Evlat Edinmede Rıza | Çocuğa Karşı Özen Yükümlülükleri | Koruma Kararı

T.C.

YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

E. 2017/2996

K. 2017/17327

T. 21.12.2017

• EVLAT EDİNMEDE RIZA ( Küçüğün Gelecekte Evlat Edinilmek Amacıyla Bir Kuruma Yerleştirilip Ana ve Babadan Birinin Rızası Eksik Olursa Evlat Edinenin veya Evlat Edinmede Aracılık Yapan Kurumun İstemi Üzerine ve Kural Olarak Küçüğün Yerleştirilmesinden Önce Onun Oturduğu Yer Mahkemesi Bu Rızanın Aranıp Aranmamasına Karar Verileceği – Çocuk Hakkında Koruma Kararı Alınıp Kuruma Yerleştirildiği/Ana ve Babanın Rızasının Aranmamasının Değerlendirilmesi Gerektiğinden Davanın Reddedileceği )

• ANA BABANIN RIZASI ( Küçüğün Gelecekte Evlat Edinilmek Amacıyla Bir Kuruma Yerleştirilip Ana ve Babadan Birinin Rızası Eksik Olursa Evlat Edinenin veya Evlat Edinmede Aracılık Yapan Kurumun İstemi Üzerine ve Kural Olarak Küçüğün Yerleştirilmesinden Önce Onun Oturduğu Yer Mahkemesi Bu Rızanın Aranıp Aranmamasına Karar Verileceği – Çocuk Hakkında Koruma Kararı Alınıp Kuruma Yerleştirildiği/Rızanın Aranmamasının Değerlendirilmesi Gerektiğinden Davanın Reddedileceği )

• ÇOCUK HAKKINDA KORUMA KARARI ALINMASI ( Küçüğün Gelecekte Evlat Edinilmek Amacıyla Bir Kuruma Yerleştirilip Ana ve Babadan Birinin Rızası Eksik Olursa Evlat Edinenin veya Evlat Edinmede Aracılık Yapan Kurumun İstemi Üzerine ve Kural Olarak Küçüğün Yerleştirilmesinden Önce Onun Oturduğu Yer Mahkemesi Bu Rızanın Aranıp Aranmamasına Karar Verileceği – Çocuğun Kuruma Yerleştirildiği/Ana ve Babanın Rızasının Aranmamasının Değerlendirilmesi Gerektiğinden Davanın Reddedileceği )

4721/m.311, 312

ÖZET : Küçük, gelecekte evlat edinilmek amacıyla bir kuruma yerleştirilir, ana ve babadan birinin rızası eksik olursa, evlat edinenin veya evlat edinmede aracılık yapan kurumun istemi üzerine ve kural olarak küçüğün yerleştirilmesinden önce, onun oturduğu yer mahkemesi bu rızanın aranıp aranmamasına karar verir. Diğer hallerde, bu konudaki karar evlat edinme işlemleri sırasında verilir. Çocuk hakkında koruma kararı alınıp kuruma yerleştirildiğine göre, ana ve baba rızasının aranmamasının evlat edinme davası içinde değerlendirilmesi gerektiğinden, açılan davanın reddine karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonucunda Mahkemece verilen davanın reddine dair kararın davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine Kapatılan 18. Hukuk Dairesi’ nin 06.10.2015 gün ve 2015/26 Esas, 2015/13708 Karar sayılı ilamı ile onanmasına karar verilmişti. Davacı vekili tarafından süresinde kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya incelendi gereği düşünüldü:

KARAR : Dava dilekçesinde, küçüğün evlat edinilmesinde ana ve babanın rızasının aranmamasına karar verilmesi istenilmiş; mahkemece, anne ve babanın çocuklarının evlat edindirilmesini istemedikleri, fırsat verildiğinde çocuğa karşı özen yükümlülüklerini yerine getirebilecekleri gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş; hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine ( Kapatılan ) 18. Hukuk Dairesince karar onanmıştır. Davacı vekilinin karar düzeltme istemi üzerine dosya yeniden incelenmiştir.

Dava, küçüğün gelecekte evlat edindirme hizmetlerinden yararlandırılacağı ileri sürülerek TMK’ nun 311. maddesindeki sebepler ile anne ve babanın evlat edinmede rızasının aranmamasına karar verilmesi istemine ilişkindir.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden; 02/03/2014 doğumlunun 27/03/2014 tarihinde valilik oluruyla kuruma yerleştirildiği, Aile Mahkemesi’ nin 08/04/2014 tarih, 2014/187-130 Sayılı dosyası üzerinden bakım tedbirine hükmedildiği, iş bu karardan sonra temyize konu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun 312. maddesinde “Küçük, gelecekte evlat edinilmek amacıyla bir kuruma yerleştirilir, ana ve babadan birinin rızası eksik olursa, evlat edinenin veya evlat edinmede aracılık yapan kurumun istemi üzerine ve kural olarak küçüğün yerleştirilmesinden önce, onun oturduğu yer mahkemesi bu rızanın aranıp aranmamasına karar verir. Diğer hallerde, bu konudaki karar evlat edinme işlemleri sırasında verilir.” hükmü getirilmiştir. Çocuk hakkında koruma kararı alınıp kuruma yerleştirildiğine göre, ana ve baba rızasının aranmamasının evlat edinme davası içinde değerlendirilmesi gerektiğinden, açılan davanın açıklanan gerekçeyle reddine karar verilmesi gerekirken işin esasına girilerek yazılı gerekçe ile ret kararı verilmesi doğru değilse de ret kararı sonucu itibariyle doğru görüldüğünden bu husus bozma sebebi yapılmamıştır.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle karar düzeltme itirazlarının kabulü ile, ( Kapatılan ) 18. Hukuk Dairesi’ nin 06.10.2015 gün ve 2015/26-2015/13708 Sayılı onama kararının kaldırılarak yerel Mahkeme hükmünün yukarıda açıklandığı şekilde gerekçesinin DÜZELTİLEREK ONANMASINA, HUMK’ nun 442/1 maddesi gereğince aynı mahkeme ilamı ile ilgili bir defadan fazla karar düzeltme isteğinde bulunulamayacağından ilama karşı karar düzeltme yolu kapalı bulunduğuna, 21.12.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın