Ticari Satım Akdi | Ayıp İhbarı | Karakteristik Edim Borcu

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2015/4625 K. 2016/963 T. 27.1.2016 • ALACAK DAVASI (Her Ne Kadar Davalı Taraf Ayıplı Mal Teslim Edildiğini İddia Etmiş İse de Ayıp İhbarında Bulunduğunu İspat Edemediği – Dolayısıyla Sözleşme Konusu Malları Bu Haliyle Kabul Etmiş Sayılacağı Gerekçesiyle Davanın Kabulüne Karar Verilmesinin Usul ve Yasaya Uygun Olduğu) • KARAKTERİSTİK EDİM BORCU … Devamını oku…Ticari Satım Akdi | Ayıp İhbarı | Karakteristik Edim Borcu

Elbirliğiyle Mülkiyet | Ortaklığı Koruma Eylemleri | Ecrimisil | Terekeye Temsilci

ELBİRLİĞİYLE MÜLKİYET  ORTAKLIĞI KORUMA EYLEMLERİ  Y.3.HD E.2011/18428 K.2012/1370 T.23.01.2012 ÖZET:Elbirliğiyle mülkiyette ortaklar arasında zorunlu dava arkadaşlığı  bulunmaktadır. Bu nedenle ortaklığın tasfiyesini isteme hakkı dışındaki tüm işlemlerde ortakların oybirliğiyle karar almaları ve birlikte hareket etmeleri zorunludur.Ancak, ortaklığa ilişkin hakların koruma eylemleri her bir ortak tarafından tek başına yapılabilir.       Davada, Kozan ilçesi 372 ada 5-6 parseller üzerinde … Devamını oku…Elbirliğiyle Mülkiyet | Ortaklığı Koruma Eylemleri | Ecrimisil | Terekeye Temsilci

Kira Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2014/8155 K. 2014/11885 T. 4.11.2014 • KİRA SÖZLEŞMESİNİN HAKLI NEDENLE FESHİ ( Peşin Ödenen Kira Parasının İadesi İstemi – Davacı Kiralananın Anahtarını Notere Tevdi Etmekle Birlikte Feshi İhbar Tarihi İle Anahtar Teslim Tarihi Arasında Sözleşmede Belirtilen Üç Aylık Süre Geçmediğinden Davacı Kiracının Sorumluluğunun İhtarın Davalılara Tebliğ Edildiği Tarihten İtibaren … Devamını oku…Kira Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi

Kira Bedelinin Tespiti İstemi

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2014/959 K. 2014/11017 T. 14.10.2014 • KİRA BEDELİNİN TESPİTİ İSTEMİ ( Davalının Bilirkişinin Belirlediği Tutarın Üzerinde Ödeme Yaptığından Bahisle Davanın Reddedildiği – Davalı Artırılması İstenilen veya Karar Verilebilecek Miktarı Ödese Bile Dava Reddedilmeyip Kira Tespit Kararı Verileceği ) • BİLİRKİŞİNİN BELİRLEDİĞİ KİRA BEDELİNİN ÜZERİNDE ÖDEME YAPILMASI ( Davalının Kendiliğinden … Devamını oku…Kira Bedelinin Tespiti İstemi

Bağımsız Bölümün Zamanında Gereği Gibi Teslim Edilmemesi | Cezai Şart

  T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2012/13-829 K. 2013/313 T. 6.3.2013 • CEZAİ ŞART İSTEMİ ( Bağımsız Bölümün Zamanında Gereği Gibi Teslim Edilmemesinden Kaynaklanan/Taşınmazın 1/2’Şer Oranında Davacı ve Dava Dışı Kişilere Ait Olduğu – Pay Durumu Üzerinde Durularak Davacının Tamamını İsteyebilip İsteyemeyeceği Üzerinde Durulacağı ) • BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ZAMANINDA GEREĞİ GİBİ TESLİM EDİLMEMESİNDEN KAYNAKLANAN … Devamını oku…Bağımsız Bölümün Zamanında Gereği Gibi Teslim Edilmemesi | Cezai Şart

Şirket Avukatı Kavramı

            Hem toplumsal hayatta hem de ticari hayatta şirket kavramı gün geçtikçe önemini arttırmaktadır. İki veya daha çok gerçek kişinin yada tüzel kişinin bir araya gelmesiyle  ve de emeklerini  veya mallarını ortak bir amaca yönelik olarak birleştirmesiyle şirket kavramı  söz konusu olur. Şirketlerin öneminin artması şirket avukatı kavramına da önem kazandırmıştır.Bazı koşullarda özellikle … Devamını oku…Şirket Avukatı Kavramı

Kira Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle Tahliye Davası

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2013/4319 K. 2013/6344 T. 8.4.2013 • KİRA SÖZLEŞMESİNE AYKIRILIK NEDENİYLE TAHLİYE DAVASI ( Kiracının Kiralanın Duvarının Yıkılması İçin Kiralayanın Muvafakatı Bulunduğu İddiası – Maddi Bir Olaya İlişkin Bu İddianın Tanık Dahil Her Türlü Delille İspat Edilebileceği ) • MADDİ BİR OLAYA İLİŞKİN UYUŞMAZLIK ( Kiralananın Duvarının Yıkılmasının Davacı Tarafından … Devamını oku…Kira Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle Tahliye Davası

Tahliye Taahhüdünün Kira Sözleşmesi İle Aynı Tarihte Düzenlendiği İddiası

T.C. YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2012/18349 K. 2013/1348 T. 31.1.2013 • TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN KİRA SÖZLEŞMESİ İLE AYNI TARİHTE DÜZENLENDİĞİ İDDİASI ( Tahliye Taahhüdündeki İmza İkrar Olunsa da Tarihin İnkar Edildiği – Uyuşmazlığın Çözümü Yargılamayı Gerektirdiğinden İtirazın Kaldırılması ve Tahliye İsteminin Reddi Gerektiği ) • TAHLİYE TAAHHÜDÜNDEKİ TARİHİN SONRADAN DOLDURULDUĞU İDDİASI ( Davalı Kiracının İtirazında … Devamını oku…Tahliye Taahhüdünün Kira Sözleşmesi İle Aynı Tarihte Düzenlendiği İddiası

Taşıma Sözleşmesinin Haksız Feshinden Kaynaklanan Tazminat Talebi | Yetki İtirazı

T.C. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2012/6610 K. 2012/12410 T. 17.7.2012 • TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ FESHİNDEN KAYNAKLANAN TAZMİNAT TALEBİ ( Dava Konusunun Sözleşmenin Haksız Feshi Nedeniyle Tazminata Hasredilmiş Olduğundan Para Borcuna Dönüştüğü – Aksi Kararlaştırılmadıkça Alacaklının Kendi İkametgah Mahkemesinde Dava Açabileceği ) • PARA BORCU ( Taşıma Sözleşmesinin Haksız Feshinden Kaynaklanan Tazminat Talebi – Dava … Devamını oku…Taşıma Sözleşmesinin Haksız Feshinden Kaynaklanan Tazminat Talebi | Yetki İtirazı

Hasta Hakları | Sağlık Hakkı

  T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2009/13-393 K. 2009/452 T. 21.10.2009 • TEDAVİ HİZMETİ ( Hastenin Sorumluluğuna Dayalı Tazminat – Akıl Hastası ve İntihara Meyilli Bulunan Hastaya Hemşire Görevlendirmeyerek Hasta Yakınının Refakatçi Seçmesi/Hastanın Hastanede İntiharına Engel Olamayan Davalı Hastanenin Tazminatla Sorumlu Tutulacağı ) • HASTANENİN SORUMLULUĞU ( Akıl Hastası ve İntihara Meyilli Bulunan Hastaya … Devamını oku…Hasta Hakları | Sağlık Hakkı