Dosyanın İşlemden Kaldırılması | Dosyanın Yenilendikten Sonra Takipsiz Bırakılması | Davanın Açılmamış Sayılması

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2016/19950 K. 2017/7578 T. 10.10.2017 • İŞ KAZASI SONUCU OLUŞAN MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT İSTEMİ ( Basit Yargılama Usulüne Tabi Davalarda İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmiş Olan Dosya Yenilenmesinden Sonra Takipsiz Bırakılırsa Dava Açılmamış Sayılacak Olup HMK’nun Yürürlükte Olduğu 01.10.2011 Tarihinden Sonra İkinci Kez Takipsiz Bırakılması Sebebiyle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar … Devamını oku…Dosyanın İşlemden Kaldırılması | Dosyanın Yenilendikten Sonra Takipsiz Bırakılması | Davanın Açılmamış Sayılması

Dosyanın İşlemden Kaldırılması | Harcın Eksik Yatırılması | Davanın Açılmamış Sayılması

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2016/14469 K. 2017/13476 T. 23.10.2017 DAVA : Taraflar arasında görülen ve yukarda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş olup hükmün davacı/karşı davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü. KARAR : Davacı, 1640 ada 3 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 2 katlı binanın … Devamını oku…Dosyanın İşlemden Kaldırılması | Harcın Eksik Yatırılması | Davanın Açılmamış Sayılması

Dosyanın İşlemden Kaldırılması | Borçlunun İcra Müdürlüğünün Yetkisine Yönelik İtirazı

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2017/171 K. 2017/13548 T. 2.11.2017 • YETKİ İTİRAZI ( Alacaklı Davalı Tarafından Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla İcra Takibi Başlatıldığı/Borçlunun İcra Mahkemesine Yaptığı Başvuru Neticesinde Mahkemece Yetki İtirazının Kabul Edildiği – Hangi İcra Dairelerinin Yetkili Olduğuna ve Karar Kesinleştiğinde Talep Halinde İcra Dosyasının Yetkili İcra Müdürlüğüne Gönderilmesine Karar Verilmesi … Devamını oku…Dosyanın İşlemden Kaldırılması | Borçlunun İcra Müdürlüğünün Yetkisine Yönelik İtirazı

Dosyanın İşlemden Kaldırılması | Davanın Açılmamış Sayılması | Hukuki Dinlenilme Hakkı

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2017/25277 K. 2017/18120 T. 14.11.2017 DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava … Devamını oku…Dosyanın İşlemden Kaldırılması | Davanın Açılmamış Sayılması | Hukuki Dinlenilme Hakkı

Dosyanın İşlemden Kaldırılması | Taraf Yokluğunda Duruşma Yapılması

T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2017/9130 K. 2017/12851 T. 19.12.2017 DAVA : Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın açılmamış sayılmasına yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR : Davacı, davalı müteahhitten B Blok 13 numaralı daireyi 25.8.2008 … Devamını oku…Dosyanın İşlemden Kaldırılması | Taraf Yokluğunda Duruşma Yapılması

Akdin Feshi Ve Tazminat Davası

T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2014/5761 K. 2014/7509 T. 24.11.2014 • AKDİN FESHİ VE TAZMİNAT DAVASI ( Asıl Davanın Arsa Sahipleri Tarafından Açılan Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Fehsi Ve Tazminat Karşı Davanın Yüklenici Tarafından Açılan Tapu İptali Ve Tescili Olduğu/Davalılar Tarafından Karar Düzeltme Talebinin Kabulü İle Onama Kararı Verildiği/Birden Fazla Karar Düzeltme İsteminin … Devamını oku…Akdin Feshi Ve Tazminat Davası

İş Kazası | Maddi Ve Manevi Tazminat Davası

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2013/8387 K. 2013/14463 T. 4.7.2013 • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Davacının Sunduğu Hekim Raporu Davacının Oturuma İstemi Dışında Katılamadığını Gösterdiğinden ve İki Haftalık Süre İçinde Bu Durum Mahkemeye Usulüne Uygun Bildirildiğinden Dilekçenin Eski Hale Getirme İstemi Olarak Nitelendirilmesi Gerektiği ) • İŞ KAZASI ( Maddi ve Manevi … Devamını oku…İş Kazası | Maddi Ve Manevi Tazminat Davası

Tapu İptali Ve Tescili Davası

T.C. YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ E. 2013/11167 K. 2013/14052 T. 8.11.2013 • TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Yenilenmiş Olan Davanın İlk Yenilenmeden Sonra Bir Defadan Fazla Takipsiz Bırakılamayacağı – Davacı Vekilinin Davada Yenilemeden Sonra Davasını Bir Defa Takipsiz Bıraktığının Gözetileceği ) • DAVANIN YENİLENMESİ ( Davacı Vekilinin Mazereti Kabul Edilmese Dahi Yazılı Usule Tabi … Devamını oku…Tapu İptali Ve Tescili Davası

İşçilik Alacakları Davası

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E. 2013/15676 K. 2013/15329 T. 24.6.2013 • İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( TİS’nden Kaynaklanan/Sendika Adına Üye 380 İşçi İçin Tek Dilekçe İle Dava Açılması – Dilekçenin Tek Davacıya Hasredilmemesi Üzerine Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilemeyeceği/Tefrik Kararı Verilebileceği ) • SENDİKA ÜYESİ 380 İŞÇİ İÇİN TEK DAVA AÇILMASI ( TİS’nden Kaynaklanan Alacak … Devamını oku…İşçilik Alacakları Davası

Tespite İtiraz Davası

  T.C. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2011/4092 K. 2011/4196 T. 20.6.2011 • TESPİTE İTİRAZ DAVASI ( Davacı Tarafa Uygun Bir Kesin Mehil Verilmesi ve Mehle Uymamanın Neticelerinin Davacı Tarafa İhtar Olunması ve Verilen Mehil İçinde Harcın Yatırılmaması Halinde Doğrudan Davanın Açılmamış Sayılmasına ve Davaya Konu Taşınmazların Tespit Gibi Tesciline Karar Verilmesi Gerektiği ) • … Devamını oku…Tespite İtiraz Davası