İtirazın İptali | Anonim Şirket

İtirazın İptali | Anonim Şirket

 company

T.C. 

YARGITAY

Ondokuzuncu Hukuk Dairesi

E.2013/17467

K.2014/2916

T.13.02.2014

 

İTİRAZIN İPTALİ

MAKTU KARAR VE İLAM HARCI

 

Özet:Davacı Anonim Şirketin harçtan muaf olmaması nedeniyle, karar ve ilam harcının kamu düzeni ile ilgili olduğu resen gözetilerek, Harçlar Tarifesi gereğince alınması gereken maktu karar ve ilam harcı davacıdan alınıp, Hazineye gelir olarak kaydedilmelidir.

 

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davalılardan Ufuk G. hakkında davanın reddine, diğer davalı Sait K. yönünden ise tefrik edilerek başka bir esasa kaydına yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı vekili, davalı borçlular hakkında İstanbul 14. İcra Müdürlüğü’nün 2006/7689 esas sayılı dosyası üzerinden yapılan takibe borçluların itirazı nedeniyle takibin durduğunu belirterek her iki davalının itirazlarının iptali ile takibin devamına, %40’dan aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına karar verilmesini dava ve talep etmiştir.

Mahkemece, davalı Sait K. hakkında açılan dava tefrik edilerek, başka bir esasa kaydedilmiştir.

Davalı Ufuk vekili, davanın yasal bir yıllık hak düşürücü süre içerisinde açılmadığını, takip ve dava dayanağı kredi sözleşmelerinde müvekkilinin imzasının bulunmadığını, imza incelemesi yapılmasını istediklerini, taraflar arasında aynı ilişkiden kaynaklı kambiyo takibi nedeniyle yapılan takipten dolayı menfi tespit istemli dava bulunduğunu, bu davada yapılan imza incelemesinde dayanak senetteki imzasının müvekkiline ait olmadığının anlaşıldığını bildirerek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, takibe dayanak genel kredi sözleşmeleri altındaki davalı Ufuk’a atfen atılan imzaların davalı Ufuk eli ürünü olmadıklarının alınan 3 kişilik bilirkişi kurulu raporuyla sabit olduğu gerekçesiyle, davanın davalı Ufuk yönünden reddine karar verilmiş, mahkeme kararı süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

(1)  Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

(2)  Her ne kadar mahkeme kararının (2) nolu bendinde, “Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi gereğince alınması gereken 24,30 TL maktu karar ve ilam harcının davacı harçtan muaf olmakla hüküm kurulmasına yer olmadığına,”karar verilmiş ise de, dava konusu edilen alacağı T… A.Ş.’den temlik alan davacı G… Varlık A.Ş. harçtan muaf değildir. Karar ve ilam harcı kamu düzeni ile ilgili olduğundan re’sen gözetilmelidir. Bu nedenle mahkeme hükmünün harca ilişkin (2) nolu bendi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmekte ise de anılan bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden 6100 sayılı HMK’nın geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nın 438/7. maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanması uygun görülmüştür.

Sonuç: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bendde belirtilen sebeplerle hüküm fıkrasının (2) nolu bendinin hükümden çıkarılarak yerine “2-Karar tarihinde yürürlükte bulunan Harçlar Tarifesi gereğince alınması gereken 24,30 TL maktu karar ve ilam harcının davacıdan alınarak Hâzineye gelir kaydına,” ibaresinin yazılmasına ve HUMK’nın 438/7. maddesi uyarınca düzeltilen bu şekliyle hükmün (ONANMASINA), peşin harcın istek halinde iadesine, 13.02.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

6100 s. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU [Geçici Madde 3]

1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU ( MÜLGA ) [Madde 438]

 

 

 

 

 

katagoriler : şirket avukatı

Benzer Yazılar:

Yorum yapın