Konut Kredisinde Erken Ödeme | Erken Ödeme Tazminatı

KONUT KREDİSİNDE ERKEN ÖDEME ERKEN ÖDEME TAZMİNATI               Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği’ne göre tüketici, konut finansmanı kuruluşuna borçlandığı meblağın tamamını ya da bir taksit miktarından az olmamak kaydıyla herhangi bir tutarı vadeden önce öderse; erken ödenen bu miktara göre konut finansmanı kuruluşu indirim yapmakla yükümlü kılınmıştır. Faiz oranının sabit olarak belirlendiği durumlarda; sözleşmede yer … Devamını oku…Konut Kredisinde Erken Ödeme | Erken Ödeme Tazminatı

Elatmanın Önlenmesi | Yıkım | Hukuki Danışma

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2014/5525 K. 2015/4991 T. 8.4.2015 • ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Çatının Hem Davalı Hem Davacının Birlikte Yaşadığı Binanın Korunması ve Isınması Bakımından Zaruret Arz Ettiği – İmar Mevzuatı Kapsamında Davacı Tarafın İkinci Kat Yapmasının Mümkün Olmadığı Gerekçesi İle Çatının Yıkılması ve 2. Kat Yapmasına İzin Verilmesi İsteği Hakkındaki … Devamını oku…Elatmanın Önlenmesi | Yıkım | Hukuki Danışma

Mülkiyet Hakkı | Ecrimisil

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2015/2504 K. 2015/3270 T. 4.3.2015 • ECRİMİSİL İSTEĞİ ( Davalıların Babaları Olan Mirasbırakanların İmar Öncesinde Kayda Dayalı Bir Hakkının Söz Konusu Olmadığı – Bu Durumda Anılan Davalıların Taşınmaz Üzerindeki Yapıdan Dolayı 3194 S. Yasanın 18. Md.sinden Kaynaklanan Bir Hakkının Varlığından Söz Edilemeyeceği ) • MİRASBIRAKANIN NÜFUS KAYITLARI ( Lehine … Devamını oku…Mülkiyet Hakkı | Ecrimisil

Sahte Vekaletname | Sahte Kimlik

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ                                    SAHTE VEKALETNAME   SAHTE KİMLİK TAPU İŞLEMLERİ   DEVLETİN SORUMLULUĞU   ÖZET: Tapuda sahte kimlik ve vekaletname ile yapılan işlemden Devlet ve Noter sorumludur. Burada sorumluluk kusursuz sorumluluktur. Akit tablosunda yazan bedelin gerçek olmadığı yazılı delil ile ispatlanmadıkça, zararın tespitinde akit tablosunda yazan bedel esas alınmalıdır.* Y.3. HD. E 2013/21230 K 2014/5604 … Devamını oku…Sahte Vekaletname | Sahte Kimlik

Elbirliğiyle Mülkiyet | Ortaklığı Koruma Eylemleri | Ecrimisil | Terekeye Temsilci

ELBİRLİĞİYLE MÜLKİYET  ORTAKLIĞI KORUMA EYLEMLERİ  Y.3.HD E.2011/18428 K.2012/1370 T.23.01.2012 ÖZET:Elbirliğiyle mülkiyette ortaklar arasında zorunlu dava arkadaşlığı  bulunmaktadır. Bu nedenle ortaklığın tasfiyesini isteme hakkı dışındaki tüm işlemlerde ortakların oybirliğiyle karar almaları ve birlikte hareket etmeleri zorunludur.Ancak, ortaklığa ilişkin hakların koruma eylemleri her bir ortak tarafından tek başına yapılabilir.       Davada, Kozan ilçesi 372 ada 5-6 parseller üzerinde … Devamını oku…Elbirliğiyle Mülkiyet | Ortaklığı Koruma Eylemleri | Ecrimisil | Terekeye Temsilci

Ecrimisil Davası | Elatmanın Önlenmesi Davası

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2015/217 K. 2015/334 T. 15.1.2015 • ÇAPLI TAŞINMAZA EL ATMANIN ÖNLENMESİ VE ECRİMİSİL DAVASI ( Ecrimisil Miktarı Üzerinden Harç Ödendiği Ancak El Atmanın Önlenmesi Yönünden Harcın Yatırılmadığı ve Harç İkmalinin Yapılmadığı – Keşfen Saptanacak Dava Değeri Üzerinden Peşin Harcın Alınması Gerektiği ) • EL ATMANIN ÖNLENMESİ BAKIMINDAN HARÇ YATIRILMAMASI … Devamını oku…Ecrimisil Davası | Elatmanın Önlenmesi Davası

Konut Amaçlı Taşınmaz Satın Alınması | Tüketici Mahkemesi

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2014/4025 K. 2014/14624 T. 11.11.2014 • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Görevli Mahkeme – Davalının Davacıya Konut Amaçlı Taşınmaz Sattığı ve Taraflar Arasındaki İlişkinin 4077 S. Yasa Kapsamında Kaldığı/Taraflar Arasındaki Uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Kaldığına Göre Davaya Bakmaya Tüketici Mahkemesinin Görevli Olduğu ) • GÖREVLİ MAHKEME ( … Devamını oku…Konut Amaçlı Taşınmaz Satın Alınması | Tüketici Mahkemesi

El Atmanın Önlenmesi Davası | Paydaşlardan Birinin Tek Başına Dava Açması

  T.C. YARGITAY 1. Hukuk Dairesi E.2014/4451 K.2014/5844 T.18.03.2014 KAT İRTİFAKI KURULU BAĞIMSIZ BÖLÜME ELATMANIN ÖNLENMESİ PAYDAŞLARDAN BİRİNİN TEK BAŞINA DAVA AÇMASI Özet: Paylı mülkiyete konu taşınmazda paydaşlardan her birinin taşınmaza yönelik haksız müdahalelere karşı tek başına elatmanın önlenmesi davası açabilmesi mümkündür. 4721 s. TÜRK MEDENİ KANUNU [Madde 693] Taraflar arasında görülen elatmanın önlenmesi davası sonunda, … Devamını oku…El Atmanın Önlenmesi Davası | Paydaşlardan Birinin Tek Başına Dava Açması

Ortak Taşınmaza Bina Yapılması

                           T.C.        YARGITAY Üçüncü Hukuk Dairesi E.2012/22537 K.2013/2399 T.18.02.2013 ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ PAYLI MÜLKİYET VEKALETSİZ İŞ GÖRME SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME ORTAK TAŞINMAZA BİNA YAPILMASI ZAMANAŞIMI Özet: Tarafların elbirliği halinde mülkiyet hükümlerine göre ortak bulundukları taşınmaz ile paylı mülkiyet hükümlerine göre paydaş bulundukları taşınmazların taraflara intikal ettiği sırada davacı hafriyat çalışması yaptırdığını ileri sürmüştür. Bu çalışmaların … Devamını oku…Ortak Taşınmaza Bina Yapılması

Ecrimisil İsteği

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2014/10035 K. 2014/14113 T. 15.9.2014 • ECRİMİSİL İSTEĞİ ( Taraflardan Emsal Kira Sözleşmeleri İstenmeli Somut Emsaller İncelenerek Taşınmazın Tamamı İçin Dava Konusu Ecrimisil İstenilen İlk Dönemi Başlangıç Tarihi Olarak Baz Alınarak Bilirkişilerce İlk Dönem İçin Ecrimisil Belirlenmesi Gerektiği ) • SONRAKİ DÖNEM ECRİMİSİL ( Bu Miktara ÜFE Oranının Tamamının … Devamını oku…Ecrimisil İsteği