasiyet Alacaklısı | Mirasçılık Belgesi

Mevsimlik İş Sözleşmeleri | İş Davası

T.C. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2014/13947 K. 2014/22644 T. 15.12.2014 • GEÇİCİ İŞÇİ STATÜSÜNDE ÇALIŞILAN SÜRELER ( Derece ve Kademenin Tespit Edilmesi İstemi – Davalı İdare Tarafından Davacının Kadroya Alınması Suretiyle Tüm Yıl Benzer İşlerde Çalıştırılıyor Olması Daha Önceki Mevsimlik Çalışmalarının Niteliğini Değiştirmez İse de Hukuken Yok Sayılmasının Adaletsiz Sonuçlar Doğuracağı ) • DERECE … Devamını oku…Mevsimlik İş Sözleşmeleri | İş Davası

Kiracının Hakları | Kira Sözleşmesinin Kiralayan Tarafından Feshi

MÜSPET ZARAR   MENFİ ZARAR   KİRA SÖZLEŞMESİNİN KİRALAYAN  TARAFINDAN  FESHİ   KİRACININ HAKLARI ÖZET: Müspet zarar, borçlu edimini gereği gibi yerine getirseydi alacaklının   mal varlığı ne durumda olacak idiyse, mevcut durum arasındaki farktır. Kar mahrumiyeti de müspet zarardır. Menfi zarar ise sözleşmenin hükümsüz olmasından doğan zarardır. Başka bir anlatımla sözleşme yapılmasaydı uğranılmayacak olan zarardır. Kira sözleşmesinin kiralayan tarafından … Devamını oku…Kiracının Hakları | Kira Sözleşmesinin Kiralayan Tarafından Feshi

Haksız Eyleme Dayalı Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2014/4278 K. 2015/771 T. 22.1.2015 • HAKSIZ EYLEME DAYALI MANEVİ TAZMİNAT ( Olay Tarihi Olayın Gelişimi ve Yaralanma Derecesi İle İlkeler Dikkate Alındığında Hükmedilen Manevi Tazminat Miktarı Fazla Olup Daha Alt Düzeyde Manevi Tazminata Karar Verilmek Üzere Hükmün Bozulması Gerektiği ) • MANEVİ TAZMİNATIN TAKDİRİ ( Tazminatın Sınırı Onun … Devamını oku…Haksız Eyleme Dayalı Manevi Tazminat

Fazla Çalışma | İş Davası

  YARGITAY 9.HUKUK  DAİRESİ  FAZLA ÇALIŞMA ÜCRET TESPİTİ TANIK İFADELERİ ÖZET: Dava konusu işyerinde çalışmayan ve bu işyerinden   alışveriş yaptıklarını söyleyen tanıkların ifadelerine dayanılarak; davacının çalışma süreleri ve ücreti tespit edilemez. Ücret konusunda ilgili meslek kuruluşlarından emsal ücret araştırması yapılmalıdır. Davacının işyerinde işçi mi ya da ortak mı olduğu araştırılırken resmi kurumlardan bilgi istenmelidir. Y.9.HD. … Devamını oku…Fazla Çalışma | İş Davası

Belirsiz Alacak Davası | Avukat Bedriye İclal Poyraz

  Belirsiz Alacak Davası        Belirsiz alacak davası kanunumuzda şöyle düzenlenmiştir. HMK M.107. maddede belirsiz alacak davası ;      “ (1)Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkansız olduğu hallerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası … Devamını oku…Belirsiz Alacak Davası | Avukat Bedriye İclal Poyraz