Kiracının Kiraladığı Taşınmaz Dışındaki Yerlere Müdahale Etmesi

Kiracının Kiraladığı Taşınmaz Dışındaki Yerlere Müdahale Etmesi

avukat

T.C.

YARGITAY

6. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/6808

K. 2015/2041

T. 2.3.2015

• EL ATMANIN ÖNLENMESİ İSTEMİ ( Kiracının Kiraladığı Dükkan Dışındaki Ortak Yerlere Müdahalesinin Önlenmesi İstemi – Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Bir Uyuşmazlık Bulunmadığı/Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu Gerekçesiyle Görevsizlik Kararı Verilmemesi Gerektiği )

• KİRACININ KİRALADIĞI TAŞINMAZ DIŞINDAKİ YERLERE MÜDAHALE ETMESİ ( El Atmanın Önlenmesi Davası – Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Bir Uyuşmazlık Bulunmadığı/Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu Gerekçesiyle Görevsizlik Kararı Verilemeyeceği )

• GÖREV ( Kiracının Kiraladığı Dükkan Dışındaki Ortak Yerlere Müdahalesinin Önlenmesi İstemi – Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Bir Uyuşmazlık Bulunmadığı/Sulh Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu Gerekçesiyle Görevsizlik Kararı Verilmemesi Gerektiği )

4721/m. 683

ÖZET : Dava, el atmanın önlenmesi istemine ilişkindir.

Davacı, davalı kiracının, kiraladığı dükkanın dışındaki ortak yerlere müdahale ettiğini, dükkanın ön tarafını tamamen kapattığını iddia ederek kiralanan alan dışındaki ortak yerlere el atmanın önlenmesine karar verilmesini istemiştir. Uyuşmazlığın kira sözleşmesinden kaynaklandığı gibi zilyetliğin korunmasına ilişkin davalara da sulh hukuk mahkemesinin bakması gerektiği gerekçesi ile görevsizlik kararı verilmiştir.

Taşınmaz tapuda; bina olarak tam mülkiyet davacı adına kayıtlı olup davada zilyetliğe dayalı bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Uyuşmazlık, sözleşme kapsamında olmadığı belirtilen kiralanan dükkan niteliğindeki taşınmazın dışındaki ortak yerlere yönelik el atmanın önlenmesine ilişkin olup, davada kira sözleşmesinden kaynaklı bir uyuşmazlık da bulunmamaktadır. Davada görevli olduğu anlaşılan mahkemece işin esası incelenerek karar verilmesi gerekir.

DAVA : Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı elatmanın önlenmesi davasına dair karar, davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, el atmanın önlenmesi istemine ilişkindir. Mahkemece uyuşmazlığın sulh hukuk mahkemesinde görülmesi gerektiğinden bahisle görevsizlik kararı verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı vekili, davalı kiracının, 01.06.2011 tarihli sözleşme ile kiraladığı 160 m2 alanlı dükkanın dışındaki ortak yerlere müdahale ettiğini, dükkanın ön tarafını tamamen kapattığını iddia ederek kiralanan alan dışındaki ortak yerlere el atmanın önlenmesine karar verilmesini istemiştir. Davalı vekili ise konulan malzemelerin emsal marketlerden farklı olmadığını kiralanan alan dışında bir yere tecavüz edilmediğini belirterek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece; taraflar arasındaki uyuşmazlığın kira sözleşmesinden kaynaklandığı gibi zilyetliğin korunmasına ilişkin davalara da sulh hukuk mahkemesinin bakması gerektiği gerekçesi ile görevsizlik kararı verilmiştir.

Taşınmaz tapuda; bina olarak tam mülkiyet davacı adına kayıtlı olup davada zilyetliğe dayalı bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Uyuşmazlık, sözleşme kapsamında olmadığı belirtilen kiralanan dükkan niteliğindeki taşınmazın dışındaki ortak yerlere yönelik el atmanın önlenmesine ilişkin olup, davada kira sözleşmesinden kaynaklı bir uyuşmazlık da bulunmamaktadır. Bu nedenle HMK’nun 4. maddesinin eldeki davada uygulanması doğru değildir. O halde davada görevli olduğu anlaşılan mahkemece işin esası incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi doğru değildir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3.madde hükmü gözetilerek HUMK.nın 428.maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 02.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın