Yoksulluk Nafakası

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/15931

K. 2006/113

T. 23.1.2006

• YOKSULLUK NAFAKASI ( Davalının Kadının Çalıştığını Belirtmesi Zabıta Araştırmasında İse Çalışmadığının Belirtilmesi – Çelişki Giderilmeden Hükmedilmesinin Doğru Olmadığı )

• VEKALET ÜCRETİ ( Maddi ve Manevi Tazminat İle Yoksulluk Nafakasının Boşanma Davasının Eki Niteliğinde Olduğu – Bu İsteklerin Reddi Veya Kabulü Halinde Ayrıca Ücrete Hükmedilemeyeceği )

• BOŞANMA DAVASININ EKİ ( Maddi ve Manevi Tazminat İle Yoksulluk Nafakası – Maktu Vekalet Ücreti Takdir Edilmesi Gereği Nisbi Vekalet Ücreti Verilemeyeceği )

4721/m. 175

1136/m.169

ÖZET : 1-Davalı vekili kadının çalıştığını belirtmiştir. Zabıta araştırmasında ise davalının çalışmadığı belirtilmiştir. Bu çelişki giderilmeden yoksulluk nafakasına hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

2-Maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakası isteği boşanma davasının eki ( fer’i ) niteliğinde olup bu isteklerin reddi veya kabulü halinde ayrıca vekalet ücretine hükmedilemez. Bu nedenle maktu vekalet ücreti takdir edilmesi gerekirken nisbi vekalet ücreti verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm tazminatlar, yoksulluk nafakası ve vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre sair temyiz itirazları yersizdir.

2-25.06.2004 tarihli dilekçede davalı vekili kadının çalıştığını belirtmiştir. Zabıta araştırmasında ise davalının çalışmadığı belirtilmiştir. Bu çelişki giderilmeden yoksulluk nafakasına hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

3-Maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakası isteği boşanma davasının eki ( fer’i ) niteliğinde olup bu isteklerin reddi veya kabulü halinde ayrıca vekalet ücretine hükmedilemez. Bu nedenle maktu vekalet ücreti takdir edilmesi gerekirken nisbi vekalet ücreti verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Temyiz olunan hükmün 2. ve 3. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerin l. bentte yazılı nedenle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 23.01.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın