Kira Alacağı | Tacir Olmayan Kiracı Bakımından Muacceliyet Şartı | Alacak Davası

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2017/6837 K. 2018/2805 T. 21.3.2018 • KİRA ALACAĞI ( Sözleşmede Kira Bedelinin Zamanında Ödenmemesi Halinde Bütün Kira Dönemine Ait Kira Bedellerinin Muaccel Hale Geleceğin KararlaştırılmIşsa da Davalı Kiracı TTK. Kapsamında Tacir Olmadığından TBK. 346. Md.si Gereğince Muacceliyet Şartının Geçerli Olmadığı ) • SÖZLEŞMEDE KİRA BEDELİNİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ HALİNDE BÜTÜN … Devamını oku…Kira Alacağı | Tacir Olmayan Kiracı Bakımından Muacceliyet Şartı | Alacak Davası

Elektrik Borcu Bulunmadığının Tespiti İstemi | Menfi Tespit Davası

  T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2015/12212 K. 2015/14901 T. 1.10.2015 • ELEKTRİK BORCU BULUNMADIĞININ TESPİTİ İSTEMİ ( Dava Konusu Enerji Bedeli Kayıp-Kaçak Dağıtım İletim ve Perakende Satış Hizmet Bedelleri Dahil Edilmeden Hesaplanması Konusunda Bilirkişiden Rapor Alınacağı ) • MENFİ TESPİT İSTEMİ ( Elektrik Borcu Bulunmadığının – Dava Konusu Enerji Bedeli Kayıp-Kaçak Dağıtım İletim … Devamını oku…Elektrik Borcu Bulunmadığının Tespiti İstemi | Menfi Tespit Davası

Şirket Genel Kurul Kararının İptali

  T.C. YARGITAY Onbirinci Hukuk Dairesi E.2011/15478 K.2013/2491 T.13.02.2013 ŞİRKET GENEL KURUL KARARININ İPTALİ İMTİYAZIN PAYA BAĞLANMA ZORUNLULUĞU SÖZLEŞMESEL HAKLAR ŞİRKET GENEL KURUL KARARININ İPTALİ   Özet: Paya değil de “kişi”ye, “sıfat”a veya “makam ”a bağlanan haklar, üstünlükler ve imkanların, 6762 sayılı Türk Tica­ret Kanununa göre imtiyaz olmayıp, genel hükümler çerçevesinde değerlendirilecek “akdi hak”lar diye … Devamını oku…Şirket Genel Kurul Kararının İptali

Ecrimisil | Zamanaşımı

  T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2013/16936 K. 2014/13011 T. 8.7.2014 • ECRİMİSİL İSTEMİ ( Islah Edilen Kısım Yönünden Faiz Talebinde Islah Tarihinin Esas Alınması Gerektiği – Davalıların Ayrı Ayrı Ecrimisilden Sorumlu Tutuldukları Nazara Alınarak Harç ve Yargılama Giderlerinden Buna Göre Sorumluluklarının Belirlenmesi Reddedilen Miktar Üzerinden Davalılar Lehine Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gerektiği ) • … Devamını oku…Ecrimisil | Zamanaşımı

Tapu Kaydının Düzeltilmesi | Tapuda İsim Tashihi

  T.C. YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ E. 2000/6829 K. 2000/6614 T. 26.10.2000 • TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİ ( İsim Tasihi İstemi ) • TAPUDA İSİM TAHSİSİ ( Murisin Soyadı Kanununun Yürürlüğe Girmesinden Önce Vefat Etmesi ) • SOYADI KANUNUNDAN ÖNCE VEFAT EDEN MURİS ( Murisin Resmi Soyadı Bulunmaması Nedeniyle Ölmeden Önceki Soyadının Tapuda Soyadı Hanesine İşlenmesine … Devamını oku…Tapu Kaydının Düzeltilmesi | Tapuda İsim Tashihi

Hak Arama Özgürlüğü

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2013/7643 K. 2014/4356 T. 13.3.2014 • HAKSIZ ŞİKAYET NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Davacının Bizzat Maruz Kaldığı Olayı Şikayet Konusu Yaptığı/Tanığın Olayların Bir Kısmını Doğruladığı – Şikayet Hakkının Kullanılması Bakımında Yeterli Emarenin Bulunduğu/Hukuka Uygunluk Nedeni Gerçekleştiğinden Davanın Reddedileceği ) • ŞİKAYET HAKKININ KULLANILMASI ( Haksız Şikayet Nedeniyle Manevi Tazminat … Devamını oku…Hak Arama Özgürlüğü

Ceza Mahkemesi Kararlarının Hukuk Hakimini Bağlaması

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2013/7900 K. 2014/6325 T. 16.4.2014 • İTİRAZIN İPTALİ ( Kurum Zararının Ödetilmesi İstemiyle Başlatılan İcra Takibine Vaki – Davalıya Yönelik Ceza Dosyalarının Sonucunun Beklenmesi Bundan Sonra Tüm Deliller Birlikte Değerlendirilerek Varılacak Sonuca Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği ) • KURUM ZARARININ ÖDETİLMESİ İSTEMİ ( Ağır Ceza Mahkemesi Dosyalarında ve … Devamını oku…Ceza Mahkemesi Kararlarının Hukuk Hakimini Bağlaması

Sözleşmenin Uyarlanması Davası

  T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2013/1042 K. 2013/31247 T. 12.12.2013 • SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI DAVASI ( Davacı Bu Riski Önceden Öngörebilecek Durumda Olmasına Rağmen Dövizle Kredi Kullandığı – Eldeki Dava Kredi Geri Ödemesinin Başladığı Tarihten Üç Yıl Sonra Açıldığı/Davacının Sözleşmeyi Benimsediğinden Davanın Reddi Gerektiği ) • DÖVİZE ENDEKSLİ TÜKETİCİ KREDİLERİNDE SÖZLEŞMENİN UYARLANMASI ( Davacı … Devamını oku…Sözleşmenin Uyarlanması Davası

Tazminat Davası

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2013/4638 K. 2013/20326 T. 13.11.2013 • TAZMİNAT DAVASI ( Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigorta Sözleşmesine Dayalı – Tazminatın Her Halükarda Hasat Tarihinden Önce Ödenmeyeceği Sözleşmede Düzenlenmiş Olup Temerrüt Tarihinin Buna Göre Belirlenmesi Gerektiği ) • DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTA SÖZLEŞMESİ ( Tazminat Davası – Temerrüt Tarihinin Sözleşme Hükmüne … Devamını oku…Tazminat Davası

Ana Sözleşmede Değişiklik | Şirketin Olağanüstü Genel Kurulu

  T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2010/7954 K. 2012/128 T. 16.1.2012 • GENEL KURUL KARARININ TESCİL VE İLANI ( Ana Sözleşmedeki Maddenin Tadili Kararının Oy Çokluğu İle Alındığı – Ana Sözleşmede Oy Birliğinin Esas Alındığı/Tadil Kararı Yok Hükmünde Olacağından Davanın Reddi Gereği ) • ANA SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK İÇİN BELİRTİLEN KARAR YETERLİLİK SAYISI ( Ana … Devamını oku…Ana Sözleşmede Değişiklik | Şirketin Olağanüstü Genel Kurulu