Kira Alacağının Tahsili

Kira Alacağının Tahsili

T.C.
YARGITAY
6. HUKUK DAİRESİ
E. 2011/916
K. 2011/4649
T. 12.4.2011
• TEBLİGAT ( Kira Alacağının Tahsili – Borçluya Usulüne Uygun Duruşma Gününü Bildirir Davetiye Tebliğ Edilerek Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
• TARAF TEŞKİLİ ( Borçluya Usulüne Uygun Duruşma Gününü Bildirir Davetiye Tebliğ Edilerek Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Bir Karar Verilmesi Gerektiği – Kira Alacağının Tahsili )
• DURUŞMA GÜNÜ TEBLİĞİ ( Kira Alacağının Tahsili – Borçluya Usulüne Uygun Duruşma Gününü Bildirir Davetiye Tebliğ Edilerek Taraf Teşkili Sağlandıktan Sonra Bir Karar Verilmesi Gerektiği )
7201/m.12,13
Tebligat Tüzüğü/m.17,18

ÖZET : Tahliyesi istenen kiralanan davacı alacaklı tarafından beş yıl süreli kira sözleşmesi ile borçlu Şti’ne kiralanmıştır. Davalıya duruşma gününü bildirir davetiye borçlu şirketin yetkili mümessillerinin hangi nedenle tebligatı alamayacak durumda oldukları belirtilmeksizin çalışanı imzasına tebliğ edilmiştir. Bu durumda davetiyenin Tebligat Yasası ve Tebligat Tüzüğü hükümlerine göre usulüne uygun şekilde tebliğ edildiği kabul edilemez. Borçluya usulüne uygun duruşma gününü bildirir davetiye tebliğ edilerek taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu aleyhine kira alacağı ve tahliye istekli olarak başlatılan icra takibine davalı borçlunun itirazının bulunmaması üzerine takibin kesinleştiğinden bahisle davacı İcra Mahkemesine başvurarak tahliye isteminde bulunmuştur. Mahkemece istemin kabulüne karar verilmesi üzerine karar davalı borçlu tarafından temyiz edilmiştir.

Tebligat Yasasının 12 ve 13, Tebligat Tüzüğünün 17 ve 18. maddeleri tüzel kişilere yapılacak tebligat hususunu düzenlemiş olup, anılan madde hükümlerine göre tebligatın tüzel kişinin selahiyetli mümessillerine yapılması, tebligat yapılacak kimselerin herhangi bir sebeple mutad iş saatlerinde işyerinde bulunmadıkları veya o sırada evrakı bizzat alamayacak bir halde oldukları takdirde tebliğin tüzel kişinin o yerdeki memur ve müstahdemlerinden birine yapılması gerekir.

Olayımızda, tahliyesi istenen kiralanan davacı alacaklı tarafından 28.5.2009 başlangıç tarihli ve beş yıl süreli kira sözleşmesi ile borçlu C… Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti’ne kiralanmıştır. Davalıya duruşma gününü bildirir davetiye borçlu şirketin yetkili mümessillerinin hangi nedenle tebligatı alamayacak durumda oldukları belirtilmeksizin çalışanı L. T. imzasına tebliğ edilmiştir. Bu durumda davetiyenin Tebligat Yasası ve Tebligat Tüzüğü hükümlerine göre usulüne uygun şekilde tebliğ edildiği kabul edilemez. Borçluya usulüne uygun duruşma gününü bildirir davetiye tebliğ edilerek taraf teşkili sağlandıktan sonra işin esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile kararın yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 12.04.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın