Tahliye Sonrası Alacak | Kira Alacağının Tahsili | Tahliye Davası

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2015/12644 K. 2016/6320 T. 31.12.2016 • KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ VE KİRALANANIN TAHLİYESİ İSTEMİ ( İcra Mahkemelerinde Kiracının Ancak Tahliye Tarihine Kadar Olan Kira Parası Ödemesi ile Sorumlu Tutulabileceği/Tahliye Tarihinden Sonraki Alacak Tazminat Hukukunu İlgilendirdiğinden ve Alacağın Tespiti Yargılamayı Gerektirdiği – Tahliye Sonrasına Dair İstemin Reddi Gerektiği/Ek Bilirkişi Raporu Alınarak … Devamını oku…Tahliye Sonrası Alacak | Kira Alacağının Tahsili | Tahliye Davası

İstirdat Davası | Kira Bedelinin Mükerrer Ödenmesi

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2017/2465 K. 2017/18392 T. 28.12.2017 • İSTİRDAT DAVASI ( Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Dosyasında Ödemeyi Yapan Davacı Şirketin Kiracı Sıfatıyla Taraf Olduğunun Sabit Olduğu – İlgili Yıl Temmuz Ayı Kira Bedelinin Kiraya Verene Mükerrer Olarak Ödenmiş Olduğu Gözetilerek Bir Karar Verilmesi Gerektiği ) • DAVACI ŞİRKETİN KİRACI SIFATIYLA TARAF OLMASI … Devamını oku…İstirdat Davası | Kira Bedelinin Mükerrer Ödenmesi

Menfi Tespit | Kötüniyet Tazminatı | Teminat Senedi

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2015/24338 K. 2017/18249 T. 15.11.2017 • MENFİ TESPİT VE KÖTÜNİYET TAZMİNATI İSTEMİ ( İşçiden Teminat Olarak Alınan Senet Sebebi – İşçinin İşverene Verdiği Zarar Senet Bedelinden Az İse Senet Bedelinden Zarar Miktarı Mahsup Edilmeli Kalan Miktar Yönünden İşçinin Borçlu Olmadığının Tespitine Karar Verileceği/Mahsubun Yapılabilmesi İçin İşçinin İşverene Verdiği Zararın … Devamını oku…Menfi Tespit | Kötüniyet Tazminatı | Teminat Senedi

Şirketler Hukuku | Menfi Tespit Davası | Eser Sözleşmesi

T.C.YARGITAY Onbeşinci Hukuk Dairesi E.2012/6437 K.2013/536 T.31.01.2013 MENFİ TESPİT DAVASI ESER SÖZLEŞMESİ ESER TESLİMİNİN İSPAT YÜKÜ MALEN KAYDI Özet: Eser sözleşmesine dayanan ilişkilerde eserin teslim edildiğini kanıtlama yükümlülüğü yükleniciye ait olup, ödeme için verilen bonolarda yer alan malen kaydının bonoların mal karşılığı verildiğini gösterse de, eser sözleşmesine konu teşkil eden malların teslim alındığını göstermeyeceği gözetilmelidir. … Devamını oku…Şirketler Hukuku | Menfi Tespit Davası | Eser Sözleşmesi

Hakaretten Kaynaklı Manevi Tazminat | Manevi Tazminat Miktarı

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2014/7943 K. 2015/3387 T. 19.3.2015 • HAKARETTEN KAYNAKLI MANEVİ TAZMİNAT ( Alt Düzeyde Tazminat Takdiri – 58,48 TL Borç Tutarı İçin Davalının Konutunda Yapılan Haciz Sırasında Davalının Haciz Zaptına Yazılan Biçimde Davacıya Hakaret Ettiği/Mahkemece Davacı Yararına Takdir Edilen 7.500 TL Manevi Tazminatın Fazla Olduğu/Daha Alt Düzeyde Manevi Tazminata Takdir … Devamını oku…Hakaretten Kaynaklı Manevi Tazminat | Manevi Tazminat Miktarı

Menfi Tespit Davası | Faturaya Konu Mallar

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2014/14716 K. 2015/553 T. 20.1.2015 • MENFİ TESPİT DAVASI ( Malın Teslim Alınmadığı İddiasının Satıcı Tarafından Kanıtlanması Gerektiği – İspat Yükünü Haiz Olan Davalının İddiasını Yazılı Belge ile İspat Etmesi Gerektiği/Faturanın Sadece Satıcının Defterinde Kayıtlı Olmasının Malın Teslimine Karine Teşkil Etmediği ) • FATURAYA KONU MALLARIN TESLİM ALINMADIĞI İDDİASI … Devamını oku…Menfi Tespit Davası | Faturaya Konu Mallar

Kira Parasının Ödeneceği Gün | Tahliye Davası

KİRA PARASININ ÖDENECEĞİ GÜN   BORÇLU TEMMERRÜDÜ  ÖZET: Kira parasının ayın ilk beş gününde ödeneceğine ilişkin sözleşme kuralı tarafları bağlar. Borcun istenebilmesi için öncelikle muaccel olması gereklidir. Bu nedenle somut olayda ayın beşinci günü geçirilmeden kira parasının ödenmediğinden söz edilemez. Y.6.HD. E.2012/1878 K.2012/5211 T.03.04.2012       Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu hakkında kira alacağının tahsili amacıyla tahliye … Devamını oku…Kira Parasının Ödeneceği Gün | Tahliye Davası

Bilişim Sistemi Kullanmak Suretiyle Hırsızlık Suçu

T.C. YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ E. 2012/22335 K. 2014/13925 T. 9.7.2014 • DOLANDIRICILIK ( Sanığın Bilgisi Olmayan Ticari İlişki İçin Tek Yetkilisi Olduğunu Şirket Adına Başka Bir Kişi Tarafından Keşide Edilen Çek Kullanılarak Yapılan İcra Takibinde İmza İtirazında Bulunmasının Kanuni Hakkı Olduğundan Unsurları Oluşmayan Suçtan Sanık Hakkında Beraat Kararı Verilmesi Gerektiği ) • BİLİŞİM SİSTEMİ … Devamını oku…Bilişim Sistemi Kullanmak Suretiyle Hırsızlık Suçu

Kira Alacağının Tahsili İstemi | Her Türlü Yasal Delil

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2013/12112 K. 2014/4915 T. 14.4.2014 • KİRA ALACAĞININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Davalının Kira İlişkisini ve Kira Sözleşmesindeki İmzayı İnkar Ettiği – Mahkemece Kira Sözleşmesindeki İmzanın İncelemesi Yaptırılarak Davalıya Ait Olup Olmadığının Saptanması Gerektiği ) • KİRA İLİŞKİSİNİN KANITLANMASI ( Davacının Kanıtlayacağı – Kira İlişkisini ve Sözleşmedeki İmzayı Davalının İnkar … Devamını oku…Kira Alacağının Tahsili İstemi | Her Türlü Yasal Delil

Hizmet Alım Sözleşmesinin Feshi

  T.C. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ E. 2014/2736 K. 2014/6972 T. 12.3.2014 • İTİRAZIN İPTALİ ( Feshin Geçersizliğinin Tespiti İle Sözleşmede Kararlaştırılan Bedelin Tahsili Amacı İle Başlatılan İcra Takibine Yapılan – Davacının İşi Yapmadığından Dolayı Tasarruf Ettiği Miktarın Tespit Edilip Mahsubu Gerektiği ) • HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİNİN FESHİ ( Geçersizliğinin Tespiti İle Sözleşmede Kararlaştırılan Bedelin … Devamını oku…Hizmet Alım Sözleşmesinin Feshi