Dosyanın İşlemden Kaldırılması | Harcın Eksik Yatırılması | Davanın Açılmamış Sayılması

T.C.

YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/14469

K. 2017/13476

T. 23.10.2017

DAVA : Taraflar arasında görülen ve yukarda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş olup hükmün davacı/karşı davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

KARAR : Davacı, 1640 ada 3 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 2 katlı binanın kendisi tarafından meydana getirildiğini açıklayarak bu hususun tespitine karar verilmesini istemiş; birleşen davada ise davacılar vekili, 1640 ada 3 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 3 katlı binanın tamamının davacılara ait olduğunu belirterek tespit isteğinde bulunmuştur.

Mahkemece, esas dava yönünden; eksik harcın tamamlanması için davacıya 2 haftalık kesin süre verildiği, eksik harcın kesin süre içerisinde yatırılmadığı gerekçesiyle dava şartı yokluğundan davanın usulden reddine; birleşen dava yönünden ise davanın kısmen kabulüne, 1640 ada 3 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 3 katlı binanın 3.katının davalılar-birleşen davacılara ait olduğunun tespitine karar verilmiştir. Hüküm, ilk davanın davacısı …tarafından temyiz edilmiştir.

Dava; Muhdesat Tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece verilen kararın temyiz edilmesi üzerine, Dairemizin 21.12.2015 tarih ile 2014/14652 esas ve 2015/22892 karar sayılı ilamıyla “Harca tabi davalarda peşin harcın eksik yatırılması halinde Harçlar Kanunu’nun 30. ve 32. maddelerinde ne yapılacağı gösterilmiştir. Verilen süre içerisinde harç tamamlanmadığı takdirde yapılacak işlem dosyanın işlemden kaldırılmasıdır. Daha sonra da 3 ay içinde davanın yenilenmemesi halinde davanın açılmamış sayılmasına karar vermek olarak gösterilmiştir (HMK m.150). Anılan yasal düzenlemelere aykırı olarak dosya işlemden kaldırılmadan doğrudan davanın usulden reddine karar verilmesi isabetsiz olmuş, bozmayı gerektirmiştir.”şeklindeki gerekçesiyle yerel mahkemece verilen karar bozulmuştur.

Bozma üzerine Mahkemece; yeniden esas verilmek ve duruşma açılmak suretiyle ve “Mahkememizce yapılan yargılama aşamasında ilk davayı açan davacı H.K.’na bilirkişi raporu ile belirlenen değer üzerinden eksik harcı tamamlaması içinde eksik harç tamamlanmamıştır. Bu durumda verilen kesin süre geçtikten sonra dosyanın işlemden kaldırılması gerekir. 2 haftalık sürenin bitimi 22/12/2012 tarihine tekabül etmektedir. Bu durumda verilen 2 haftalık kesin sürenin bitimi tarihinden itibaren yani 22/12/2012 tarihi itibariyle dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmesi gerekir. Bozmaya uyulmuş olmakla mahkememizce dosyanın 21/12/2012 tarihi itibariyle işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir. Bu tarihten sonra davacı …tarafından davanın yenilenmediği anlaşılmakla davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.” şeklindeki gerekçesiyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. Hüküm davacı/karşı davalı …vekili tarafından süresinde temyiz edilmiştir.

Mahkemece bozma ilamına uyulmasına rağmen ve bozma ilamında da açıklandığı üzere dosyanın işlemden kaldırılarak davacıya dosyayı yenilemesi için imkan verilmesi gerekirken davanın doğrudan açılmamış sayılmasına karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekili tarafından yapılan temyiz itirazlarının kabulüyle 6100 Sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 Sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca usul ve yasaya aykırı kararın BOZULMASINA, taraflarca HUMK.nun 440/1. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 23.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın