Maddi Ve Manevi Tazminat Davası | Meslek Hastalığı Nedeniyle İşgöremezlik

Maddi Ve Manevi Tazminat Davası | Meslek Hastalığı Nedeniyle İşgöremezlik

avukat deal law

T.C.

YARGITAY

21. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/17418

K. 2014/27940

T. 22.12.2014

• MESLEK HASTALIĞI NEDENİYLE İŞGÖREMEZLİK ( Sigortalının Maddi ve Manevi Zararları ve Eşinin Manevi Zarar Talebi/Davalının Kusurunun İş Akdine Aykırı Davranıştan Kaynaklandığı ve 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu – Islahla Artırılan Kısmın Zamanaşımına Uğradığı )

• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI ( Meslek Hastalığı Nedeniyle İşgöremezlikten Kaynaklandığı/Davalının Kusurunun İş Akdine Aykırı Davranıştan Kaynaklandığı ve 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu – Islahla Artırılan Kısmın Zamanaşımına Uğradığı )

• DAVA ZAMANAŞIMI ( Meslek Hastalığı Nedeniyle İşgöremezlikten Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Talebi/Davalının Kusurunun İş Akdine Aykırı Davranıştan Kaynaklandığı ve 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğu – Islahla Artırılan Kısmın Zamanaşımına Uğradığı )

• ZAMANAŞIMI İTİRAZI ( Islahtan Sonra Yapılan Zamanaşımı itirazının Süresinde Olduğu/Meslek Hastalığının İlk Tespit Tarihinden İtibaren Islah Süresine Değin 10 yıllık Zamanaşımının Dolduğu – Islah Edilen Kısmın Reddedileceği )

• ISLAH ( İş kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası/Meslek Hastalığının İlk Tespit Tarihinden İtibaren Islah Süresine Değin 10 yıllık Zamanaşımının Dolduğu – Islah Edilen Kısmın Reddedileceği )

818/m. 125

6098/m. 146

ÖZET : Dava, meslek hastalığı sonucu sürekli işgöremez hale gelen sigortalının maddi ve manevi zararları ile sigortalının eşinin manevi zararlarının giderilmesi istemlerine ilişkindir.

Davacı sigortalı ile davalı işveren arasında hizmet ilişkisi bulunup dava meslek hastalığından kaynaklandığından, davalının kusuru iş akdine aykırı davranışından doğmaktadır.

Davacı sigortalının meslek hastalığının ilk tespit tarihinden; maddi tazminatın ıslahen artırıldığı tarihe kadar zamanaşımı dolmuştur. Davalı, ıslah ile artırılan maddi tazminat kısmı için süresinde zamanaşımı definde bulunduğu anlaşılmaktadır.

Hizmet akdi ile çalışırken, işverenin gerekli önlemleri almaması nedeniyle meydana gelen maddi ve manevi zararlara uygulanacak zamanaşımı süresi 10 yıldır. Zamanaşımı süresinin maddi tazminatın ıslahen artırılan kısmı için dolduğundan bu kısmın zamanaşımı nedeniyle reddi gerekir.

DAVA : Davacılar meslek hastalığı sonucu maluliyetten doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar vermiştir.

Hükmün taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

KARAR : 1- )Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillere, kanuni gerektirici sebepler ile temyiz nedenlerine göre davacılar vekilinin tüm, davalı vekilinin ise aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlarının reddine,

2- )Dava, meslek hastalığı sonucu sürekli işgöremez hale gelen sigortalının maddi ve manevi zararları ile sigortalının eşinin manevi zararlarının giderilmesi istemlerine ilişkindir.

Mahkemece, davacı K. E. R. T. için 10.468,15 TL maddi-10.000,00TL manevi, davacı S. T. için 5.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Davacı sigortalı ile davalı işveren arasında hizmet ilişkisi bulunup dava meslek hastalığından kaynaklandığına göre davalının kusuru iş akdine aykırı davranışından doğmaktadır. Hizmet akdi ile çalışırken, işverenin gerekli önlemleri almaması nedeniyle meydana gelen maddi ve manevi zararlara uygulanacak zamanaşımı süresi gerek 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 125. maddesi uyarınca gerekse 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 146. maddesine göre 10 yıldır.

Somut olayda, davacı sigortalı K. E. R. T.’ın meslek hastalığının ilk tespit tarihinin 13.11.2003 olduğu, maddi taziminat isteminin 02.04.2014 tarihli ıslah ile 500,00TL’den 10.468,15TL’ye artırıldığı ve davalının ıslah ile artırılan maddi tazminat kısmı için süresinde zamanaşımı definde bulunduğu anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca, davada yukarıda sözü geçen maddenin öngördüğü 10 yıllık zamanaşımı süresinin maddi tazminatın ıslahen artırılan kısmı için dolduğu açık olup, Mahkemece maddi tazminatın 02.04.2014 tarihli ıslahla arttırılan kısmının zamanaşımı nedeniyle reddine karar vermek gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olmuştur.

O halde, davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA,temyiz harcının istek halinde temyiz eden taraflardan davalıya iadesine, 22.12.2014 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın