Tazminat Davası | Bağıştan Rücu | Dava Değeri

T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/29498

K. 2017/12529

T. 14.12.2017

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR : Davacı, 03.07.2007 tarihinde… Belediyesine kullanılmak üzere bir adet kanal kazıyıcı ve yükleyici makine teslim ettiklerini,… Belediyesi kapandığından makineyi davalı belediyeye teslim etmek istemediklerini, makinenin şirketlerine ruhsatlı olduğunu ileri sürerek iş makinesinin iadesi ile teslim alınacak tarihe kadar Bayındırlık ve İskan Bakanlığının belirlemiş olduğu makinenin saatlik ücreti üzerinden hesaplanacak kullanım ücretinin şirketlerine ödenmesini istemiştir.

Davalı, taraflar arasında yapılmış bir bağış işleminin bulunduğunu ve bağıştan rücu koşullarının oluşmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile; … plaka sayılı kanal kazıyıcı ve yükleyici iş makinenin davacı şirkete iadesine, ecri misil talebinin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-)Davacı, eldeki dava ile kapatılarak davalı Belediyeye devredilmesinden önce kullanılmak üzere … Belediyesine teslim edilen iş makinesinin tarafına iadesine ve teslim edileceği tarihe kadar kullanım ücreti ödenmesine karar verilmesini istemiştir. Davalı ise bağıştan rücu koşullarının oluşmadığı gerekçesi ile davanın reddini istemiştir. Davacı, dava dilekçesinde dava değerini 1.000,00 TL olarak göstermiş ve bu miktar üzerinden harç yatırmıştır. Ne var ki; davacının iadesini istediği iş makinesinin değeri dava dilekçesinden anlaşılamadığı gibi iş makinesinin kullanım bedeli olarak ne miktarda talepte bulunduğu da anlaşılamamaktadır. O halde, Mahkemece, davaya konu iş makinesinin değeri ve talep ettiği miktar hususunda davacıdan açıklama istenilmesi ve açıklanan bedeller üzerinden harcın ikmali sağlanarak yargılamaya devam edilmesi gerekirken, bu husus gözetilmeksizin, yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

2-)Bozma nedenine göre davalının temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda birinci bentte açıklanan sebeplerle kararın BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan sebeplerle davalının temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan 27,70 TL harcın istenmesi halinde iadesine, HUMK’ nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14/12/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın