Ecrimisil | İntifadan Men

Ecrimisil | İntifadan Men

T.C.

YARGITAY

3. HUKUK DAİRESİ

E. 2012/12099

K. 2012/16779

T. 4.7.2012

• ECRİMİSİL ( Paydaşların Kural Olarak İntifadan Men Edilmedikçe Birbirlerinden Ecrimisil İsteyemeyecekleri – Davacı Tarafından Açılan Ortaklığın Giderilmesine İlişkin Dava Dilekçesinin Tebliğ Tarihinde İntifadan Men Olgusunun Gerçekleştiği )

• İNTİFADAN MEN KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMESİ ( Ecrimisil İstenen Süreden Önce Davacı Paydaşların Davaya Konu Taşınmazlardan ya da Gelirinden Yararlanma İsteklerinin Davalı Paydaşa Bildirilmiş Olması Gerektiği – Bu Kuralın İstisnaları da Olduğu )

• PAYDAŞLARDAN ECRİMİSİL TALEBİ ( Kural Olarak İntifadan Men Edilmedikçe Birbirlerinden Ecrimisil İsteyemeyecekleri – Davacı Tarafından Açılan Ortaklığın Giderilmesine İlişkin Dava Dilekçesinin Tebliğ Tarihinde İntifadan Men Olgusunun Gerçekleştiği Gözetilerek Ecrimisil Hesap Edileceği )

• İNTİFADAN MEN ŞARTININ ARANMADIĞI DURUMLAR ( Meyve Veren Ağaçlar ya da Hukuki Semere Getiren Taşınmazlar İçin/Taşınmazı Kullanan Malikin Diğer Maliklerin Hakkını İnkar Etmiş Olması Durumunda – İzale-i Şüyu Davasının Dilekçesinin veya İcra Emrinin veya Bu Koşul Gerçekleşmediğinden Ötürü Reddedilen Ecrimisil Davasına Dair Dava Dilekçesinin Tebliğ Tarihinde veya Önceki Tarihli Elatmanın Önlenmesi veya Ecrimisil Davalarında )

4721/m.683, 995

ÖZET : Paydaşlar, kural olarak intifadan men edilmedikçe birbirlerinden ecrimisil isteyemezler. İntifadan men koşulunun gerçekleşmesi; ecrimisil istenen süreden önce davacı paydaşların davaya konu taşınmazlardan ya da gelirinden yararlanma isteklerinin davalı paydaşa bildirilmiş olmasına bağlıdır. Ancak, bu kuralın bir takım istisnaları vardır. Davacı tarafından açılan ortaklığın giderilmesine ilişkin dava dilekçesinin tebliğ tarihinde intifadan men olgusunun gerçekleştiği gözetilerek buna göre ecrimisil hesap edilip karar verilmesi gerekir.

DAVA : Dava dilekçesinde 6.000 TL ecrimisilin işleyecek yasal faizi ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili dava dilekçesinde; tarafların paydaşı olduğu taşınmazın davalı tarafından kullanılması nedeniyle geriye doğru 5 yıl için toplam 6.000 TL nin işleyecek yasal faizi ile birlikte ecrimisil bedeli olarak davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı, dava konusu taşınmazda davacının rızası ile oturduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, tarafların hisseli maliki bulundukları dava konusu meskenin davalı tarafından kullanıldığı, intifadan men koşulunun ihtarnamenin tebliğ tarihinde oluştuğundan bu tarihten itibaren hesap edilen 256,66 TL ecrimisilin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından süresinde temyiz edilmiştir.

Ecrimisile konu edilen taşınmazda taraflar paydaş olup bu taşınmazın mesken olarak davalı tarafından yaklaşık 20 yıldır kullanıldığı konusunda ihtilaf bulunmamaktadır.

Paydaşlar, kural olarak intifadan men edilmedikçe birbirlerinden ecrimisil isteyemezler. İntifadan men koşulunun gerçekleşmesi de; ecrimisil istenen süreden önce davacı paydaşların davaya konu taşınmazlardan ya da gelirinden yararlanma isteklerinin davalı paydaşa bildirilmiş olmasına bağlıdır. Ancak, bu kuralın bir takım istisnaları vardır. Mesela, tabii ( meyve veren ağaçlar ) ya da hukuki ( kiraya verilerek kira geliri elde edilmesi ) semere getiren taşınmazlar için bu şartın gerçekleşmiş olması lüzumu olmadığı gibi, Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamasına göre, taşınmazı kullanan malikin diğer maliklerin hakkını inkar etmiş olması halinde de intifadan men şartı aranmaz. Ayrıca, yararlanma dileğinin açıklanması koşulu ile davacının açtığı izale-i şüyu davasının dilekçesinin tebliğ tarihi, keza icra emrinin tebliğ tarihi, murisin mirasçılardan mal kaçırdığından söz edilerek dava konusu taşınmazların tapularının iptali için açılan tapu iptal davasına ilişkin dilekçenin tebliğ tarihi, daha önce aynı yer için açılan ve intifadan men koşulunun gerçekleşmediğinden ötürü ret edilen ecrimisil davasına dair davalı tarafa tebliğ edilen önceki dava dilekçesi ile taraflar arasındaki sonuçlanmış önceki tarihli elatmanın önlenmesi veya ecrimisil davaları intifadan men koşulunun oluşması için yeterli sayılmışlardır.

Dosya içeriğine göre; davacı tarafından 25.12.2007 tarihinde davalı aleyhine dava konusu Hatay ili, İskenderun ilçesi, …mıntıka mah…. parsel üzerinde bulunan binanın .. nolu bağımsız bölümünün taraflar arasındaki ortaklığının giderilmesi için dava açıldığı anlaşılmaktadır. Her ne kadar mahkemece, davacı tarafından davalıya gönderilen ihtarnamenin tebliğ tarihi, intifadan men ‘in başlangıcı olarak kabul edilerek bu tarihten itibaren hesap edilen ecrimisile hükmedilmiş ise de, davacı tarafından 2007 yılında açılan ortaklığın giderilmesine ilişkin dava dilekçesinin tebliğ tarihinde yukarıda açıklanan ilkeler ve esaslar doğrultusunda intifadan men olgusunun gerçekleştiği gözetilerek buna göre ecrimisil hesap edilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup bu nedenlerle yerinde olan temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK. nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 04.07.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın