İşe İade Davası | İş Sözleşmesinin Sendikal Nedenle Feshi

T.C. BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 3. HUKUK DAİRESİ E. 2017/343 K. 2017/256 T. 28.12.2017 • İŞE İADE DAVASI (İş Sözleşmesinin Feshinin 4857 S. K.’nun 19. Md. Hükümlerine Aykırı Olduğu – İş Akdinin Geçerli Bir Sebeple Feshedilmediği Kanaatiyle Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Uygun Bulunduğu) • FESİH BİLDİRİMİ (Herhangi Bir Fesih Nedenine Yer Verilmediği … Devamını oku…İşe İade Davası | İş Sözleşmesinin Sendikal Nedenle Feshi

Tenkis Davası

              T.C.       YARGITAY Birinci Hukuk Dairesi E.2013/10332 K.2013/12170 T. 09.09.2013 TENKİS DAVASI HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Özet:Tenkis davası açma hakkı, mirasçıların saklı paylarının zedelendiğini öğrendikleri tarihten başlayarak bir yıl ve her halde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın açılması tarihinin üzerinden on yıl geçmekle düşer. Davanın temlikten 19 yıl sonra, miras bırakanın Ölüm tarihinden … Devamını oku…Tenkis Davası

İtirazın İptali | Anonim Şirket

  T.C.  YARGITAY Ondokuzuncu Hukuk Dairesi E.2013/17467 K.2014/2916 T.13.02.2014   İTİRAZIN İPTALİ MAKTU KARAR VE İLAM HARCI   Özet:Davacı Anonim Şirketin harçtan muaf olmaması nedeniyle, karar ve ilam harcının kamu düzeni ile ilgili olduğu resen gözetilerek, Harçlar Tarifesi gereğince alınması gereken maktu karar ve ilam harcı davacıdan alınıp, Hazineye gelir olarak kaydedilmelidir.   Taraflar arasındaki … Devamını oku…İtirazın İptali | Anonim Şirket

Tacir Olan Taraflar Arasındaki Hizmet Sözleşmesi Nedeniyle Alacak İstemi

T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2014/8236 K. 2015/1372 T. 5.3.2015 • TACİR OLAN TARAFLAR ARASINDAKİ HİZMET SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE ALACAK İSTEMİ ( Talep ve Dayanakları Açıklattırma – Hangi Davalı ya da Davalılardan Hangi Nedene Dayalı Olarak Ne Miktarda Alacak Talebinde Bulunulduğu İzah Edilmediği/Mahkemece H.M.K. 31. Md. Uyarınca Davacı Vekiline Talepleri ve Dayanakları Açıklattırılacağı ) • … Devamını oku…Tacir Olan Taraflar Arasındaki Hizmet Sözleşmesi Nedeniyle Alacak İstemi

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi | Tapu İptal Ve Tescil Davası

T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2013/8287 K. 2014/1900 T. 13.3.2014 • ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ ( Tapu İptali ve Tescili Davası – Mahkemece Her Ne Kadar Dava Hile Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Olarak Nitelendirilmiş İse de Dosya Kapsamındaki Bilgi ve Belgelerden Davacının Amacının Akdi İlişkiden Dönmek ve Verdiği Arsa Tapusunun Kendisine … Devamını oku…Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi | Tapu İptal Ve Tescil Davası

İhbar Ve Kıdem Tazminatı | Haklı Fesih

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2012/33759 K. 2014/27304 T. 18.9.2014 • İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI TALEBİ ( İş Sözleşmesinin Usulsüzlük Nedeniyle Feshedildiği/İşverenin Fesih Sırasında Hak Düşürücü Süreye Uyup Uymadığının Araştırılmadığının Anlaşıldığı – Bu Hususun Değerlendirilmeden Kıdem ve İhbar Tazminatının Kabulünün Hatalı Olduğu ) • HAKLI NEDENLE DERHAL FESİH HAKKI ( Kullanılma Süresinin Sınırsız Olmadığı … Devamını oku…İhbar Ve Kıdem Tazminatı | Haklı Fesih

Babalığın Tespiti | Zamanaşımı

T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2014/3951 K. 2014/14922 T. 27.10.2014 • ÇOCUK TARAFINDAN AÇILAN BABALIĞIN TESPİTİ İSTEMİ ( Mahkemece Karar Verilmesinden Sonra Temyiz İnceleme Tarihinden Önce Türk Medeni Kanunu’nun 303/2 ve 303/4 Md.leri Hakkındaki İptal Kararları Yürürlüğe Girmiş Olduğundan Artık Yasada Çocuk İçin Hak Düşürücü Süre Bulunmadığı ) • BABALIĞIN TESPİTİ İSTEMİ ( Temyiz … Devamını oku…Babalığın Tespiti | Zamanaşımı

Ticari Defterlerin Zayi Olduğunun Tespiti | Hak Düşürücü Süre

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2014/5660 K. 2014/11825 T. 23.6.2014 • TİCARİ DEFTERLERİN ZAYİ OLDUĞUNUN TESPİTİ İSTEMİ ( Mahkemece Öğrenme Tarihi Tespit Edilerek Hak Düşürücü Sürenin Geçip Geçmediğinin Belirlenmesi Gerekirken Su Baskını Tarihinden İtibaren Sürenin Hesaplanması Sureti İle Davanın Reddinin Doğru Olmadığı ) • ZAYİ DAVASI ( 6102 S. TTK’nın 82/7. Md. Gereğince Tacir … Devamını oku…Ticari Defterlerin Zayi Olduğunun Tespiti | Hak Düşürücü Süre

Maddi ve Manevi Tazminat | Sağlık Hukuku

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2011/4-504 K. 2011/606 T. 12.10.2011 • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Dava Açılırken Talep Edilen Faizin Bu Talebe Yansıtılamayacağı ve Kendisi Faiz Talep Etmeyen Davacı Lehine Faiz Yürütülmesi Olanağı Bulunmadığı – Islah İle Arttırılan Kısım İçin Faiz Talep Edilmediğinden Bu Bölüm İçin Faize Hükmedilemeyeceği ) • FAİZ ( Maddi … Devamını oku…Maddi ve Manevi Tazminat | Sağlık Hukuku

Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı | Soybağının Belirlenmesi | Babalık Davası

                T.C.        YARGITAY İkinci Hukuk Dairesi E.2013/1161 K.2013/2981 T.11.02.2013 ERGİN ÇOCUK İLE BABA ARASINDAKİ SOYBAĞININ BELİRLENMESİ DAVA AÇMA SÜRESİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARI Özet:Ergin çocuğun babası ile arasındaki soybağının belirlenmesine ilişkin, çocuk hakkında bir yıllık dava açma süresi, çocuğa doğumdan sonra kayyım atanmışsa, atamanın kayyıma tebliği tarihinde; hiç kayyım atanmamışsa, çocuğun ergin olduğu tarihte … Devamını oku…Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı | Soybağının Belirlenmesi | Babalık Davası