Muvazaa Ve Ehliyetsizlik Sebebiyle Tapu İptal Ve Tescil

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2015/9406 K. 2018/9119 T. 16.4.2018 • MUVAZAA VE EHLİYETSİZLİK SEBEBİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL ( Mirasbırakanın Belirtilen Tarihlerde Medeni Haklarını Kullanabilir Durumda Olup Olmadığının Tespiti Açısından Adli Tıp Kurumundan Rapor Alınması Ehliyetsiz Olduğu Saptanırsa Davanın Kabulü Aksi Halde Muvazaa İddiası Yönünden Değerlendirme Yapıldıktan Sonra Karar Verileceği ) • TAPU … Devamını oku…Muvazaa Ve Ehliyetsizlik Sebebiyle Tapu İptal Ve Tescil

Limited Şirketlerde Temsil

T.C. YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ E. 2004/10695 K. 2004/14195 T. 21.12.2004 • TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Sermaye Şirketlerine Ait TTK Düzenlemeleri İçerisinde Şirket Ortaklarının Şirket Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Yahut Müdürlerin Yaptıkları İşlemler Nedeniyle Dava Açma Olanağı Olmadığı ) • LİMİTED ŞİRKETLERDE TEMSİL ( Sermaye Şirketlerine Ait TTK Düzenlemeleri İçerisinde Şirket Ortaklarının Şirket Faaliyetlerinden … Devamını oku…Limited Şirketlerde Temsil

İşe İade Davası

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2013/5859 K. 2013/14013 T. 9.5.2013 • İŞ SÖZLEŞMESİ FESHİNİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE DAVASI (İş Güvencesi Kapsamı/Davalı İşverende Çalışan İşçilerin 30 ve Üzeri Olup Olmadığının Araştırılacağı – Türkiye Genelinde Başka İşyerleri Bulunup Bulunmadığının Tespit Edilmesi Gereği) • FESİH BİLDİRİM TARİHİ İTİBARİYLE TOPLAM İŞÇİ SAYISININ TESPİTİ (Türkiye Geneli Başka Bir … Devamını oku…İşe İade Davası

Şirket Müdürünün İşlemleri | Ticari İşlem Yasağı

T.C. YARGITAY Onbirinci Hukuk Dairesi E.2012/7791 K.2014/427 T.10.01.2014 MENFÎ TESPİT VE İSTİRDAT DAVASI ŞİRKET MÜDÜRÜNÜN İŞLEMLERİ GARANTİ SÖZLEŞMESİ/ŞİRKET ADINA KEFALET YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN ÖZEN BORCU YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN TİCARİ İŞLEM YASAĞI     Özet: Bir ticari işlemin her iki tarafında da aynı yönetim kurulu üyesinin bulunması durumunda anonim ortaklığın çıkar­larının zarara uğrama olanağı yüksek olacağından … Devamını oku…Şirket Müdürünün İşlemleri | Ticari İşlem Yasağı

Ek Ödemeye Hak Kazanma Koşulları | İş Davası | Alt İşveren

EK ÖDEMEYE HAK KAZANMA KOŞULLARI ALT İŞVEREN İLE ASIL İŞVEREN ARASINDAKİ İLİŞKİNİN NİTELİĞİ                                   MUVAZAA   ÖZET: Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin geçerli olarak kurulabilmesi için iki işverenin bulunması, mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işin varlığı ve asıl işin bölünerek alt işverene verilmesi halinde ‘‘işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektirme ’’unsurunun gerçekleşmiş olması … Devamını oku…Ek Ödemeye Hak Kazanma Koşulları | İş Davası | Alt İşveren

Trafik Kazası Nedeni İle Maddi Ve Manevi Tazminat Talebi | Tazminatın Az Olması

TRAFİK KAZASI NEDENİ İLE MADDİ  VE MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ                                  İŞ GÜCÜ KAYBI   MANEVİ TAZMİNAT TAKDİRİ ÖZET: Davaya konu olan olayda davalı Hakan’ın, başka bir kişinin aracını kendi hesabına ve tehlikesi kendine ait olmak üzere işletenliğini ve araç üzerine fiili tasarrufu bulunduğunu geçerli delillerle ispatlanmış değildir. O halde davalılardan Hakan’ın işleten sıfatıyla ile sorumlu tutulması gerekir. … Devamını oku…Trafik Kazası Nedeni İle Maddi Ve Manevi Tazminat Talebi | Tazminatın Az Olması

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi | Tazminat Davası

T.C. YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ E. 2014/8046 K. 2014/6505 T. 22.10.2014 • ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ FESHİNDEN KAYNAKLI TAZMİNAT ( Mahallinde Bilirkişiler Katılımıyla Keşif Yapılarak Kısmi İnşaat Yasal Hale Getirilebilir Nitelikte İse Feshin Kesinleştiği Tarihteki Serbest Piyasa Rayiçleri Üzerinden Değerinin Tespit Edileceği – Makemece Yüklenicinin Davalılardan Alacağı Olduğunu Gösterir Karar Bulunmadığından Bahisle Davanın Reddinin … Devamını oku…Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi | Tazminat Davası

Önalım Hakkı | Gayrimenkul Davaları

T.C. YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ E. 2014/6398 K. 2014/11139 T. 14.10.2014 • ÖNALIM HAKKI ( Tapu İptali ve Tescil – Payın İlişkin Bulunduğu Taşınmaz Paydaşlarca Özel Olarak Kendi Aralarında Taksim Edilip Her Bir Paydaş Belirli Bir Kısmı Kullanırken Bunlardan Biri Kendisinin Kullandığı Yeri ve Bu Yere Tekabül Eden Payı Bir 3. Şahsa Satarsa Satıcı Zamanında … Devamını oku…Önalım Hakkı | Gayrimenkul Davaları

Tasarrufun İptali

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/17-224 K. 2013/1478 T. 23.10.2013 • TASARRUFUN İPTALİ ( Borçlunun Kızının Alacaklının Kardeşi İle Evli Olması ve Aradaki Akrabalık Bağının Alacağın Gerçek Olmadığının Kabulü İçin Yeterli Olmadığı – Davalı Tanıkları Davacı ve Borçluyu Tanımamakta Olup Davacı Tanığının Alacağın Muvazaalı Olduğu Yönünde Beyanının Bulunmadığı ) • MUVAZAA ( Üçüncü Kişi … Devamını oku…Tasarrufun İptali

İşçilik Alacakları Davası | Ücretin Tespiti

T.C. YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ E. 2013/8927 K. 2013/16396 T. 28.10.2013 • İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Davacının Alabileceği Ücret Yaptığı İş Kıdemi İşçinin Eğitim Durumu Gibi Özellikleri Yazılarak İşçi ve İşveren Sendikaları Meslek Kuruluşlarından Özellikle İlgili Meslek Odasından Araştırılıp Gelen Cevabi Yazıların ve Dosya İçeriği Birlikte Değerlendirilerek Karar Verileceği ) • ÜCRETİN TESPİTİ ( İşçilik … Devamını oku…İşçilik Alacakları Davası | Ücretin Tespiti