Evlat Edinilenin Mirasçılığı | Halefiyet Yoluyla Mirasçı Olamaması

  T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2014/9582 K. 2015/10884 T. 17.9.2015 • EVLAT EDİNİLENİN HALEFİYET YOLUYLA MİRASÇI OLAMAMASI ( Tapu Kayıtlarının İptali İle Miras Payı Oranında Tescili Talebi/Davacıyı Evlat Edinen Kişinin Kök Muristen Önce Vefat Ettiği – Evlat Edinenin Ölümü İle Aradaki İlişkinin Sona Ereceği/Evlat Edinilen Halefiyet Yoluyla Mirasçı Olamayacağından Evlatlık Olan Davacının Davasının … Devamını oku…Evlat Edinilenin Mirasçılığı | Halefiyet Yoluyla Mirasçı Olamaması

Tenkis Davası

              T.C.       YARGITAY Birinci Hukuk Dairesi E.2013/10332 K.2013/12170 T. 09.09.2013 TENKİS DAVASI HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Özet:Tenkis davası açma hakkı, mirasçıların saklı paylarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak bir yıl ve her halde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın açılması tarihinin üzerinden on yıl geçmekle düşer. Davanın temlikten 19 yıl sonra, miras bırakanın Ölüm tarihinden … Devamını oku…Tenkis Davası

Mal Paylaşımı | Mal Rejimi | Kişisel Mal

            T.C. YARGITAY Sekizinci Hukuk Dairesi E.2014/11388 K.2014/13576 T.26.06.2014 KATILMA ALACAĞI EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA KİŞİSEL MAL ÖLÜM NEDENİYLE ÖDENEN SİGORTA BEDELİ Özet: Taraflar 23.12.2002 tarihinde evlenmiş, evlilik birliği murisin 19.09.2010 tarihinde ölümü ile son bulmuştur. Sözleşmeyle başka bir mal rejimi seçilmediğinden eşler arasında evlenme tarihinden murisin öldüğü tarihe kadar, yasal edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir. … Devamını oku…Mal Paylaşımı | Mal Rejimi | Kişisel Mal

Geçerli Vasiyetname | Vasiyetnamenin İptali

  GEÇERLİ VASİYETNAME    TENKİSE TABİ TASARRUFLAR   ÖZET: Geçerli de olsa vasiyetname ile yapılan ölüme bağlı tasarrufun tenkise tabi olup olmayacağı, somut olayda tenkis olaylarının gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılarak hüküm kurulmalıdır.* Y.3.HD E.2011/14754 K.2011/20454 T.13.12.2011      Dava dilekçesinde vasiyetnamenin iptali istenilmiştir. Islah dilekçesi ile de, aksi halde, ölüme bağlı bir tasarruf, saklı payı zedelendiğinden tenkis hükümlerinin … Devamını oku…Geçerli Vasiyetname | Vasiyetnamenin İptali

Vasiyet Alacaklısı | Mirasçılık Belgesi

VASİYET ALACAKLISI  MİRASÇILIK BELGESİ   ÖZET: Dava, vasiyetnamenin okunmasına dair karar kesinleştikten sonra aynı dosya üzerinden mirasçılık belgesi verilmesi istemine ilişkin olup; talep, duruşma açılmaksızın dosya üzerinden verilen kararla reddedilmiş; Özel Dairece davaya bakılması gerekçesiyle bozulmuştur. Muris İstanbul İli hudutları içinde bulunan paralarını vasiyetname yoluyla talepte bulunana bırakmıştır. Burada izlenecek yol; öncelikle murisin mirasçılarına bir … Devamını oku…Vasiyet Alacaklısı | Mirasçılık Belgesi

El Atmanın Önlenmesi Davası | Paydaşlardan Birinin Tek Başına Dava Açması

  T.C. YARGITAY 1. Hukuk Dairesi E.2014/4451 K.2014/5844 T.18.03.2014 KAT İRTİFAKI KURULU BAĞIMSIZ BÖLÜME ELATMANIN ÖNLENMESİ PAYDAŞLARDAN BİRİNİN TEK BAŞINA DAVA AÇMASI Özet: Paylı mülkiyete konu taşınmazda paydaşlardan her birinin taşınmaza yönelik haksız müdahalelere karşı tek başına elatmanın önlenmesi davası açabilmesi mümkündür. 4721 s. TÜRK MEDENİ KANUNU [Madde 693] Taraflar arasında görülen elatmanın önlenmesi davası sonunda, … Devamını oku…El Atmanın Önlenmesi Davası | Paydaşlardan Birinin Tek Başına Dava Açması

Tapu İptali Ve Tescil | Miras Davası

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2011/1-623 K. 2012/3 T. 18.1.2012 • MURİS MUVAZAASI HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI TAPU İPTALİ İLE TESCİL (Yerel Mahkemenin İlk Kararın Gerekçesinde Yer Vermediği Bakım Akdinde Edimler Arasında Açık Oransızlık Bulunduğu Gerekçesine Yer Vererek Yeni Hukuki Olguya Dayalı Olarak Yeni Hüküm Oluşturduğu) • TAPU İPTALİ İLE TESCİL (Muris Muvazaasına Dayalı – … Devamını oku…Tapu İptali Ve Tescil | Miras Davası

Tapu İptali Ve Tescil

T.C. YARGITAY 16. HUKUK DAİRESİ E. 2013/7375 K. 2013/9293 T. 30.9.2013 • TAPU İPTALİ VE TESCİL (Tanık ve Bilirkişi Beyanları Arasındaki Çelişkilerin Giderilmediği – Yerel Bilirkişi ve Tanıklardan Davaya Konu Taşınmazların Kim Tarafından Ne Zaman Satın Alındığı Sorulup Saptanarak Davaya Konu Taşınmazların Kök Muris Terekesine Dahil Olup Olmadığının Kesin Olarak Belirlenmesi Gerektiği) • TANIK BEYANLARI … Devamını oku…Tapu İptali Ve Tescil

Mirası Red Süresi

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2005/15599 K. 2006/92 T. 23.1.2006 • MİRASI RED SÜRESİ ( Üç Ay İçinde Reddolunabileceği – Müddetin Son Günü Tatile Tesadüf Ederse Tatilin Ertesi Gününün Hitam Bulacağı ) • MÜDDETİN SON GÜNÜ ( Tatile Tesadüf Ederse Tatilin Ertesi Gününün Hitam Bulacağı – Mirasın Üç Ay İçinde Reddolunabileceği ) • TATİL … Devamını oku…Mirası Red Süresi

Terekenin Borca Batık Olduğu | Bozma

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2013/6555 K. 2013/10547 T. 15.4.2013 • TEREKENİN BORCA BATIK OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ ( Dava Sonrasında Kesinleşen İlam Nedeniyle Haklarında Dosyada Yürütülen Takip Sırasında Davacılardan İkisi Tarafından Borcun Yeniden Yapılandırılması Talebi Üzerine Yeniden Yapılandırma Yoluna Gidildiği – Davacıların Bu Davranışları Terekenin Sahiplenilmesi Niteliğinde Olup Davanın Reddi Gereği ) • BORCUN … Devamını oku…Terekenin Borca Batık Olduğu | Bozma