Adil Yargılanma Hakkı | Hukuki Dinlenilme Hakkı

Adil Yargılanma Hakkı | Hukuki Dinlenilme Hakkı

 avukat

T.C.

YARGITAY

1. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/1348

K. 2013/2439

T. 21.02.2013

* ADİL YARGILANMA HAKKI (Taraf Teşkilinin Sağlanmasının Adil Yargılanma Hakkının Gereği Olduğu – Dava Dilekçesinin Usulüne Uygun Tebliğ Edilmediği ve Davalının Savunma Hakkını Kullanamadığı/Taraf Teşkili Sağlanacağı)

* ÇAPLI TAŞINMAZA EL ATMANIN ÖNLENMESİ (Davalıya Dava Dilekçesi Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmeden Sonuca Gidildiği/Davalının Savunma Hakkını Kullanamadığı – Usulüne Uygun Olarak Dava Dilekçesinin Tebliği İle Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Karar Verileceği)

* HUKUKİ DİNLENİLME HAKKI (Mahkemenin Tarafları Dinlemeden Onların İddia ve Savunmalarını Bildirmeleri İçin Usulüne Uygun Olarak Davet Etmeden Hükmünü Veremeyeceği – Taraf Teşkilinin Sağlanmasının Adil Yargılanma Hakkının Gereği Olduğu)

* USULSÜZ TEBLİGAT (Davalının Yurt Dışında İkamet Ettiğini Yazın İse Geçici Olarak Tebligattaki Adreste Bulunduğunu Gerekçeli Kararı Bu Sebeple Tebliğ Aldığını Savunduğu – Davalıya Dava Dilekçesinin Usulüne Uygun Olarak Tebliğ Edilmeden Sonuca Gidilmiş Olmasının Hatalı Olduğu)

* DAVA DİLEKÇESİNİN USULÜNE UYGUN OLARAK TEBLİĞ EDİLMEMESİ (Davalının Yurt Dışında İkamet Ettiğini Yazın İse Geçici Olarak Tebligattaki Adreste Bulunduğunu Gerekçeli Kararı Bu Sebeple Tebliğ Aldığını Savunduğu – Usulüne Uygun Tebliği İle Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Karar Verileceği)

2709/m.36, 90

AİHS/m.6

6100/m.27

1086/m.73

7201/m.10, 21

ÖZET : Dava, çaplı taşınmaza elatmanın önlenmesi isteğine ilişkindir. Hukuki dinlenilme hakkı gözetilerek, mahkeme, tarafları dinlemeden, onların iddia ve savunmalarını bildirmeleri için usulüne uygun olarak davet etmeden hükmünü veremez. Taraf teşkilinin sağlanması adil yargılanma hakkının da bir gereğidir. Davalının yurt dışında ikamet ettiğini, yazın ise geçici olarak tebligattaki adreste bulunduğunu, gerekçeli kararı bu sebeple tebliğ aldığını savunması karşısında davalıya dava dilekçesinin usulüne uygun olarak tebliğ edilmeden sonuca gidilmiş olması doğru değildir. Bunun sonucu olarak, davalının eldeki davada savunma hakkını kullanamadığı ortadadır. Usulüne uygun olarak dava dilekçesinin tebliği ile taraf teşkili sağlandıktan sonra yanların gösterecekleri kanıtların toplanması ve sonuca göre karar verilmesi gerekir.

DAVA : Yanlar arasında görülen elatmanın önlenmesi davası sonunda, yerel mahkemece, davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ..nin raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, çaplı taşınmaza elatmanın önlenmesi isteğine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Dosya içeriğinden ve toplanan delillerden; çekişme konusu 1405 ada parsel sayılı taşınmazın davacı adına kayıtlı bulunduğu, davalının ise komşu 1407 parsel sayılı taşınmazda paydaş olduğu anlaşılmaktadır.

Davacı, davalının çekişmeli taşınmaza kullanmak suretiyle elattığını ileri sürerek eldeki davayı açmıştır.

Ne var ki, dava dilekçesinin, usulüne uygun olarak davalıya tebliğ edildiğini söyleyebilme olanağı yoktur.

Hemen belirtilmelidir ki, yargılamanın sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi, iddia ve savunma ile ilgili delillerin eksiksiz toplanıp tartışılabilmesi, davanın süratle sonuçlandırılabilmesi, öncelikle tarafların yargılama gününden haberdar edilmesi ile mümkündür. Kişinin, hangi yargı merciinde duruşmasının bulunduğunu, hakkındaki iddia ve isnatların nelerden ibaret olduğunu bilebilmesi, usulüne uygun olarak tebligat yapılması ile sağlanabilir.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Yasanın 27. maddesi (HUMK’nun 73. maddesi) uluslararası sözleşmeler ve Anayasanın 36. maddesiyle en temel yargısal hak olarak kabul edilen hukuki dinlenilme hakkı gözetilerek, mahkeme, tarafları dinlemeden, onların iddia ve savunmalarını bildirmeleri için usulüne uygun olarak davet etmeden hükmünü veremez. Bu bakımdan davetin ve bunun yazılı şeklinin (davetiyenin) davadaki önemi büyüktür.

Öte yandan, tebligatın nasıl ve kimlere yapılacağı adres araştırması ve tespitin yöntemi 7201 Sayılı Tebligat Kanununda gösterilmiş, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 48 ve devamı maddelerinde de adres bilgilerinin tutulması, güncellenmesi ve kullanılması ile ilgili hükümler öngörülmüştür.

Öncelikle, yasaya uygun biçimde taraf teşkilinin tamamlanmasından sonra işin esasına girilmesi, deliller toplanarak bir sonuca ulaşılması asıldır. Değinilen işlemler nedeniyle tebligat bilgilendirme yanında, belgelendirme özelliği de bulunan bir usuli işlemdir. Tebliğ ile ilgili, Tebligat Kanunu ve Tüzük hükümleri şeklidir. Bu nedenle, tebligata ilişkin yasal hükümlerin gözden uzak tutulmaması ve uygulanması zorunludur. Kural olarak “tebligat” tebligat yapılacak kişiye bilinen en son adresinde yapılır. 6099 sayılı yasanın 3. maddesiyle eklenen 7201 sayılı Tebligat Kanununun 10/2 maddesinde ‘’ Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri bilinen en son adres olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır.’’ aynı yasanın 5. maddesiyle eklenen Tebligat Kanununun 21/2 maddesinde “Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.” Muhataba tebligat yapılamamışsa, tebliğ memuru bulabileceği adresleri araştırır, bulamazsa durumu muhtara onaylatmak suretiyle saptar, tebliği çıkaran kuruluşa bildirir. İlgili kuruluş kişinin adresini resmi veya özel kurum ve dairelerden gerekli gördüklerinden araştırır. Buna rağmen, adres tespit edilemezse adres meçhul sayılarak ilanen tebligat kararı verilebilir. (Teb.K 28. md ) özetlenen ilkeler, yasal ve yargısal uygulamalarla benimsenmiş öğretide de bu yönde görüşler ifade edilmiştir. (1.H.D. 29.09.2009 2009/ 4569-9393, 1. H.D. 22.03.2010 2010/ 1988-3235, HGK 20.09.1999 1-609/744 Baki Kuru HMU 2. cilt. 5. 1582, 1583)

Taraf teşkilinin sağlanması Anayasanın 90/son maddesi delaletiyle AİHS’ nin 6. maddesi hükmü uyarınca adil yargılanma hakkının da bir gereğidir.

Somut olaya gelince; dava dilekçesinin tebliğinin yöntemine uygun olmadığı, özellikle, davalıya çıkartılan tebligatın, adresin kapalı olduğu belirtilerek muhtara teslim edildiği, 2 nolu haber kayıdının davalının kapısına yapıştırılarak komşuya keyfiyetin bildirildiği, sabittir. Ancak; davalının yurt dışında ikamet ettiğini, yazın ise geçici olarak tebligattaki adreste bulunduğunu, gerekçeli kararı bu sebeple tebliğ aldığını savunması karşısında yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda davalıya dava dilekçesinin usulüne uygun olarak tebliğ edilmeden sonuca gidilmiş olması doğru değildir. Bunun sonucu olarak, davalının eldeki davada savunma hakkını kullanamadığı ortadadır.

Hal böyle olunca; usulüne uygun olarak dava dilekçesinin tebliği ile taraf teşkili sağlandıktan sonra yanların gösterecekleri kanıtların toplanması ve hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, usulüne uygun olarak taraf teşkili sağlanmaksızın işin esası bakımından yazılı olduğu üzere hüküm kurulması doğru değildir.

SONUÇ : Davalının temyiz itirazları yerindedir.Kabulü ile hükmün açıklanan nedenden ötürü yılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK.’nın 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 21.02.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın