Boşanma Davası | Fiziksel Şiddet Ve Hakaret | Kadın Yararına Maddi Ve Manevi Tazminat

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2018/2269

K. 2018/5627

T. 25.4.2018

• BOŞANMA DAVASI ( Davalı-Karşı Davacı Erkeğin Eşine Fiziksel Şiddet Ve Hakaret Eylemlerinde Bulunduğu ve Ortak Çocuğa Kötü Örnek Olduğu Davacı-Karşı Davalı Kadının ise Her Şeyi Sorun Yaptığının Anlaşıldığı – Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Her İki Taraf da Kusurlu Olmakla Birlikte Davalı-Karşı Davacı Erkeğin Daha Fazla Kusurlu Olduğu/ Tarafların Eşit Kusurlu Kabul Edilmesinin Hatalı Olduğu )

• EŞİT KUSURLULUK HALİ ( Boşanma Davası/Davalı-Karşı Davacı Erkeğin Eşine Fiziksel Şiddet Ve Hakaret Eylemlerinde Bulunduğu ve Ortak Çocuğa Kötü Örnek Olduğu Davacı-Karşı Davalı Kadının ise Her Şeyi Sorun Yaptığının Anlaşıldığı – Boşanmaya Sebep Olan Olaylarda Her İki Taraf da Kusurlu Olmakla Birlikte Davalı-Karşı Davacı Erkeğin Daha Fazla Kusurlu Olduğu/Tarafların Eşit Kusurlu Kabul Edilmesinin Hatalı Olduğu )

• TAZMİNAT İSTEMİ ( Daha Kusurlu Bulunan Erkeğin Davranışlarının Kadının Kişilik Haklarını İhlal Eder Nitelik Taşıdığı – Kadın Boşanmakla En Azından Eşinin Maddi Desteğini Yitirdiği/Tarafların Ekonomik ve Sosyal Durumları Gerçekleşen Kusurun Ağırlığı ve Hakkaniyet Kuralları Dikkate Alınarak Davacı-Davalı Kadın Yararına Maddi ve Manevi Tazminat Takdir Edilmesi Gerektiği )

4721/m.174

ÖZET : Dava, boşanma davasıdır. Dava dahilinde taraflar eşit kusurlu oldukları kabul edilerek tarafların boşanmalarına karar verilmiş ise de yapılan yargılama ve toplanan delillerden; davalı-karşı davacı erkeğin eşine fiziksel şiddet ve hakaret eylemlerinde bulunduğu, ortak çocuğa kötü örnek olduğu, davacı-karşı davalı kadının ise her şeyi sorun yaptığı anlaşılmıştır. Boşanmaya sebep olan olaylarda her iki taraf da kusurlu olmakla birlikte davalı-karşı davacı erkeğin daha fazla kusurlu olduğunun kabulü gerekir dolayısıyla tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi hatalıdır.

Daha kusurlu bulunan erkeğin davranışlarının, kadının kişilik haklarının ihlal eder nitelik taşımaktadır. Kadın boşanmakla en azından eşinin maddi desteğini yitirmiştir. Tarafların ekonomik ve sosyal durumları gerçekleşen kusurun ağırlığı ve hakkaniyet kuralları dikkate alınarak davacı-davalı kadın yararına maddi ve manevi tazminat takdir edilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı kadın tarafından erkeğin davasının kabulü, kusur belirlemesi ve tazminatların reddi yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- )Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-karşı davalı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- )Mahkemece, taraflar eşit kusurlu oldukları kabul edilerek tarafların boşanmalarına karar verilmiş ise de yapılan yargılama ve toplanan delillerden; davalı-karşı davacı erkeğin eşine fiziksel şiddet ve hakaret eylemlerinde bulunduğu, ortak çocuğa kötü örnek olduğu, davacı-karşı davalı kadının ise her şeyi sorun yaptığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre, boşanmaya sebep olan olaylarda her iki taraf da kusurlu olmakla birlikte davalı-karşı davacı erkeğin daha fazla kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Hal böyle iken, tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

3- )Yukarıda 2. bentte açıklandığı üzere boşanmaya sebebiyet veren vakıalarda davalı-karşı davacı erkek ağır kusurludur. Gerçekleşen kusurlu davranışlar kadının kişilik haklarına saldırı teşkil eder nitelikte olup, kadın boşanmakla en azından eşinin maddi desteğini yitirmiştir. Kadın yararına TMK m. 174/1-2 koşulları oluşmuştur. O halde tarafların ekonomik ve sosyal durumları gerçekleşen kusurun ağırlığı ve hakkaniyet kuralları dikkate alınarak davacı-davalı kadın yararına maddi ve manevi tazminat takdir edilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda 1. Bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.04.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

 

Benzer Yazılar:

Yorum yapın