Aidat Borçlarından Doğan Alacağın Faiziyle Tahsili

Aidat Borçlarından Doğan Alacağın Faiziyle Tahsili

aidat-borclari-avukat

T.C.

YARGITAY

23. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/6050

K. 2013/6908

T. 7.11.2013

• AİDAT BORÇLARINDAN DOĞAN ALACAĞIN FAİZİYLE TAHSİLİ ( Asıl Alacak Olarak Dava Konusu Edilen ve Hükmedilen İşlemiş Temerrüt Faizinin Oranı ve Miktarı Bakımından Gerektiğinde Bilirkişiden Denetime Elverişli Bir Rapor Alınması ve Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

• TEMERRÜT FAİZİ ( Bozma İlamına Uyulmasından Sonra Geçmişe Etkili Yeni Bir Kanunun Yürürlüğe Girmesi Halinde Bozma İlamına Uyulmakla Oluşan Usuli Kazanılmış Hak Hukuki Değer Taşımayacağı )

• USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Aidat Borçlarından Doğan Alacağın Faiziyle Tahsili – Bozma İlamına Uyulmasından Sonra Geçmişe Etkili Yeni Bir Kanunun Yürürlüğe Girmesi Halinde Bozma İlamına Uyulmakla Oluşan Usuli Kazanılmış Hak Hukuki Değer Taşımayacağı )

• FAİZE FAİZ YÜRÜTÜLMESİ ( Takip Konusu Edilen ve Hüküm Altına Alınan Alacağın Temerrüt Faizi Alacağı Olduğu – Takibin Devamına Karar Verilmesinin Doğru Olmadığı )

818/m.104/son

6098/m.121/son

ÖZET : Dava, aidat borçlarından doğan alacağın faiziyle tahsili istemidir. Mahkemece bozma ilamına uyulmasından sonra geçmişe etkili yeni bir kanunun yürürlüğe girmesi halinde, bozma ilamına uyulmakla oluşan usuli kazanılmış hak, hukuki değer taşımayacaktır. Bu durumda, mahkemece, karar verilmeden önce yürürlüğe giren anılan yasal düzenleme bu açıklamalar çerçevesinde somut olay bakımından değerlendirilerek, asıl alacak olarak dava konusu edilen ve hükmedilen işlemiş temerrüt faizinin oranı ve miktarı bakımından gerektiğinde bilirkişiden denetime elverişli bir rapor alınması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yasa değişikliği gözden kaçırılarak, eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır. Diğer yandan, takip konusu edilen ve hüküm altına alınan alacağın, temerrüt faizi alacağı olduğu hususu gözardı edilerek, BK’nın 104 /son ( TBK’nın 121 /son ) maddesi hükmüne aykırı olarak faize faiz işletilmesi sonucunu doğuracak şekilde takip tarihinden itibaren faiz uygulanmak suretiyle takibin devamına karar verilmesi de doğru değildir.

DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının bozma kararına uyularak yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkili kooperatifin üyesi olan davalının ödemesi gerektiği halde ödemediği ve müvekkili tarafından ödenmek zorunda kalınan 154,00 TL emlak vergisi alacağı ile davalının zamanında ödemediği aidat borçlarından doğan 5.217,00 TL işlemiş faiz alacağının tahsili için başlatılan takibe haksız ve kötü niyetli olarak itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazın iptalini ve %40 oranında icra inkar tazminatının tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, geriye dönük olarak aidat borçlarına faiz yürütülemeyeceğini, tapu verilmediğinden emlak vergisi borcu doğmayacağını savunarak, davanın reddini ve %40 oranında kötüniyet tazminatına karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, davanın reddine dair verilen karar Dairemizin 17.01.2012 tarih ve 2011/4109 E, 2012/115 K sayılı ilamı ile, davacı kooperatifin 12.02.2007 tarihli olağan genel kurul toplantısında, süresinde ödenmeyen aidat borcundan dolayı % 5 gecikme zammı alınması kararlaştırıldığı, ortakların tümünü ilgilendiren konularda alınan genel kurul kararının tüm ortakları bağlayıcı nitelikte olduğu, mahkemece daha sonraki 2009 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan kararın önceki gecikme faizi oranının düşürülmesine ilişkin olduğu gözardı edilerek yanılgılı gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulmasının doğru olmadığı gerekçesiyle bozulması üzerine mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda, 154,00 TL’lik emlak vergisinin 1. taksidine ilişkin talep yönünden davacı kooperatifin ödeme belgesi sunamadığı, genel kurul kararı gereği geç ödenen aidatlar nedeniyle davacının 4.617,30 TL faiz alacağı bulunduğu, asıl alacak faiz olmakla ancak yasal faiz işletilebileceği, yine asıl alacağın faiz alacağı olması nedeniyle likit olmadığından inkar tazminatına da hükmedilemeyeceği, davalı tarafın kötüniyet tazminat talebinin de ispatlanamadığı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile, itirazın kısmen iptali ile takibin 4.617,30 TL asıl alacak üzerinden ve asıl alacağa takip tarihinden itibaren yasal faiz işletilmek suretiyle devamına, tarafların tazminat taleplerinin reddine karar verilmiştir.

Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

1 ) Davacı vekilinin temyiz itirazları yönünden; 5219 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucu HUMK’nın 427. maddesinde öngörülen kesinlik sınırı, 5236 sayılı Kanun’un 19. maddesiyle HUMK’a eklenen Ek-Madde 4’te öngörülen yeniden değerleme oranı da dikkate alındığında 2013 yılı için 1.820.00 TL’dir.

HUMK’nın, 21.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5219 sayılı Kanun ile değişik 427/4. maddesi hükmüne göre alacağın tamamının dava edilmiş olması halinde, asıl istemin kabul edilmeyen bölümü, anılan kesinlik sınırını geçmeyen davacı tarafın, temyiz hakkı bulunmamakta ise de, davalı tarafça, kesinlik sınırı üzerinde kalan miktara yönelik temyiz yoluna başvurulması halinde, davacı tarafın, katılma yolu ile temyiz hakkı saklıdır.

Somut olayda, dava dilekçesinde, toplam 5.371,00 TL’nin tahsili için başlatılan takibe itirazın iptali istenilmiş, mahkemece, takibin 4.617,30 TL asıl alacak üzerinden ve asıl alacağa takip tarihinden itibaren yasal faiz işletilmek suretiyle devamına dair verilen karar, reddedilen miktar yönünden davacı vekilince temyiz edilmiştir. İstemin reddedilen kısmı, yukarıda anılan madde hükmüne göre temyiz sınırının altında kaldığı gibi, temyizin katılma yolu ile temyiz de olmamasına göre, davacı vekilinin temyiz isteminin reddine karar verilmesi gerekmiştir.

2 ) Davalı vekilinin temyiz itirazlarına gelince;

a ) Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

b ) İşlemiş faiz alacağının tahsili için başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkin hükme yönelik temyiz itirazına gelince;

Mahkemece karar verilmeden önce 01.07.2012 tarihinde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu yürürlüğe girmiş olup, Türk Borçlar Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkındaki 6101 sayılı Kanunu’nun 7. maddesinde aynen “Türk Borçlar Kanunu’nun kamu düzenine ve genel ahlâka ilişkin kuralları ile geçici ödemelere ilişkin 76., faize ilişkin 88., temerrüt faizine ilişkin 120. ve aşırı ifa güçlüğüne ilişkin 138. maddesi görülmekte olan davalarda da uygulanır. ” hükmüne yer verilmiştir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 88. maddesinin “Faiz ödeme borcunda uygulanacak yıllık faiz oranı, sözleşmede kararlaştırılmamışsa faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık faiz oranı, birinci fıkra uyarınca belirlenen yıllık faiz oranının yüzde elli fazlasını aşamaz.” hükmünü içermesinin yanı sıra, temerrüt faizine ilişkin 120. maddesinde de aynen; “Uygulanacak yıllık temerrüt faizi oranı, sözleşmede kararlaştırılmamışsa, faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık temerrüt faizi oranı, birinci fıkra uyarınca belirlenen yıllık faiz oranının yüzde yüz fazlasını aşamaz. Akdî faiz oranı kararlaştırılmakla birlikte sözleşmede temerrüt faizi kararlaştırılmamışsa ve yıllık akdî faiz oranı da birinci fıkrada belirtilen faiz oranından fazla ise, temerrüt faizi oranı hakkında akdî faiz oranı geçerli olur.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Kooperatif genel kurullarında kararlaştırılan faiz oranının anılan yasal düzenlemedeki yerine gelince; para borçları açısından borçlu temerrüdüne bağlanan sonuçlardan birisi, temerrüt faizi ödeme yükümlülüğüdür. Temerrüt faizi borçlunun para borcunu zamanında ödememesi ve temerrüde düşmesi üzerine kanun gereği kendiliğinden işlemeye başlayan ve temerrüdün devamı müddetince varlığını sürdüren bir karşılık olması itibariyle, zamanında ifa etmeme olgusuyla doğrudan bir bağlantı içindedir. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 42. maddesine göre genel kurul bütün üyeleri temsil eden en yetkili organ olup, kanun veya anasözleşme ile genel kurula tanınmış olan konular hakkında karar verme yetkisini haizdir. Konut Yapı Kooperatifi Tip Anasözleşmesi’nin 23/1. maddesinin 6. bendi uyarınca ortaklardan tahsil edilecek taksit miktar ve ödeme şartları ile gecikme halinde uygulanacak esasları tespit etmek genel kurulun yetkisi dahilindedir.

Genel kurulca, ödeme günü belirlenerek, ( belirlenmemişse ayın sonu ödeme günü olup ) aidat bedelinin süresinde ödenmesine, süresinde ödenmemesi halinde ise temerrüt faizi uygulanmasına ilişkin alınan kararın kesinleşmesi halinde, bu kararın tüm ortakları bağlayacağı açıktır. Genel kurul kararları, üyeler ile kooperatif arasında yapılmış bir sözleşme niteliğinde olup, kooperatif ve üyeler arasında ayrıca faiz oranları ile ilgili sözleşme yapılmasına gerek yoktur. Ayrıca genel kurullarca kararlaştırılan faiz oranları daha sonraki yıllarda değiştirilmediği ve iptal edilmediği sürece genel kurula katılmasa dahi tüm üyeleri bağlar. Bu durumda, 818 sayılı BK’nın 101/2. ( 6098 sayılı TBK’nın 117. ) maddesi hükmü karşısında, genel kurulun belirlediği tarih kesin vade olup, üyenin bir ihtarla ayrıca temerrüde düşürülmesine gerek kalmadan, borcun ifasının istenebileceği kuşkusuzdur. Anapara faizi ise, borçlunun henüz temerrüde düşmeden ödemesi gereken sözleşmeyle kararlaştırılan faizdir. Bu durumda, kooperatif genel kurullarında kararlaştırılan faiz oranı, TBK’nın 88. maddesinde düzenlenen anapara faizi olmayıp, 120. maddede düzenlenen temerrüt faizine ilişkindir. Kooperatif ile üyesi arasında ticari ilişki bulunmadığından yasal oranda temerrüt faizi uygulanmalıdır. 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un 2/1. maddesi gereğince, bir miktar paranın ödenmesinde temerrüde düşen borçlu, sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça, geçmiş günler için 1. maddede belirlenen yasal faiz oranına göre temerrüt faizi ödemeye mecburdur. Maddenin açık ifadesinden de anlaşılacağı üzere temerrüt faizinin, yasal faiz oranından fazla alınması taraflarca kararlaştırılabilir. Anılan maddeler birlikte değerlendirildiğinde kooperatif genel kurulunca belirlenen aidatların ödenmesinde gecikme durumunda alınacak temerrüt faizinin yasal temerrüt faiz oranından daha fazla miktarda kararlaştırılabileceği anlamı çıkmaktadır. Ancak taraflar, uygulanacak temerrüt faizi oranını belirlerken, yukarıdaki paragrafta belirtilen 6098 sayılı TBK’nın 120/2. maddesinde öngörülmüş olan sınırlamayı dikkate almak zorundadırlar.

Somut olayda, dava konusu aidat miktarı kooperatif genel kurul kararlarıyla belirlendiğinden ve genel kurul kararları da sözleşme niteliğinde olduğundan davacının takip konusu alacak kalemlerine uygulanması gereken azami faiz oranı TBK’nın 120/2. maddesinde düzenlenmiş yıllık temerrüt faiz oranı olup, davacı kooperatifin genel kurullarında kabul edilmiş temerrüt faiz oranı, faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuata yani 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un 2/1. maddesine göre belirlenen yasal faiz oranının yüzde yüz fazlasını aşamayacaktır.

Öte yandan, mahkemece bozma ilamına uyulmasından sonra geçmişe etkili yeni bir kanunun yürürlüğe girmesi halinde, bozma ilamına uyulmakla oluşan usuli kazanılmış hak, hukuki değer taşımayacaktır. ( 09.05.1960 gün ve 21/9 sayılı YİBK ile YHGK’nın 07.03.2012 tarih ve 2011/19 – 799 E, 2012/128 K sayılı ilamı bu yöndedir. )

Bu durumda, mahkemece, karar verilmeden önce yürürlüğe giren anılan yasal düzenleme bu açıklamalar çerçevesinde somut olay bakımından değerlendirilerek, asıl alacak olarak dava konusu edilen ve hükmedilen işlemiş temerrüt faizinin oranı ve miktarı bakımından gerektiğinde bilirkişiden denetime elverişli bir rapor alınması ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yasa değişikliği gözden kaçırılarak, eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır.

Diğer yandan, takip konusu edilen ve hüküm altına alınan alacağın, temerrüt faizi alacağı olduğu hususu gözardı edilerek, BK’nın 104 /son ( TBK’nın 121 /son ) maddesi hükmüne aykırı olarak faize faiz işletilmesi sonucunu doğuracak şekilde takip tarihinden itibaren faiz uygulanmak suretiyle takibin devamına karar verilmesi de doğru değildir.

SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz isteminin mahkeme hükmünün kesin olması nedeniyle reddine, ( 2-a ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, ( 2-b ) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin harçların istek halinde taraflara iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 07.11.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın