Bağıştan Rücu | Tapu İptali Ve Tescil Davası | Bağıştan Dönme

T.C.

YARGITAY

1. HUKUK DAİRESİ

E. 2018/367

K. 2018/814

T. 7.2.2018

• BAĞIŞTAN RÜCUDAN KAYNAKLANAN TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Çekişmeli Taşınmazdaki Payların Semt Spor Sahası Yapılması Koşuluyla Bağışlandığı – Bağışlama Koşulunun Davalı İdare Tarafından Yerine Getirilmeyerek Getirilme Olanağının da Olmadığı/Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )

• TAŞINMAZDAKİ PAYLARIN BAĞIŞLANMASI ( Semt Spor Sahası Yapılması Koşuluyla Bağışlandığı – Bağışlama Koşulunun Davalı İdare Tarafından Yerine Getirilmeyerek Getirilme Olanağının da Olmadığı/Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )

• BAĞIŞLAMA KOŞULLARININ YERİNE GETİRİLMEMESİ ( Çekişmeli Taşınmazdaki Payların Semt Spor Sahası Yapılması Koşuluyla Bağışlandığı – Davalı İdare Tarafından Yerine Getirilme Olanağının da Olmadığı/Davanın Kabulüne Karar Verilmesi Gerektiği )

6098/m.295

ÖZET : Görülen emsal dava dosyaları ile dosya içi yazışmalardan, çekişmeli taşınmazdaki payların semt spor sahası yapılması koşuluyla bağışlandığını ve bağışlama koşulunun davalı idare tarafından yerine getirilmediği, getirilme olanağının da olmadığı anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca davanın kabulüne karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasında görülen bağıştan rücu hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine dair olarak verilen karar davacılar vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakiminin raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, bağıştan rücu hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın reddine dair olarak verilen karar davacılar tarafından temyiz edilmiştir.

Davacılar, kayden maliki oldukları 5534 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 1990 yılında imar çalışması yapılırken semt spor sahası olarak planlandığını ve paylarını bu amaçla davalıya bağışladıklarını, aradan yıllar geçmesine rağmen taşınmaz üzerinde hiç bir faaliyette bulunulmadığını, spor sahası da tesis edilmediğini, bağış koşulunun yerine getirilmediği ve getirilmesine de olanak bulunmadığını ileri sürerek, 5534 ada 1 parsel sayılı taşınmazda davalı tarafa bağışlanan paylar bakımından tapu kaydının iptali ile adlarına payları oranında tapuya tesciline karar verilmesini istemişlerdir.

Davalı, yapılan bağışın koşulsuz olduğunu, bağıştan dönmenin yasal şartlarının oluşmadığını, davaya konu taşınmaz üzerine bugüne kadar semt spor sahası yapılamamış olmasının haklı gerekçeleri olduğunu, imar çalışmaları neticesinde 5534 ada 1 parsel sayılı taşınmazın ifraz görüp, 5534 ada 2 ve 3 parsel sayılı taşınmazların oluştuğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, tapu müdürlüğünde düzenlenen usule uygun bağışa esas akitlerin tamamında davacıların paylarını bedelsiz ve şartsız olarak bağışladıkları gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Toplanan delillerden ve tüm dosya içeriğinden; Dairede görülen emsal dava dosyaları ile dosya içi yazışmalardan, çekişmeli taşınmazdaki payların semt spor sahası yapılması koşuluyla bağışlandığını ve bağışlama koşulunun davalı idare tarafından yerine getirilmediği, getirilme olanağının da olmadığı anlaşılmaktadır.

Hal böyle olunca davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile sonuca gidilmesi doğru değildir.

SONUÇ : Davacıların temyiz itirazı açıklanan sebepten ötürü yerindedir. Kabulü ile hükmün ( 6100 Sayılı Kanun’un geçici 3.maddesi yollaması ile ) 1086 Sayılı HUMK’un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene iadesine, 07.02.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Benzer Yazılar:

Yorum yapın