Haksız Rekabetin Kaldırılması

Haksız Rekabetin Kaldırılması

avukat

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/19098

K. 2015/4361

T. 30.3.2015

• HAKSIZ REKABETİN KALDIRILMASI ( Davalıya Ait Dükkanların Tabela ve Camekanlarında Özellikle Murat İbaresinin Ön Plana Çıkarıldığı – Soyismin Oldukça Küçük Puntoda ve Göze Çarpmayacak Şekilde Yazıldığı/Davacının Ticaret Unvanı İle İltibas Yaratacak Şekilde Murat Sözcüğünü Kullanarak Haksız Rekabette Bulunulduğu )

• İLTİBAS ( Davacının Murat Kuyumculuk Ticaret Unvanı İle İltibas Yaratacak Şekilde Murat Sözcüğünü Kullanarak Davacının Tescilli ve Yasal Koruma Altındaki Ticaret Unvanına Tecavüz Edildiği ve Haksız Rekabette Bulunulduğu )

• TİCARET ÜNVANINA TECAVÜZ ( Davalıya Ait Dükkanların Tabela ve Camekanlarında Özellikle Murat İbaresinin Ön Plana Çıkarıldığı – Unvanların Yanında Murat Kuyumculuk Kısaltması Olan Harflerin Kullanıldığı/Davacının Tescilli ve Yasal Koruma Altındaki Ticaret Unvanına Tecavüz Edildiği )

• İNTERNET YOLUYLA HAKSIZ REKABETTE BULUNULMASI ( Davalının İnternet Sitesinde Murat İbaresini Öne Çıkartıp Murat Kuyumculuk İbaresinin Kısaltması Olan Mk İbaresini Kullandığı – Soyisim İbaresini Oldukça Küçük Puntolarla ve Göze Çarpmayacak Biçimde Yazdığı/Bu Kullanımın da Haksız Rekabet Teşkil Ettiği )

6762/m.57

ÖZET : Dava, haksız rekabetin kaldırılması istemine ilişkindir. Dava konusu edilen iş yerlerinden birindeki kuyumcu dükkanlarının işletme ruhsatları her ne kadar dava dışı ve davalının oğlu olan şahıs adına düzenlenmiş ise de Vergi Dairesi’nin ve Ticaret Odası’nın yazılarından davalının da bu adreslerde kuyumculuk ürünleri ticaretiyle iştigal ettiğinin anlaşıldığı, anılan dükkanların tabela ve camekanlarında özellikle “Murat” ibaresinin ön plana çıkarıldığı, unvanların yanında “Murat Kuyumculuk” kısaltması olan “MK” harflerinin kullanıldığı, soyismin oldukça küçük puntoda ve göze çarpmayacak şekilde yazıldığı, davacının “Murat Kuyumculuk” ticaret unvanı ile iltibas yaratacak şekilde “Murat” sözcüğünü kullanarak davacının tescilli ve yasal koruma altındaki ticaret unvanına tecavüz edildiği ve haksız rekabette bulunulduğu, aynı şekilde davalının internet sitesinde “Murat” ibaresini öne çıkartıp “Murat Kuyumculuk” ibaresinin kısaltması olan “MK” ibaresini kullandığı, soyisim ibaresini oldukça küçük puntolarla ve göze çarpmayacak biçimde yazdığı, bu nitelikteki kullanımın da davacının ticaret unvanına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiği gerekçesiyle anılan adreslerdeki davalıya ait kuyumcu dükkanları ile ilgili olarak açılan davanın kabulüne, davalıya ait internet sitesinde yer alan “Murat” ibaresinin kaldırılmasına yönelik davanın kabulüne, internet sitesi ile tecavüz tespit edilen dükkanlarda yer alan tüm basılı evraklarından “Murat” ibaresinin silinmesine, sökülmesine, basılı evrak ve kaşelerin imhasına karar verilmesi usul ve yasaya uygundur.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 22/10/2014 tarih ve 2014/641-2014/326 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkili tarafından davalı hakkında daha önce açılan davada, davalının ticaret unvanında kullandığı “MURAT” ibaresinin, haksız rekabet ve unvana tecavüz oluşturduğu gerekçesiyle davalının ticaret unvanından silinmesine karar verildiğini, kesinleşmiş mahkeme kararına rağmen davalının beş ayrı işletmesinde “MURAT” ibaresinin kullanılmaya devam ettiğini, davalının internet sayfası ile reklamlarında ve tabelalarında bu ibarenin kullanıldığını, bu durumun haksız rekabete yol açtığını ileri sürerek, davalının işletmelerindeki tabela ve basılı evrakları ile internet sayfasındaki “MURAT” ibaresinin silinmesine, basılı evrak, reklam ve kaşelerinin sökülerek toplatılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, uyulan bozma ilamı ve dosya kapsamına göre; Karşıyaka Ticaret Mahkemesi’nin 2002/331-2003/144 karar sayılı ilamı ile bu davanın konusunun, sebebinin ve taraflarının aynı olduğu, davada kesin hükmün bulunduğu gerekçesiyle davanın reddine dair verilen ilk kararın Dairemizin 01.06.2010 tarihli kararı ile bozulduğu, uyulan bozma ilamı sonrasında bilirkişi raporu alındığı, haksız rekabet eyleminin yapıldığı iddia edilen işletmelerden “1717 Sokak, No:70 Karşıyaka” adresindeki iş yerinin, mahkemenin 2002/331-2003/144 esas-karar sayılı kesinleşmiş ilamına konu iş yeri olduğunun tespit edildiği, bu iş yeri yönünden kesin hüküm nedeniyle davacının dava açmakta hukuki yararı bulunmadığı, bu nedenle bu iş yerine dair davanın reddine karar verilmesi gerektiği, “Çiğli K… Alışveriş Merkezi Z. …” nolu dükkanda faaliyet gösteren ve davalı ile dava dışı M. T.’ın ortakları olduğu S… Ltd. Şti. adına işyeri açma ruhsatı düzenlenen kuyumcu dükkânında ve tabelasında davacının “Murat Kuyumculuk” ticaret unvanı ile iltibas yaratacak şekilde herhangi bir ad, unvan, işletme adı kullanılmadığı, dolayısıyla haksız rekabet eyleminin bu iş yeri yönünden gerçekleşmediği, buna karşılık dava konusu edilen iş yerlerinden “1715 Sokak, No: … Karşıyaka” ve “1717 Sokak, No: … Karşıyaka” adreslerindeki kuyumcu dükkanlarının işletme ruhsatları her ne kadar dava dışı ve davalının oğlu olan M. T. adına düzenlenmiş ise de Karşıyaka Vergi Dairesi’nin ve İzmir Ticaret Odası’nın yazılarından davalının da bu adreslerde kuyumculuk ürünleri ticaretiyle iştigal ettiğinin anlaşıldığı, anılan dükkanların tabela ve camekanlarında özellikle “Murat” ibaresinin ön plana çıkarıldığı, unvanların yanında “Murat Kuyumculuk” kısaltması olan “MK” harflerinin kullanıldığı, “Tırpan” sözcüğünün oldukça küçük puntoda ve göze çarpmayacak şekilde yazıldığı, davacının “Murat Kuyumculuk” ticaret unvanı ile iltibas yaratacak şekilde “Murat” sözcüğünü kullanarak davacının tescilli ve yasal koruma altındaki ticaret unvanına tecavüz edildiği ve haksız rekabette bulunulduğu, aynı şekilde davalının “www.murattirpankuyumculuk.com.tr” alan adlı internet sitesinde “Murat” ibaresini öne çıkartıp “Murat Kuyumculuk” ibaresinin kısaltması olan “MK” ibaresini kullandığı, “Tırpan” ibaresini oldukça küçük puntolarla ve göze çarpmayacak biçimde yazdığı, bu nitelikteki kullanımın da davacının ticaret unvanına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiği gerekçesiyle “1717 Sokak, No: … Karşıyaka” adresinde faaliyet gösteren işletme ile ilgili olarak açılan davanın hukuki yarar yokluğundan reddine, “Çiğli Kipa Alışveriş Merkezi Z.14” nolu dükkanla ilgili olarak açılan davanın ispatlanamadığından reddine, “1715 Sokak, No: … Karşıyaka” ve “1717 Sokak, No: … Karşıyaka” adreslerindeki davalıya ait kuyumcu dükkanları ile ilgili olarak açılan davanın kabulüne, davalıya ait “http//www.murattirpankuyumculuk.com.tr” isimli internet sitesinde yer alan “Murat” ibaresinin kaldırılmasına yönelik davanın kabulüne, internet sitesi ile tecavüz tespit edilen dükkanlarda yer alan tüm basılı evraklarından “Murat” ibaresinin silinmesine, sökülmesine, basılı evrak ve kaşelerin imhasına karar verilmiştir.

Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, taraf vekillerinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, taraf vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 2,50 TL temyiz ilam harcının temyiz eden taraflardan ayrı ayrı alınmasına, 30.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın