Dosyanın İşlemden Kaldırılması | Taraf Yokluğunda Duruşma Yapılması

T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2017/9130

K. 2017/12851

T. 19.12.2017

DAVA : Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın açılmamış sayılmasına yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR : Davacı, davalı müteahhitten B Blok 13 numaralı daireyi 25.8.2008 tarihinde 1/480 pay olarak 45.000 TL bedelle tapu masraflarını da ödeyerek satın aldığını, inşaatın yeni olmasına rağmen bir kısım eksiklik ve onarım ihtiyacı bulunduğundan dairede birtakım tadilat ve tamiratlar yaptırdığını, 4.9.2008 tarihinde daireye gittiğinde kilidin değiştirildiğini gördüğünü, daireye giremediğini, davalının daireyi başkasına sattığını öğrendiğini ileri sürerek, 25.8.2008 tarihli tapu satış sözleşmesinin iptaline, tapusunun iptali ile davalı adına tesciline, fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla daire bedelinden şimdilik 45.000 TL’nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davacıya hisse devrini yaparak daireyi oturmaya elverişli şekilde teslim ettiğini, daha sonra kimlerin ne şekilde tasarrufta bulunduğunu bilmediğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyanın incelenmesinde: 03.03.2015 tarihli celsede mahkemece kurulan ara kararda, ‘’HMK’nın 165/1. maddesi uyarınca … 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2012/124 Esas sayılı dosyasında verilecek kararın kesinleşmesine kadar yargılamanın bekletilmesine, dosyanın karara çıkması halinde, davalı vekiline kesinleşmiş karar örneğini sunmak üzere süre verilmesine, karar örneği sunulduğunda duruşma gününün tayin edilerek taraflara tebliğine,” denildiği, davalı vekili tarafından 10.12.2015 havale tarihli verilen dilekçede davanın takip edilmeyeceğinin bildirilmesi üzerine davacıya duruşma günü bildirilmeksizin 16.12.2015 tarihinde duruşma açılarak davacı tarafın yokluğunda HMK’nın 150/1. maddesi uyarınca dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verildiği ve verilen bu kararın davacı tarafa tebliğ edilmediği, 31.05.2016 tarihinde ise HMK’nın 150/5. maddesi uyarınca işlemden kaldırılan dosyanın süresi içerisinde yenilenmemesi sebebiyle davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemece, ağır ceza mahkemesinin kararı kesinleştiğinde duruşma günü belirlenerek taraflara tebliğine dair ara karar kurulmuş olmasına rağmen, davalı vekilinin talebi üzerine davacıya duruşma gününü bildirir tebligat yapılmaksızın ve yokluğunda duruşma yapılarak dosyanın işlemden kaldırılması ve bu kararın da davacı tarafa tebliğ edilmeden davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Benzer Yazılar:

Yorum yapın