Taşıma Sözleşmesinin Haksız Feshinden Kaynaklanan Tazminat Talebi | Yetki İtirazı

Taşıma Sözleşmesinin Haksız Feshinden Kaynaklanan Tazminat Talebi | Yetki İtirazı

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/6610

K. 2012/12410

T. 17.7.2012

• TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ FESHİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEBİ ( Dava Konusunun Sözleşmenin Haksız Feshi Nedeniyle Tazminata Hasredilmiş Olduğundan Para Borcuna Dönüştüğü – Aksi Kararlaştırılmadıkça Alacaklının Kendi İkametgah Mahkemesinde Dava Açabileceği )

• PARA BORCU ( Taşıma Sözleşmesinin Haksız Feshinden Kaynaklanan Tazminat Talebi – Dava Konusu Tazminata Hasredilmiş Olduğundan Para Borcuna Dönüştüğü – Para Borcunun Yerine Getirileceği Yerin Alacaklının İkametgahı Olduğu )

• YETKİ İTİRAZI ( Taşıma Sözleşmesinin Haksız Feshinden Kaynaklanan Tazminat Talebi – Aksi Kararlaştırılmadıkça Alacaklının Kendi İkametgah Mahkemesinde Dava Açabileceği/Yetki İtirazının Reddedileceği )

• ALACAKLININ KENDİ İKAMETGAHINDA PARA BORCUNU ÖDENMESİ İÇİN DAVA AÇMASI ( Taşıma Sözleşmesinin Haksız Feshinden Kaynaklanan Tazminat Talebi – Aksi Kararlaştırılmadıkça Alacaklının Kendi İkametgah Mahkemesinde Dava Açabileceği/Yetki İtirazının Reddedileceği )

818/m.73

ÖZET : Dava, taşıma sözleşmesinin haksız feshinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir. Sözleşmenin varlığı ve davacı şirketin merkezi konusunda taraflar arasında bir uyuşmazlık yoktur. Dava konusu, her ne kadar taşıma sözleşmesinden kaynaklanmakta ise de, sözleşmenin haksız feshi nedeniyle tazminata hasredilmiş olduğundan artık para borcuna dönüşmüştür. Sözleşmede aksi kararlaştırılmış olmadıkça, bu para borcu alacaklının ödeme zamanındaki ikametgahında ödenir hükmü öngörülmüştür. Para borcunun yerine getirileceği yer alacaklının ikametgahıdır. Bu durumda alacaklı, bu para borcunun ödenmesi için kendi ikametgahı mahkemesinde de dava açabileceğinden mahkemece yetki itirazının reddine karar verilmelidir.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 12.09.2011 tarih ve 2011/138-2011/334 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, taraflar arasında imzalanan sözleşme ile müvekkilinin, davalının Dalaman Hava Limanı’na gelen yolcularını Fethiye ve çevresine taşıma işini üstlendiğini, davalının haksız ve hiçbir sebep göstermeden sözleşmeyi fesh ettiğini ileri sürerek, kazanç kaybı, masraf ve manevi tazminat olmak üzere toplam 100.000 TL’nın avans faizi ile tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin şirket merkezinin Bodrum/Muğla adresinde bulunduğunu, Bodrum Asliye Ticaret Mahkemesinin yetkili mahkeme olduğunu, yetki itirazının kabulüne karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, davanın hizmet sözleşmesinden kaynaklandığı, sözleşmenin ifa yerinin Dalaman Hava Limanı ve çevresi olduğu, davalı şirket merkezinin Bodrum’da bulunduğu gerekçesiyle mahkemenin yetkisizliği nedeniyle dava dilekçesinin reddine, karar kesinleştiğinde ve istem halinde dosyanın Bodrum Asliye (Ticaret) Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava, taşıma sözleşmesinin haksız feshinden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir. Sözleşmenin varlığı ve davacı şirketin merkezinin İzmir’de olduğu konusunda taraflar arasında bir uyuşmazlık yoktur. Dava konusu, her ne kadar taşıma sözleşmesinden kaynaklanmakta ise de, sözleşmenin haksız feshi nedeniyle tazminata hasredilmiş olduğundan artık para borcuna dönüşmüştür. BK’nun 73/1. md. uyarınca sözleşmede aksi kararlaştırılmış olmadıkça, bu para borcu alacaklının ödeme zamanındaki ikametgahında ödenir hükmü öngörülmüştür. Yani, bu para borcunun yerine getirileceği yer alacaklının ikametgahıdır. Bu durumda alacaklı, bu para borcunun ödenmesi için kendi ikametgahı mahkemesinde de dava açabileceğinden mahkemece yetki itirazının reddi ile işin esasına girilip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçelerle davanın yetki yönünden reddi doğru olmamış, hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 17.07.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın