Kira Alacağı | Tacir Olmayan Kiracı Bakımından Muacceliyet Şartı | Alacak Davası

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2017/6837 K. 2018/2805 T. 21.3.2018 • KİRA ALACAĞI ( Sözleşmede Kira Bedelinin Zamanında Ödenmemesi Halinde Bütün Kira Dönemine Ait Kira Bedellerinin Muaccel Hale Geleceğin KararlaştırılmIşsa da Davalı Kiracı TTK. Kapsamında Tacir Olmadığından TBK. 346. Md.si Gereğince Muacceliyet Şartının Geçerli Olmadığı ) • SÖZLEŞMEDE KİRA BEDELİNİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ HALİNDE BÜTÜN … Devamını oku…Kira Alacağı | Tacir Olmayan Kiracı Bakımından Muacceliyet Şartı | Alacak Davası

Ticari Satım Akdi | Ayıp İhbarı | Karakteristik Edim Borcu

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2015/4625 K. 2016/963 T. 27.1.2016 • ALACAK DAVASI (Her Ne Kadar Davalı Taraf Ayıplı Mal Teslim Edildiğini İddia Etmiş İse de Ayıp İhbarında Bulunduğunu İspat Edemediği – Dolayısıyla Sözleşme Konusu Malları Bu Haliyle Kabul Etmiş Sayılacağı Gerekçesiyle Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Uygun Olduğu) • KARAKTERİSTİK EDİM BORCU … Devamını oku…Ticari Satım Akdi | Ayıp İhbarı | Karakteristik Edim Borcu

Alacak Davası | Avukat

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2014/11979 K. 2015/3382 T. 12.3.2015 • ALACAK DAVASI ( Davacının Cüzdanlardaki Hesap Hareketlerinin Dava Konusu İşlemlere Ait Olmadığını İddia Etmemiş Bulunmasına Göre Davacı Vekilinin Yerinde Görülmeyen Tüm Temyiz İtirazlarının Reddi Gerektiği ) • HESAP CÜZDANI ( Davacının Hesabından Yapılmış Olan Tüm Ödemelerin Davacı Tarafça Sunulan Hesap Cüzdanlarında Yer Aldığına … Devamını oku…Alacak Davası | Avukat

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi | Tazminat Davası

T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2014/8046 K. 2014/6505 T. 22.10.2014 • ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ FESHİNDEN KAYNAKLI TAZMİNAT ( Mahallinde Bilirkişiler Katılımıyla Keşif Yapılarak Kısmi İnşaat Yasal Hale Getirilebilir Nitelikte İse Feshin Kesinleştiği Tarihteki Serbest Piyasa Rayiçleri Üzerinden Değerinin Tespit Edileceği – Makemece Yüklenicinin Davalılardan Alacağı Olduğunu Gösterir Karar Bulunmadığından Bahisle Davanın Reddinin … Devamını oku…Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi | Tazminat Davası

Alacak Ve Tahliye Davası

  T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/6-97 K. 2012/203 T. 16.3.2012 • ALACAK VE TAHLİYE DAVASI ( Yargıda Açıklık ve Netlik Prensibi Kapsamında Kararda Yalnızca “Önceki Kararda Direnilmesine” Denilmekle Yetinilmesinin Hukuka Aykırı Olduğu ) • DİRENME KARARI ( Alacak ve Tahliye Davası – “Önceki Kararda Direnilmesine” Denilmekle Verilen Kararın Hukuka Aykırı Olduğu ) • … Devamını oku…Alacak Ve Tahliye Davası

Yüklenicinin Alacak Davası

T.C. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E. 2013/4214 K. 2014/3621 T. 26.5.2014 • YÜKLENİCİNİN ALACAK DAVASI ( Taraflar Arasında İmzalanan Sözleşme ve Eklerinin Dava Dosyasına Eklenmesi Gereği – Hakedişlere Dayanak Alınan Belgeler ve Tutanaklar ile Tüm İhale Evraklarının Temin Edileceği/Dosyaya Eklenmesi Gerektiği ) • DAVA DOSYASININ EKSİK OLMASI ( Kamu Davasının Tespit Edilerek Bu Dosyanın Onaylı … Devamını oku…Yüklenicinin Alacak Davası

Alacak Davası | Kira Kaybının Tahsili Talebi

  T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2013/24592 K. 2014/4777 T. 24.2.2014 • ALACAK DAVASI ( Satın Alınan Taşınmazlar İle İlgili Sözleşmesinin Feshedildiği İleri Sürülerek Bedel İadesi İle Kira Kaybının Tahsili İstemi – Kira Kaybına Yönelik İstemin Reddine Karar Verileceği ) • SÖZLEŞMENİN FESHİ İLE BEDEL İADESİ TALEBİ ( Satın Alınan Taşınmazlar İle İlgili Sözleşmesinin … Devamını oku…Alacak Davası | Kira Kaybının Tahsili Talebi

Alacak Davası | Harici Satım Sözleşmesi

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2013/17522 K. 2014/1959 T. 11.2.2014 • ALACAK DAVASI (Taşınmazda Davacının Zilyetliği Devam Ettiğine Göre Davalının Zamanaşımı İddiasının Dinlenemeyeceği – Davacı Alım Satım Sözleşmesine Dayandığına Göre Olayda Bir Yıllık Değil On Yıllık Zamanaşımı Süresinin Uygulanacağının Gözetilmesi Gerektiği) • ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ (On Yıllık Zamanaşımı Süresinin Uygulanması ve Bu Sürenin Başlangıç … Devamını oku…Alacak Davası | Harici Satım Sözleşmesi

İlaç Fiyatlarının Değişmesi Nedeniyle Oluşan Zarar

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2013/15364 K. 2013/19842 T. 12.12.2013 • İLAÇ FİYATLARININ DEĞİŞMESİ NEDENİYLE OLUŞAN ZARAR ( Eczanelerin Uğradığı Stok Zararının Ecza Depoları Tarafından Karşılanması Gerektiği – Davacının Bildirim Yükümlülüğünü Yerine Getirdiği/Davayı Kısmen Kabulün Uygun Olduğu ) • ECZANELERİN UĞRAMIŞ OLDUĞU STOK ZARARI ( İlaç Fiyatlarının Değişmesi Nedeniyle – Eczanelerin Uğradığı Stok Zararlarının … Devamını oku…İlaç Fiyatlarının Değişmesi Nedeniyle Oluşan Zarar

Eğitim Öğretim Giderinden Kaynaklanan Alacak

  T.C. YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2013/5661 K. 2013/7828 T. 7.5.2013 • EĞİTİM/ÖĞRETİM GİDERİNDEN KAYNAKLANAN ALACAK ( Yükümlünün Borcun Tamamı Kefillerin Kefil Oldukları Döneme İlişkin Borcun Tahsiline Kadar İşleyecek Faiziyle Beraber Kefalet Limitleriyle Sınırlı Olmak Üzere Yükümlü İle Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Tutulmaları Gerektiği ) • KARA HARP OKULU ÖĞRENCİSİNİN OKULDAN AYRILMASI NEDENİYLE … Devamını oku…Eğitim Öğretim Giderinden Kaynaklanan Alacak