Çalışma Alanlarımız

calisma-alanlarimiz1

Hukuki  Danışmanlık

Ceza Hukuku

Ceza Davaları

Hukuk Davaları

Ticaret Hukuku

Şirketler Hukuku

Sözleşmeler,kuruluşlar,ortaklıklar

Şirket Kuruluşları ve Faaliyetleri

Şirketler ile ilgili her tür ihtilafların sulhen veya dava yolu ile çözümü

Medeni Hukuk

Anlaşmalı Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davası

Nafaka Davası

Mal paylaşımı Davaları

Nişanın Bozulmasından Kaynaklanan Davalar (Hediyelerin geri verilmesi,maddi ve manevi tazminat vs..)

Evlenmeye İzin Davası

İddet Müddetinin Kaldırılması Davası

Babalık Davası

Nesebin Reddi, Düzeltilmesi Davaları

Kazai Rüşt Davası

Vesayet ve Kayyım Davaları

Tapu ve Nüfus Kayıtlarına İlişkin Davalar

Ad Değiştirme, Düzeltme Davaları

Soyad Değiştirme, Düzeltme Davaları

Yaş Düzeltme Davası

Eşya Hukuku

Menkul ve Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Uyuşmazlıkları

Men’i Müdahale (El Atmanın Önlenmesi Davası)

Ecri Misil Davası

Tapu İptali ve Tescili Davaları

İzale-i Şüyu Davası

Geçit Hakkı Davası

Şufa Davası

Tezyid-i Bedel Davası

İş Hukuku

İş Davaları

İşçi Alacakları(Kıdem Tazminatı,İhbar Tazminatı,Ücret Alacağı,Yıllık İzin Ücretleri vs..)

İşe İade Davası

Hizmet Tespit ile ilgili İş Davaları

İcra ve İflas Hukuku

İcra Takipleri

İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz Davaları

İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemesinin Yetkisine Giren Davalar

İmzaya ve Borca İtiraz Davaları

İstihkak Davası

Borçlar Hukuku

Alacak Davaları

Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

Tahliye Davaları

Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Artırımı Davaları

Tediye Mahalli Tayini Davası

Kira Alacakları

Miras Hukuku

Veraset Belgesi

Vasiyetname Hazırlanması

Tereke Davaları

Tenkis ve Tapu İptali

Kat Mülkiyeti Kanunundan Doğan Uyuşmazlıklar

Trafik Kazalarından Doğan Ceza Ve Tazminat Davaları

Sigorta Hukuku

İletişim ve Medya Hukuku

Fikri Mülkiyet Hakları

Marka ve Patent Hukuku

Haksız Rekabet Mevzuatı

Yabancı Sermaye Mevzuatı

Banka ve Finans Hukuku

Çevre Hukuku