Elatmanın Önlenmesi | Yıkım | Hukuki Danışma

Elatmanın Önlenmesi | Yıkım | Hukuki Danışma

avukat

T.C.

YARGITAY

1. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/5525

K. 2015/4991

T. 8.4.2015

• ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM ( Çatının Hem Davalı Hem Davacının Birlikte Yaşadığı Binanın Korunması ve Isınması Bakımından Zaruret Arz Ettiği – İmar Mevzuatı Kapsamında Davacı Tarafın İkinci Kat Yapmasının Mümkün Olmadığı Gerekçesi İle Çatının Yıkılması ve 2. Kat Yapmasına İzin Verilmesi İsteği Hakkındaki Davanın Reddi Gerektiği )

• PAYDAŞLAR ARASINDA MUARAZANIN GİDERİLMESİ İSTEMİ ( Davalı Tarafın Davaya Konu Yapının Çatı Boşluğunu Tek Başına Kullanmasının Hukuka Uygun Düşmediği Gerekçesi İle Çatıya Paya Hasren Elatmanın Önlenmesine ve Kullanım Hakkının Bilirkişi Raporuna Göre Belirlenmesine Karar Verilmesinde İsabetsizlik Bulunmadığı )

• KAT YAPIMI İSTEMİ ( Elatmanın Önlenmesi ve Yıkım – Çatının Hem Davalı Hem Davacının Birlikte Yaşadığı Binanın Korunması ve Isınması Bakımından Zaruret Arz Ettiği/İmar Mevzuatı Kapsamında Davacı Tarafın İkinci Kat Yapmasının Mümkün Olmadığı Gerekçesi İle Çatının Yıkılması ve 2. Kat Yapmasına İzin Verilmesi İsteği Hakkındaki Davanın Reddi Gerektiği )

4721/m.683

ÖZET : Dava,çaplı taşınmazda paydaşlar arasında muarazanın giderilmesi,elatmanın önlenmesi, yıkım ve eski hale getirme isteklerine ilişkindir. Mahkemece,çatının hem davalı hem davacının birlikte yaşadığı binanın korunması ve ısınması bakımından zaruret arz ettiği, imar mevzuatı kapsamında davacı tarafın ikinci kat yapmasının mümkün olmadığı gerekçesi ile çatının yıkılması ve 2. kat yapmasına izin verilmesi isteği hakkındaki davanın reddine;davalı tarafın davaya konu yapının çatı boşluğunu tek başına kullanmasının hukuka uygun düşmediği gerekçesi ile çatıya paya hasren elatmanın önlenmesine ve kullanım hakkının bilirkişi raporunun 6. maddesine göre belirlenmesine karar verilmiştir.

DAVA : Taraflar arasında görülen muarazanın giderilmesi,elatmanın önlenmesi,yıkım ve eski hale getirme davası sonunda, yerel mahkemece davanın kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar davacı vekili ve davalı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava,çaplı taşınmazda paydaşlar arasında muarazanın giderilmesi,elatmanın önlenmesi, yıkım ve eski hale getirme isteklerine ilişkindir.

Davacı,davalı ile birlikte paydaşı olduğu kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulmayan 151 ada 7 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan zemin+1. kattan oluşan binaya 22.03.1990 tarihli hibe sözleşmesine istinaden 2. kat, çatı ve merdiven yapma hakkı elde etttiği halde davalı tarafından 1. kata çatı yapıldığı için bu haklarını kullanamadığını ileri sürerek muarazanın giderilmesine, elatmanın önlenmesine,yıkıma ve eski hale getirilmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, kadastro tespitinin kesinleşmediğini, tehlike teşkil ettiği için çatıyı yaptığını,davacının Bayındırlık Müdürlüğünden izin alması halinde 2. katı yapabileceğini, davacıya engel olmadığını, tespitin kesinleşmesi halinde ortaklığın giderilmesi davası açılacağını belirtip davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece,çatının hem davalı hem davacının birlikte yaşadığı binanın korunması ve ısınması bakımından zaruret arz ettiği, imar mevzuatı kapsamında davacı tarafın ikinci kat yapmasının mümkün olmadığı gerekçesi ile çatının yıkılması ve 2. kat yapmasına izin verilmesi isteği hakkındaki davanın reddine;davalı tarafın davaya konu yapının çatı boşluğunu tek başına kullanmasının hukuka uygun düşmediği gerekçesi ile çatıya paya hasren elatmanın önlenmesine ve kullanım hakkının bilirkişi raporunun 6. maddesine göre belirlenmesine karar verilmiştir.

Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin tüm temyiz itirazları ile davacı vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışındaki temyiz itirazları yerinde değildir. Reddine,

SONUÇ : Karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 12. maddesi gözetilerek davacı yararına 440,00 TL vekalet ücreti takdir edilmesi gerekirken 85,56 TL vekalet ücretine hükmedilmesi doğru değil ise de bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, hükmün V-1. bendinde yer alan “… 85,56 TL …” rakamının çıkarılarak yerine “ 440,00 TL ” rakamının yazılmasına, davacı vekilinin bu yöne ilişkin temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK’nin geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 438/7. maddesi uyarınca hükmün bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 08.04.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın