İşyeri Devri

İşyeri Devri

 avukat

T.C.YARGITAY

Yedinci Hukuk Dairesi

E.2014/5910

K.2014/14879

T. 01.07.2014

İŞYERİ DEVRİ

FESHE BAĞLI HAKLAR

 

Özet: Davalı ile dava dışı şirket arasında işyeri devri ilişkisi mevcut olup, davacının işe başlatılmadığı tarihte işveren dava dışı şirkettir. Feshe bağlı haklar olan ihbar ve yıllık izin alacağından sorumluluk son işverene ait olduğundan davanın reddine karar verilmelidir. 

 4857 s. İŞ KANUNU [Madde 6] 4857 s. İŞ KANUNU [Madde 20] 

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davalı tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşılmakla, dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Davacı vekili, davacının haksız olarak işten çıkarıldığını, işe iade davası sonucu işe iadesine karar verildiğini, daha önce ihbar tazminatı ve yıllık izin alacağına yönelik Adana 3. İş Mahkemesine açılan 2010/798 E. Sayılı dosyanın davanın henüz fesih gerçekleşmediğinden kabulünün hatalı olduğu yönünden reddine karar verildiği, dosyanın temyizden vazgeçme nedeniyle kesinleştiği, davacının 28.04.2011 tarihinde işe iade edilmemesi üzerine ihbar tazminatı ve yıllık izin alacağı yönünden yeniden icra takibi yaptıklarını, itiraz üzerine takibin durduğunu itirazın iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı davanın reddine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiştir.

Davacının davalı ile dava dışı S… Gıda Tarım Teks. Kim. Mad. San. Ltd. Şti. aleyhine açtığı işe iade davasında Adana 4. İş Mahkemesi 2010/750 E. Sayılı dosya ile işe iadesine karar verilmiştir. Dosyanın temyizi üzerine 9. Hukuk Daire­ si 2011/3482 Esas 2011/3296 Karar Sayılı ilamıyla aynen “Somut uyuşmazlıkta davalılardan Ç… Genel Müdürlüğü Yağ Fabrikasında hammadde yokluğu nede­ni ile üretim faaliyetini durdurmuş, mevsimlik işçilerin iş sözleşmelerini askıya almış, onarım işinde çalışan birkaç işçi dışında diğer işçilere ise ücretsiz izin vermiştir. Davalı kooperatif fesih bildiriminde üretim durmasına değil, Yağ Fabrikasının diğer davalı şirkete müştemilatı ile kiralanmasına dayanmıştır. Davalılar arasındaki kira sözleşmesi incelendiğinde, Yağ Fabrikasının diğer davalı şirketçe Çiğit, Soya, Ayçiçeği, Kanola, Hardal, Keten tohumu vb. yağlı tohumların işlen­mesi amacı ile faaliyette bulunmak üzere kiralandığı görülmektedir. Davalılar arasındaki kira sözleşmesi bir hukuki işlem olup, İş Kanunu’nun 6. maddesi an­lamında devirdir. Yağ Fabrikasının ekonomik bütünlük olarak devredildiği sabittir. Sözleşmede işçilerle ilgili düzenlemeye yer verilmemesi, işyerinin müştemilatı ile devredilmesi, işyerinin devrini ve işçilerin devredene geçmesini engellemez. Zira Yağ Fabrikasının devralan şirketçe faaliyetine devam edileceği açıktır. Faaliyetin devamı içinde mutlaka iş gücüne ihtiyaç olacaktır. Devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmelerinin bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçeceği açıktır. Davacının iş sözleşmesi devirden sonra devreden davalı Ç… tarafından feshedilmiştir. Oysa açıklandığı gibi fesihten önce devirle davacı ve diğer işçilerin iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile devralan davalı S… Gıda şirketine geçmiştir. Devralan dava lı S… Gıda şirketi tarafından ise ger­çekleştirilen yazılı bir fesih işlemi bulunmamaktadır. Salt devir iş sözleşmesinin feshi için geçerli neden teşkil etmez.  Davacının iş sözleşmesi devirden sonra feshedildiğinden ve işyeri artık devralan şirketin  işyeri olduğundan, davacının devralan işveren olan davalı S… Gıda şirket işyerine işe iadesine karar veril­mesi, devirden sonra fesheden ve dava açılmasına neden olan diğer davalı Ç… Genel Müdürlüğünün ise İş Kanunu’nun 6/5 maddesi uyarınca işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücretinden devralan işverenle birlikte sorumlulu­ğuna karar verilmesi gerekir. Mahkemece sonuç itibari ile feshin geçersizliğine karar verilmesi isabetli ise de davacının devralan şirket işyerine işe iadesine karar verilmemesi, devralan ve devreden işverenin işe başlatmama tazminatı ile boşa geçen süre ücretinden sorumlu tutulmaması açıklanan gerekçe ile hatalı bulunmuştur.

4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;

  1. Mahkeme kararının BOZULARAK ORTADAN  KALDlRlLMASlNA,
  2. Feshin GEÇERSİZLİGİNE ve davacının işyerini devralan davalı S… Gıda  Ltd. Şirket işyerine  İŞE İADESİNE,  şeklinde hüküm kurmuştur.

 Yukarıya alınan 9. HD. 2011/3482 E. 2011/3296 K. Sayılı Harnından da anlaşılacağı üzere davalı ile dava dışı S… Şirketi arasında  işyeri devri ilişkisi vardır. Davacının işe başlatmadığı 28.04.2011 tarihinde işveren dava dışı S… Şirketidir. Feshe bağlı haklar olan ihbar ve yıllık  izin alacağından sorumluluk son işverene ait olduğundan davanın reddine karar verilmesi gerekirken kabulü hatalıdır. 

S o n u ç: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine 01.07.2014 gününde oybirliğiyle  karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın