Menfi Tespit Davası | Faturaya Konu Mallar

Menfi Tespit Davası | Faturaya Konu Mallar

ınvoice law avukat

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/14716

K. 2015/553

T. 20.1.2015

• MENFİ TESPİT DAVASI ( Malın Teslim Alınmadığı İddiasının Satıcı Tarafından Kanıtlanması Gerektiği – İspat Yükünü Haiz Olan Davalının İddiasını Yazılı Belge ile İspat Etmesi Gerektiği/Faturanın Sadece Satıcının Defterinde Kayıtlı Olmasının Malın Teslimine Karine Teşkil Etmediği )

• FATURAYA KONU MALLARIN TESLİM ALINMADIĞI İDDİASI ( Menfi Tespit Davası – İspat Yükünü Haiz Olan Davalının İddiasını Yazılı Belge ile İspat Etmesi Gerektiği/Faturanın Sadece Satıcının Defterinde Kayıtlı Olmasının Malın Teslimine Karine Teşkil Etmediği )

• MALIN TESLİMİNİN SATICI TARAFINDAN KANITLANMASI ( Menfi Tespit Davası – İspat Yükünü Haiz Olan Davalının İddiasını Yazılı Belge ile İspat Etmesi Gerektiği/Faturanın Sadece Satıcının Defterinde Kayıtlı Olmasının Malın Teslimine Karine Teşkil Etmediği )

• İSPAT YÜKÜ ( Menfi Tespit Davası – Malın Teslim Alınmadığı İddiasının Satıcı Tarafından Kanıtlanması Gerektiği )

• YAZILI BELGE İLE İSPAT ( Menfi Tespit Davası – Malın Teslim Alınmadığı İddiasının Satıcı Tarafından Kanıtlanması Gerektiği/İspat Yükünü Haiz Olan Davalının İddiasını Yazılı Belge ile İspat Etmesi Gerektiği/Faturanın Sadece Satıcının Defterinde Kayıtlı Olmasının Malın Teslimine Karine Teşkil Etmediği )

• FATURANIN SATICININ DEFTERİNDE KAYITLI OLMASI ( Malın Teslimine Karine Teşkil Etmediği – Satıcı Tarafından Yazılı Belge İle İspat Edilmesi Gerektiği )

6098/m. 207

ÖZET : Dava, menfi tespit talebine ilişkindir.

Dava, icra takibine konu fatura nedeniyle borçlu olmadığı ve faturaya konu malların teslim alınmadığı iddialarına dayanmaktadır. Satım sözleşmesi hükümleri gereğince satıcının malın teslimini kanıtlaması gerekir. İspat yükü satıcı konumunda bulunan davalıdadır. Davalının iddiasını yazılı belge ile ispat etmesi gerekir. Faturanın sadece davalı satıcının defterinde kayıtlı olması malın teslimine karine teşkil etmez.

DAVA : Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabul kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, davalının müvekkili aleyhine faturaya dayalı alacak için icra takibi yaptığını, taraflar arasında akdi ilişki olmadığını, müvekkiline mal teslim edilmediğini belirterek müvekkilinin borçlu olmadığının tespitine, icra takibinin iptaline ve kötüniyet tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddine ve tazminata karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, toplanan delillere göre, usulune uygun tutulan davalı defterlerine göre davalının alacaklı olduğu, ancak davacıyı temerrüde düşürmediğinden işlemiş faiz talep edemeyeceği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, işlemiş faiz olan 844,85 TL yönünden davacının borçlu olmadığının tespitine, red edilen miktar yönünden tedbir kararı uygulandığından davalı lehine tazminata karar verilmiş, hüküm taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, icra takibine konu fatura nedeniyle borçlu olmadığını, malları teslim almadığını belirterek menfi tespit talebinde bulunmuştur. TBK 207.maddesinde düzenlenen satım sözleşmesi gereğince satıcının malın teslimini kanıtlaması gerekir. Somut olayda ispat yükü satıcı konumunda bulunan davalıdadır. Davalının iddiasını yazılı belge ile ispat etmesi gerekir. Faturanın sadece davalı satıcının defterinde kayıtlı olması malın teslimine karine teşkil etmez. Mahkemece ispat yükünün tayininde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde karar verilmesini doğru görülmemiş, hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı lehine BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalı vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine, 20.01.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın