İtirazın İptali Davası | CMR Belgesinin Resmi Tercümesi

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2016/8688 K. 2017/6959 T. 6.12.2017 DAVA : Taraflar arasında görülen davada … 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 14/04/2015 tarih ve 2014/890-2015/289 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya … Devamını oku…İtirazın İptali Davası | CMR Belgesinin Resmi Tercümesi

Senette Tahrifat | İmzaya İtiraz Davası

T.C.YARGITAY Onikinci Hukuk Dairesi E.2013/11063 K.2013/19889 T.28.05.2013 KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE İCRA TAKİBİ KEŞİDE TARİHİ VE MİKTAR KISMINDA DÜZELTME İMZAYA İTİRAZ DAVASI – KAMBİYO VASFI Özet: Senetteki çıkıntı, kazıntı ve silintinin keşideci tarafından onanması halinde geçerli olacağı, öte yandan çekin keşide tarihinde ve miktar kısmında tahrifat yapılmış olmasının tek başına takibin iptali nedeni … Devamını oku…Senette Tahrifat | İmzaya İtiraz Davası

Ticaret Şirketi

T.C. YARGITAY Onbirinci Hukuk Dairesi E.2013/947 K.2013/17801 T.08.10.2013   ADLİ YARDIM TALEBİ TEMYİZ HARCI VE POSTA GİDERİ DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI TİCARET ŞİRKETİ   Özet:Davanın açılmamış sayılması yönündeki mahkeme hükmüne ilişkin temyiz istemleri bakımından peşin olarak yatırılması gereken harç ve sair giderlerin çok cüz’i olduğu gerçeği karşısında, bir ticaret şirketinin bu giderleri dahi karşılayamayacak durumda olmasının … Devamını oku…Ticaret Şirketi

Ticari İş | Ticari Faiz | Alacak Davası | Limited Şirket

T.C. YARGITAY Altıncı Hukuk Dairesi E.2013/13947 K.2013/15913 T.26.11.2013   ALACAK DAVASI TİCARİ İŞ TİCARİ FAİZ   Özet: Dershaneler bir ticari işletme olduğundan, davalı kiracı Limited Şirket yönünden ticari iş niteliğinde sayılan kira­lama işlemi, davacılar yönünden de ticari iş sayılır. Ödenmeyen kira paralarına ticari faiz uygulanması gerekirken, yasal faiz uygulanması isabetsizdir.     Mahalli mahkemesinden verilmiş … Devamını oku…Ticari İş | Ticari Faiz | Alacak Davası | Limited Şirket

Anonim Şirket | Yönetim Kurulu Üyesinin Sorumluluğu | Anonim Şirketin Prim Borcu

  T.C. YARGITAY Onuncu Hukuk Dairesi E.2013/4754 K.2013/22865 T. 02.12.2013 ÖDEME EMRİNİN İPTALİ MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN SORUMLULUK YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN PRİM BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU Özet: Tüzel kişiliği  haiz bir özel kuruluşta  görev yapan bir kişinin primlerin ödenmesinden işverenle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olabilmesi için, primlerin tahakkuk ve ödenmesinde yetkili, üst düzey yöneticisi olması zorunlu olup, … Devamını oku…Anonim Şirket | Yönetim Kurulu Üyesinin Sorumluluğu | Anonim Şirketin Prim Borcu

Şirket Müdürünün İşlemleri | Ticari İşlem Yasağı

T.C. YARGITAY Onbirinci Hukuk Dairesi E.2012/7791 K.2014/427 T.10.01.2014 MENFÎ TESPİT VE İSTİRDAT DAVASI ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN İŞLEMLERİ GARANTİ SÖZLEŞMESİ/ŞİRKET ADINA KEFALET YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN ÖZEN BORCU YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN TİCARİ İŞLEM YASAĞI     Özet: Bir ticari işlemin her iki tarafında da aynı yönetim kurulu üyesinin bulunması durumunda anonim ortaklığın çıkar­larının zarara uğrama olanağı yüksek olacağından … Devamını oku…Şirket Müdürünün İşlemleri | Ticari İşlem Yasağı

Adi Ortaklık | Ortakların Sorumluluğu

T.C.YARGITAY Onikinci Hukuk Dairesi E.2014/12436 K.2014/15031 T.27.05.2014 TAKİBİN İPTALİ ADİ ORTAKLIK ORTAKLARIN SORUMLULUĞU TARAF EHLİYETİ JOİNT VENTURE Özet: İki veya daha fazla işletmenin belli bir amaca ulaşmak için katkılarını birleştirdikleri Joint Venture olarak adlandırılan ortaklığın tüzel kişiliği bulunmadığından taraf ehliyetine sahip olmadığı, ortakların, ortaklık borçlarından dolayı alacaklılara karşı doğrudan doğruya ve sınırsız olarak tüm varlıklarıyla … Devamını oku…Adi Ortaklık | Ortakların Sorumluluğu

Haksız Rekabetin Kaldırılması

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2014/19098 K. 2015/4361 T. 30.3.2015 • HAKSIZ REKABETİN KALDIRILMASI ( Davalıya Ait Dükkanların Tabela ve Camekanlarında Özellikle Murat İbaresinin Ön Plana Çıkarıldığı – Soyismin Oldukça Küçük Puntoda ve Göze Çarpmayacak Şekilde Yazıldığı/Davacının Ticaret Unvanı İle İltibas Yaratacak Şekilde Murat Sözcüğünü Kullanarak Haksız Rekabette Bulunulduğu ) • İLTİBAS ( Davacının … Devamını oku…Haksız Rekabetin Kaldırılması

Tacir Olan Taraflar Arasındaki Hizmet Sözleşmesi Nedeniyle Alacak İstemi

T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2014/8236 K. 2015/1372 T. 5.3.2015 • TACİR OLAN TARAFLAR ARASINDAKİ HİZMET SÖZLEŞMESİ NEDENİYLE ALACAK İSTEMİ ( Talep ve Dayanakları Açıklattırma – Hangi Davalı ya da Davalılardan Hangi Nedene Dayalı Olarak Ne Miktarda Alacak Talebinde Bulunulduğu İzah Edilmediği/Mahkemece H.M.K. 31. Md. Uyarınca Davacı Vekiline Talepleri ve Dayanakları Açıklattırılacağı ) • … Devamını oku…Tacir Olan Taraflar Arasındaki Hizmet Sözleşmesi Nedeniyle Alacak İstemi