Tapu İptali Ve Tescil | Taleple Bağlılık İlkesi

Tapu İptali Ve Tescil | Taleple Bağlılık İlkesi

avukat lawyer kadıkoyde avukat

T.C.

YARGITAY

16. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/1381

K. 2014/3525

T. 31.3.2014

• TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Çekişmeli Taşınmaz Tapu Kaydına Dayanılarak Tespit Edildiği Halde Dayanak Tapu Kaydı Getirtilip Kapsamı Belirlenmeksizin Karar Verildiği Gibi Taksime İlişkin Yapılan Araştırmanın da Yetersiz Olduğu )

• TAPU KAYDININ KAPSAMININ BELİRLENMESİ ( Taşınmazın Tapu Kayıt Kapsamında Kaldığının Belirlenmesi Halinde Tapu Kayıt Malikleri Arasında Tapu Kayıt Malikinin Tarafların Ortak Miras Bırakanı Olduğunun Tespiti Halinde Mirasçıları Arasında Taksim Edilip Edilmediğinin Araştırılması Gerektiği – Tapu İptali ve Tescil )

• TAKSİM ( Tapu İptali ve Tescil – Tapu Kayıt Malikinin Tarafların Ortak Miras Bırakanı Olduğunun Tespiti Halinde Mirasçıları Arasında Taksim Edilip Edilmediği Etraflıca Sorulup Maddi Olaylara Dayalı Olarak Açıklattırılması Gerektiği )

• TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ ( Tapu İptali ve Tescil – Fen Bilirkişi Raporunda E Harfi İle Gösterilen ve Yol Olarak Terkin Edilen Taşınmaz Bölümü Hakkında Dava Dilekçesinde Bir Talep Olmadığı Halde Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )

3402/m.14

ÖZET : Dava, tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Çekişmeli taşınmaz tapu kaydına dayanılarak tespit edildiği halde dayanak tapu kaydı getirtilip kapsamı belirlenmeksizin karar verildiği gibi taksime ilişkin yapılan araştırma da yetersizdir. Sağlıklı sonuca varılabilmesi için, tespit dayanağı tapu kaydı ilk oluşumundan itibaren tesis ve tedavülleri ile birlikte varsa haritası ve çekişmeli taşınmaza komşu parsellerin onaylı tutanak suretleri ile dayanağı olan belgeler getirtilmeli, yaşlı, tarafsız, yöreyi iyi bilen, davada yararı bulunmayan şahıslar arasından seçilecek yerel bilirkişiler; aynı yönteme göre tesbit edilecek taraf tanıkları, tespit bilirkişileri huzuruyla keşif icra edilmelidir. Tapu kayıt kapsamında kaldığının belirlenmesi halinde tapu kayıt malikleri arasında, tapu kayıt malikinin tarafların ortak miras bırakanı olduğunun tespiti halinde ise mirasçıları arasında taksim edilip edilmediği, etraflıca sorulup maddi olaylara dayalı olarak açıklattırılmalı, teknik bilirkişiye keşfi takibe imkan verir kroki düzenlettirilmeli, bundan sonra tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmelidir. Eksik incelemeyle hüküm kurulması isabetsiz olduğu gibi fen bilirkişi raporunda E harfi ile gösterilen ve yol olarak terkin edilen taşınmaz bölümü hakkında dava dilekçesinde bir talep olmadığı halde hüküm kurulması isabetsizdir.

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, Gereği görüşüldü:

KARAR : Kadastro sonucunda Geben Köyü çalışma alanında bulunan 3073 parsel sayılı 380.49 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz tapu kaydı, ifraz, paylaşma ve kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle A. K. adına tespit edilmiş, kayden davalı Ö. K.’a intikal ettirilmiştir. Davacı F. K. taşınmazın bir bölümünün babası İ. K.’a ait olduğunu iddia ederek tapu iptal ve tescil istemiyle dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda davanın kabulüne, çekişmeli 3073 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişi tarafından düzenlenen 19.6.2013 tarihli ek raporda ( A ), ( B ) ve ( C ) harfleri ile gösterilen 190.34, 525.23 ve 407.89 metrekare yüzölçümündeki bölümlerin davalı adına olan tapu kaydının iptali ile payları oranında İ. K. mirasçıları adına tapuya tesciline aynı raporda ( E ) harfi ile gösterilen 129.25 metrekare yüzölçümündeki bölümün yol olarak terkinine, karar verilmiş; hüküm, davalı Ö. K. tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece, tescile karar verilen bölümlerin taksimen davacı taraf murisine kaldığı zilyetlikle mülk edinme şartlarının gerçekleştiği kabul edilmek suretiyle hüküm kurulmuş ise de; yapılan araştırma, inceleme ve uygulama karar için yeterli bulunmamaktadır. Çekişmeli taşınmaz tapu kaydına dayanılarak tespit edildiği halde dayanak tapu kaydı getirtilip kapsamı belirlenmeksizin karar verildiği gibi taksime ilişkin yapılan araştırma da yetersizdir. Sağlıklı sonuca varılabilmesi için, tespit dayanağı 16.3.1987 tarih 1 nolu tapu kaydı ilk oluşumundan itibaren tesis ve tedavülleri ile birlikte varsa haritası ve çekişmeli taşınmaza komşu parsellerin onaylı tutanak suretleri ile dayanağı olan belgeler getirtilmeli, yaşlı, tarafsız, yöreyi iyi bilen, davada yararı bulunmayan şahıslar arasından seçilecek yerel bilirkişiler; aynı yönteme göre tesbit edilecek taraf tanıkları, tespit bilirkişileri huzuruyla keşif icra edilmelidir. Keşif sırasında dinlenecek yerel bilirkişi ve taraf tanıklarından; dayanak tapu kaydının hudutlarını zeminde tek tek göstermeleri istenilmeli, bilirkişilerin gösteremediği hudutların tesbiti için taraflara tanık dinletme imkanı sağlanmalı, teknik bilirkişiye yerel bilirkişi ve tanıkların gösterdiği hudutlar haritasında işaret ettirilmeli, bilirkişi ve tanık sözleri komşu parsel tutanak ve dayanaklarıyla denetlenmeli, tapu kayıt kapsamında kaldığının belirlenmesi halinde tapu kayıt malikleri arasında, tapu kayıt malikinin tarafların ortak miras bırakanı O. K. olduğunun tespiti halinde ise O. K. mirasçıları arasında taksim edilip edilmediği, taksimen davacının miras bırakanı O. evladı İ. K.’a mı yoksa O. evladı A. K.’a mı kaldığı etraflıca sorulup maddi olaylara dayalı olarak açıklattırılmalı, teknik bilirkişiye keşfi takibe imkan verir kroki düzenlettirilmeli, bundan sonra tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmelidir.

SONUÇ : Eksik incelemeyle yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması isabetsiz olduğu gibi fen bilirkişi raporunda ( E ) harfi ile gösterilen ve yol olarak terkin edilen taşınmaz bölümü hakkında dava dilekçesinde bir talep olmadığı halde hüküm kurulması isabetsiz olup, davalı Ö. K.’ın temyiz itirazları açıklanan nedenlerle yerinde bulunduğundan kabulüyle hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan temyiz karar harcının talep halinde temyiz edene iadesine, 31.03.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın