Tahliye Sonrası Alacak | Kira Alacağının Tahsili | Tahliye Davası

T.C.

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/12644

K. 2016/6320

T. 31.12.2016

• KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ VE KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( İcra Mahkemelerinde Kiracının Ancak Tahliye Tarihine Kadar Olan Kira Parası Ödemesi ile Sorumlu Tutulabileceği/Tahliye Tarihinden Sonraki Alacak Tazminat Hukukunu İlgilendirdiğinden ve Alacağın Tespiti Yargılamayı Gerektirdiği – Tahliye Sonrasına Dair İstemin Reddi Gerektiği/Ek Bilirkişi Raporu Alınarak Ödenen Kısım Mahsup Edilerek Kalan Miktar Üzerinden İtirazın Kaldırılacağı )

• TAHLİYE SONRASI ALACAK ( Kiralananın Tahliyesi İstemi/İcra Mahkemelerinde Kiracının Ancak Tahliye Tarihine Kadar Olan Kira Parası Ödemesi ile Sorumlu Tutulabileceği – Tahliye Tarihinden Sonraki Alacak Tazminat Hukukunu İlgilendirdiğinden ve Alacağın Tespiti Yargılamayı Gerektirdiği /Tahliye Sonrasına Dair İstemin Reddi Gerektiği – Ek Bilirkişi Raporu Alınarak Ödenen Kısım Mahsup Edilerek Kalan Miktar Üzerinden İtirazın Kaldırılacağı )

• ALACAĞIN TESPİTİNİN YARGILAMAYI GEREKTİRDİĞİ ( İcra Mahkemelerinde Kiracının Ancak Tahliye Tarihine Kadar Olan Kira Parası Ödemesi İle Sorumlu Tutulabileceği/Tahliye Tarihinden Sonraki Alacak Tazminat Hukukunu İlgilendirdiği – Tahliye Sonrasına Dair İstemin Reddi Gerektiği/Ek Bilirkişi Raporu Alınarak Ödenen Kısım Mahsup Edilerek Kalan Miktar Üzerinden İtirazın Kaldırılacağı )

2004/m.269/a

ÖZET : İcra Mahkemelerinde davalı kiracı ancak tahliye tarihine kadar olan kira parası ödemesi ile sorumlu tutulabilir. Tahliye tarihinden sonraki alacak tazminat hukukunu ilgilendirdiğinden ve alacağın tespiti yargılamayı gerektirdiğinden, dar yetkili icra mahkemesinde tahliye sonrasına dair istemin reddine karar verilmelidir. Bu durumda tahliye tarihine kadar doğan kira alacağı hesap edilerek, yapılan ödemeler üzerinde durularak bilirkişiden ek rapor alınması, ödenen kısım mahsup edildikten sonra kalan miktar üzerinden itirazın kaldırılmasına karar verilmesi gerekir.

DAVA : İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, kira alacağının tahsili ve kiralananın tahliyesi amacıyla başlatılan icra takibine yapılan itirazın kaldırılması ve kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece, kiralanan tahliye edildiğinden tahliye davası konusuz kaldığından bu hususta hüküm kurulmasına yer olmadığına, itirazın kaldırılması isteminin kabulüne karar verilmiş, karar davalı vekili tarafından itirazın kaldırılmasına dair karara yönelik olarak temyiz edilmiştir.

Davacı alacaklı tarafından 2014 tarihinde tahliye istekli olarak başlatılan icra takibi ile 350.00 TL kira parasının 01/04/2014 tarihinden itibaren faizi ile tahsili talep edilmiş, davalı vekili cevap dilekçesinde, müvekkilinin 01.04.2013-01.04.2014 tarihleri arasında kira dönemine dair kira parasının davacıya peşinen 27.03.2013 tarihinde ödendiğini, 01.04.2014 tarihinden 01.08.2014 tarihine kadar işleyecek aylık kira parası olan 250.00 TL’nın da 2013 tarihinde ödendiğini, 01.08.2014 tarihinden icra marifeti ile 03.09.2014 tarihinde yapılan tahliyeye kadar işleyen kira parasının ise Ağustos ayı kira parası açıklaması ile 02.09.2014 tarihinde yatırıldığını ileri sürerek, kira ödemelerini de gösterir dekontları dosyaya sunmuştur. Bilirkişi tarafından dosyaya sunulan raporda; üfe oranında artış esas alınarak, davacının 01.04.2013 kira dönemi yıllık kirasının 559,77 TL olduğu, 2014 yılı için talep edebileceği yıllık kira parasının ise ….058,… TL olduğu bildirilmiştir. Davalı tarafından sunulan dekontlar incelendiğinde 2013 yılı kira dönemi için 760,00 TL yatırıldığı görülmektedir. Mahkemece takibe konu yapılan alacak tutarı üzerinden itirazın kaldırılmasına karar verilmiştir

Dosyada mevcut belgelere göre kiralananın yargılama sırasında 03.09.2014 tarihi itibariyle icra marifeti ile tahliyesinin gerçekleştiği anlaşılmaktadır. İcra Mahkemelerinde davalı kiracı ancak tahliye tarihine kadar olan kira parası ödemesi ile sorumlu tutulabilir. Tahliye tarihinden sonraki alacak tazminat hukukunu ilgilendirdiğinden ve alacağın tespiti yargılamayı gerektirdiğinden, dar yetkili icra mahkemesinde tahliye sonrasına dair istemin reddine karar verilmelidir. Bu durumda mahkemece 03/09/2014 tahliye tarihine kadar doğan kira alacağı hesap edilerek, davalı-borçlu kiraları ödediğine dair dekontları dosyaya ibraz edip ödeme savunmasında bulunduğundan, yapılan ödemeler üzerinde durularak bilirkişiden ek rapor alınması, tahliye tarihine kadar istenebilecek alacak hesap edilip, ödenen kısım mahsup edildikten sonra kalan miktar üzerinden itirazın kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.

Karar bu sebeple bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle temyiz itirazlarının kabulüyle 6100 Sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428 ve İİK.nın 366.maddesi uyarınca kararın BOZULMASINA, istenmesi halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 31.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın