Dosyanın İşlemden Kaldırılması | Dosyanın Yenilendikten Sonra Takipsiz Bırakılması | Davanın Açılmamış Sayılması

T.C.

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/19950

K. 2017/7578

T. 10.10.2017

• İŞ KAZASI SONUCU OLUŞAN MALULİYETTEN DOĞAN TAZMİNAT İSTEMİ ( Basit Yargılama Usulüne Tabi Davalarda İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmiş Olan Dosya Yenilenmesinden Sonra Takipsiz Bırakılırsa Dava Açılmamış Sayılacak Olup HMK’nun Yürürlükte Olduğu 01.10.2011 Tarihinden Sonra İkinci Kez Takipsiz Bırakılması Sebebiyle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilebilmesi İçin İlk Takipsiz Bırakılma İşleminin de 01.10.2011 Tarihinden Sonra Olması Gerektiği – Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verileceği )

• DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI ( Basit Yargılama Usulüne Tabi Davalarda İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmiş Olan Dosya Yenilenmesinden Sonra Takipsiz Bırakılırsa Dava Açılmamış Sayılacak Olup HMK’nun Yürürlükte Olduğu 01.10.2011 Tarihinden Sonra İkinci Kez Takipsiz Bırakılması Sebebiyle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilebilmesi İçin İlk Takipsiz Bırakılma İşleminin de 01.10.2011 Tarihinden Sonra Olması Gerektiği – Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verileceği )

• DOSYANIN YENİLENDİKTEN SONRA TAKİPSİZ BIRAKILMASI ( HMK’nun Yürürlükte Olduğu 01.10.2011 Tarihinden Sonra İkinci Kez Takipsiz Bırakılması Sebebiyle Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilebilmesi İçin İlk Takipsiz Bırakılma İşleminin de 01.10.2011 Tarihinden Sonra Olması Gerektiği – Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verileceği )

• DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI ( Basit Yargılama Usulüne Tabi Davalarda İşlemden Kaldırılmasına Karar Verilmiş Olan Dosya Yenilenmesinden Sonra Takipsiz Bırakılırsa Sayılacağı – HMK’nun Yürürlükte Olduğu 01.10.2011 Tarihinden Sonra İkinci Kez Takipsiz Bırakılması Sebebiyle Karar Verilebilmesi İçin İlk Takipsiz Bırakılma İşleminin de 01.10.2011 Tarihinden Sonra Olması Gerektiği )

6098/m.54

6100/m.320

ÖZET : Basit yargılama usulüne tabi davalarda, işlemden kaldırılmasına karar verilmiş olan dosya, yenilenmesinden sonra takipsiz bırakılırsa, dava açılmamış sayılır. HMK’nun yürürlükte olduğu 01.10.2011 tarihinden sonra ikinci kez takipsiz bırakılması sebebiyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilebilmesi için ilk takipsiz bırakılma işleminin de 01.10.2011 tarihinden sonra olması gerekir. Mahkemece HMK’nun yürürlüğe girdiği 01.10.2011 tarihinden sonra dosyanın iki kez takipsiz bırakılması sebebiyle açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekir.

DAVA : Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme bozmaya uyarak ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okundu, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar verildi:

KARAR : 1-)Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere göre; davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine,

2-)Dava, zararlandırıcı sigorta olayı sonucu sürekli iş göremezliğe uğrayan sigortalının maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece, maddi tazminat isteminin kısmen kabulüyle manevi tazminat isteminin usulden reddine karar verilmiştir.

Uyuşmazlık, basit yargılama usulünün uygulandığı İş Mahkemelerinde; 01.10.2011 tarihinden önce açılmış ve bir kez işlemden kaldırılmasına karar verilmiş olan davalarda, dosyanın bir kez daha takipsiz bırakılması halinde 1086 Sayılı HUMK’nun 409. maddesinin mi yoksa 6100 Sayılı HMK’nun 320. maddesinin 4. bendinin mi uygulanacağı noktasındadır.

01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 Sayılı HMK’nun 320.maddesinin 4. bendi “Basit yargılama usulüne tabi davalarda, işlemden kaldırılmasına karar verilmiş olan dosya, yenilenmesinden sonra takipsiz bırakılırsa, dava açılmamış sayılır” hükmünü içermektedir. HMK’nun yürürlükte olduğu 01.10.2011 tarihinden sonra ikinci kez takipsiz bırakılması sebebiyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilebilmesi için ilk takipsiz bırakılma işleminin de 01.10.2011 tarihinden sonra olması gerekir.

Somut olayda, davanın 07/10/2008 tarihinde açıldığı, 25/01/2012 ve 30/06/2016 tarihlerinde iki defa takipsiz bırakıldığı anlaşılmaktadır.

Hal böyle olunca mahkemece HMK’nun yürürlüğe girdiği 01.10.2011 tarihinden sonra dosyanın iki kez takipsiz bırakılması sebebiyle açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve karar bozulmalıdır.

SONUÇ : Hükmün yukarda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, temyiz harcının istenmesi halinde temyiz edenlerden davalıya iadesine,

fazla alınan temyiz harcının istenmesi halinde temyiz edenlerden davacıya iadesine, 10.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın