İtirazın İptali | Kiralananın Tahliyesi | Tahliye Davası

İtirazın İptali | Kiralananın Tahliyesi | Tahliye Davası

avukat

T.C.

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/7836

K. 2015/7998

T. 6.10.2015

• İTİRAZIN İPTALİ VE KİRALAYANIN TAHLİYESİ ( Mahkemece İtirazın Kısmen İptali İle Takibin 3 TL Üzerinden Devamına Ve Davalının Taşınmazdan Tahliyesine Fazlaya İlişkin Talebin Reddine Karar Verildiği/Reddedilen Kısım Üzerinden Davalı Yararına Kabul Edilen Kısım Ve Tahliye İçin Davacı Yararına Vekalet Ücreti Verilmesi Gerektiği )

• İTİRAZ NEDENLERİNİN KISMEN KABUL EDİLMESİ ( Vekalet Ücreti – Reddedilen Kısım Üzerinden Davalı Yararına Kabul Edilen Kısım Ve Tahliye İçin Davacı Yararına Vekalet Ücreti Verileceği )

• VEKALET ÜCRETİ ( İtirazın İptali – Mahkemece İtirazın Kısmen İptali İle Takibin 3 TL Üzerinden Devamına Ve Davalının Taşınmazdan Tahliyesine Fazlaya İlişkin Talebin Reddine Karar Verildiği/Reddedilen Kısım Üzerinden Davalı Yararına Kabul Edilen Kısım Ve Tahliye İçin Davacı Yararına Vekalet Ücreti Verilmesi Gerektiği )

2004/m.67

ÖZET : Dava, kira alacağının tahsili amacıyla başlatılan tahliye talepli icra takibine vaki itirazın iptali ve kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece itirazın kısmen iptali ile takibin 3 TL üzerinden devamına ve davalının taşınmazdan tahliyesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verildiğine göre reddedilen kısım üzerinden davalı yararına, kabul edilen kısım ve tahliye için davacı yararına vekalet ücreti verilmesi gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali ve tahliye davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, kira alacağının tahsili amacıyla başlatılan tahliye talepli icra takibine vaki itirazın iptali ve kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulü ve kiralananın tahliyesine karar verilmesi üzerine hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1- )Dosya kapsamına, toplanan delillere ve karar yerinde açıklanan gerekçeye göre davalının aşağı bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- )Davalının vekalet ücretine yönelik temyiz itirazına gelince; Davacı 26.05.2011 tarihinde 2.640 TL kira alacağı üzerinden icra takibi yapmış, davalının itirazı üzerine davacı itirazın iptalini ve kiralananın tahliyesini istemiştir. Mahkemece itirazın kısmen iptali ile takibin 3 TL üzerinden devamına ve davalının taşınmazdan tahliyesine, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verildiğine göre reddedilen kısım üzerinden davalı yararına, kabul edilen kısım ve tahliye için davacı yararına vekalet ücreti verilmesi gerekirken, bu husus gözardı edilerek davalı lehine 3 TL, davacı lehine 792,36 TL vekalet ücretine hükmedilmesi doğru değildir.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda ( 2 ) No’lu bentte açıklanan nedenlerle davalının vekalet ücretine ilişkin temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün vekalet ücretine hasren BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 06.10.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın