Şirketler Hukuku | Menfi Tespit Davası | Eser Sözleşmesi

T.C.YARGITAY Onbeşinci Hukuk Dairesi E.2012/6437 K.2013/536 T.31.01.2013 MENFİ TESPİT DAVASI ESER SÖZLEŞMESİ ESER TESLİMİNİN İSPAT YÜKÜ MALEN KAYDI Özet: Eser sözleşmesine dayanan ilişkilerde eserin teslim edildiğini kanıtlama yükümlülüğü yükleniciye ait olup, ödeme için verilen bonolarda yer alan malen kaydının bonoların mal karşılığı verildiğini gösterse de, eser sözleşmesine konu teşkil eden malların teslim alındığını göstermeyeceği gözetilmelidir. … Devamını oku…Şirketler Hukuku | Menfi Tespit Davası | Eser Sözleşmesi

Şirket Genel Kurul Kararının İptali

  T.C. YARGITAY Onbirinci Hukuk Dairesi E.2011/15478 K.2013/2491 T.13.02.2013 ŞİRKET GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İMTİYAZIN PAYA BAĞLANMA ZORUNLULUĞU SÖZLEŞMESEL HAKLAR ŞİRKET GENEL KURUL KARARININ İPTALİ   Özet: Paya değil de “kişi”ye, “sıfat”a veya “makam ”a bağlanan haklar, üstünlükler ve imkanların, 6762 sayılı Türk Tica­ret Kanununa göre imtiyaz olmayıp, genel hükümler çerçevesinde değerlendirilecek “akdi hak”lar diye … Devamını oku…Şirket Genel Kurul Kararının İptali

Limited Şirketlerde Temsil

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2004/10695 K. 2004/14195 T. 21.12.2004 • TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Sermaye Şirketlerine Ait TTK Düzenlemeleri İçerisinde Şirket Ortaklarının Şirket Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Yahut Müdürlerin Yaptıkları İşlemler Nedeniyle Dava Açma Olanağı Olmadığı ) • LİMİTED ŞİRKETLERDE TEMSİL ( Sermaye Şirketlerine Ait TTK Düzenlemeleri İçerisinde Şirket Ortaklarının Şirket Faaliyetlerinden … Devamını oku…Limited Şirketlerde Temsil

İşe İade Davası

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2013/5859 K. 2013/14013 T. 9.5.2013 • İŞ SÖZLEŞMESİ FESHİNİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI (İş Güvencesi Kapsamı/Davalı İşverende Çalışan İşçilerin 30 ve Üzeri Olup Olmadığının Araştırılacağı – Türkiye Genelinde Başka İşyerleri Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Gereği) • FESİH BİLDİRİM TARİHİ İTİBARİYLE TOPLAM İŞÇİ SAYISININ TESPİTİ (Türkiye Geneli Başka Bir … Devamını oku…İşe İade Davası

Tapu İptali Ve Tescil | Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/14-1177 K. 2014/964 T. 26.11.2014 • YÜKLENİCİ TEMLİKİNE DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Davacının Ödemelerle İlgili Sunduğu Banka Dekontları İle Tahsilat ve Tediye Makbuzları Hakkında Davalı Tarafça Kalem Kalem Açıklama Yapılmasının Sağlanması Gerektiği ) • TAPU İPTALİ VE TESCİL İSTEMİ ( Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – … Devamını oku…Tapu İptali Ve Tescil | Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Senette Tahrifat | İmzaya İtiraz Davası

T.C.YARGITAY Onikinci Hukuk Dairesi E.2013/11063 K.2013/19889 T.28.05.2013 KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE İCRA TAKİBİ KEŞİDE TARİHİ VE MİKTAR KISMINDA DÜZELTME İMZAYA İTİRAZ DAVASI – KAMBİYO VASFI Özet: Senetteki çıkıntı, kazıntı ve silintinin keşideci tarafından onanması halinde geçerli olacağı, öte yandan çekin keşide tarihinde ve miktar kısmında tahrifat yapılmış olmasının tek başına takibin iptali nedeni … Devamını oku…Senette Tahrifat | İmzaya İtiraz Davası

Kiralanana Yapılan Faydalı Masrafların Tahsili

T.C. YARGITAY Altıncı Hukuk Dairesi E.2012/17141 K.2013/9733 T.03.06.2013 KİRALANANA YAPILAN FAYDALI MASRAFLARIN TAHSİLİ – VEKALETSİZ İŞ GÖRME Özet: Davacı kiracı, kiralanana yaptığı faydalı ve zorunlu masrafları vekaletsiz iş görme hükümlerine göre davalı kiralayandan isteyebilir. Ancak, davacı kiracı kiralananı kullanmaya devam ettiğinden yapıların değerinin tam olarak davacıya verilmesi de uygun olmayacaktır. Bu sebeple davacı, faydalı masrafları … Devamını oku…Kiralanana Yapılan Faydalı Masrafların Tahsili

İş Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat | Anonim Şirket

  T.C.YARGITAY Yirmibirinci Hukuk Dairesi E.2013/5568 K.2013/11689 T.04.06.2013   İŞ KAZASI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ASIL İŞVERENİN SORUMLULUĞU ALT İŞVEREN       Özet: İş kazası sonucu, zarara uğrayan işçi veya hak sahiplerinin maddi veya manevi tazminat talepleri, işveren veya kusurlu üçüncü kişilere karşı yöneltilebilir. Ancak, alt işveren aracılığıyla işe alman işçilerin uğrayacakları zararlardan dolayı, asıl … Devamını oku…İş Kazası Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat | Anonim Şirket

Tescilli Marka Ve Tasarıma Tecavüz | Lisans Bedeline Göre Maddi Tazminat

T.C. YARGITAY Onbirinci Hukuk Dairesi E.2011/8982 K.2013/12375 T.13.06.2013 TESCİLLİ MARKA VE TASARIMA TECAVÜZ HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ LİSANS BEDELİNE GÖRE MADDİ TAZMİNAT LİSANS BEDELİNİN BELİRLENMESİ Özet: Tescilli markaya ve tasarıma yapılan tecavüz ile haksız rekabetten kaynaklanan maddi zararın tazminine ilişkin is­temin 556sayılı KHK’nin 66/c maddesine dayanması halinde, da­valının marka ve tasarımı bir lisans anlaşması ile hukuka … Devamını oku…Tescilli Marka Ve Tasarıma Tecavüz | Lisans Bedeline Göre Maddi Tazminat

İhtiyati Haciz Kararına İtiraz | Şirketler Hukuku

T.C.YARGITAY Onbirinci Hukuk Dairesi E.2013/1851 K.2013/3031 T.20.02.2013 İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ KAMBİYO SENEDİNE DAYALI İPOTEKLE TEMİN EDİLMİŞ ALACAK İFLASIN ERTELENMESİ KARARI Özet: İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılan takibin aynı alacak için düzenlenen kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip yapılmasına engel teşkil etmeyeceği, iflasın ertelenmesi kararı ya da kambiyo senedine dayalı alacak için ipotek verilmiş olsa … Devamını oku…İhtiyati Haciz Kararına İtiraz | Şirketler Hukuku