Velayet Davası

Velayet Davası

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2010/11911
K. 2011/12213
T. 14.7.2011
• ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ ( 3 ve 6 ve Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 12.Md. Gereğince İdrak Çağındaki Çocuğun Kendisini İlgilendiren Davalarda Görüşünün Alınması ve Görüşüne Gereken Önemin Verilmesi Gerektiği )
• VELAYET DAVASI ( Ortak Çocuğun Velayetinin Kime Verileceği Konusunda Açık Bir Beyanı Olmamakla Birlikte Dosyaya Yansıyan Dolaylı İsteğinin Baba Olduğu – Ortak Çocuğun Velayetinin Babasına Verilmesi Daha Uygun Olacağı )
• İDRAK ÇAĞINDAKİ ÇOCUK ( Kendisini İlgilendiren Davalarda Görüşünün Alınması ve Görüşüne Gereken Önemin Verilmesi Gerektiği )
Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi/m.3,6

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme/m.12

ÖZET : Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 3 ve 6.; Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 12.maddesi gereğince, idrak çağındaki çocuğun kendisini ilgilendiren davalarda görüşünün alınması ve görüşüne gereken önemin verilmesi gerekir. Ortak Çocuk Hasan C.’ın velayetinin kime verileceği konusunda açık bir beyanı olmamakla birlikte, dosyaya yansıyan dolaylı isteğinin baba olduğu anlaşılmaktadır. Bu değerlendirme uyarınca, ortak çocuklardan Hasan C.’ın velayetinin babasına verilmesi daha uygun olacağı gibi, bu durum çocuğun eylemli durumuna da uygun düşmüş olacaktır. Açıklanan nedenlerle, ortak çocuk Hasan C.’ın velayetinin davacı-davalı babaya verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm kocanın boşanma davası, kusur, velayet, manevi tazminat ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı-davacı kadının tüm, davacı-davalı kocanın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Tarafların ortak çocuklarından 1995 doğumlu Hasan idrak çağında olup; mahkemede alınan görüşünde velayetinin ana ve babasından birine verilmesinin kendisi için farketmeyeceğini ancak kendisinin babası yanında kalmaya devam edeceğini bildirmiştir. Usulünce onaylanarak, iç hukukun bir parçası haline gelen Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 3 ve 6.; Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 12.maddesi gereğince, idrak çağındaki çocuğun kendisini ilgilendiren davalarda görüşünün alınması ve görüşüne gereken önemin verilmesi gerekir. Ortak Çocuk Hasan C.’ın velayetinin kime verileceği konusunda açık bir beyanı olmamakla birlikte, dosyaya yansıyan dolaylı isteğinin baba olduğu anlaşılmaktadır. Bu değerlendirme uyarınca, ortak çocuklardan Hasan C.’ın velayetinin babasına verilmesi daha uygun olacağı gibi, bu durum çocuğun eylemli durumuna da uygun düşmüş olacaktır. Açıklanan nedenlerle, ortak çocuk Hasan C.’ın velayetinin davacı-davalı babaya verilmesi yerine, yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması isabetsiz olup; bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2.bentte gösterilen nedenle davacı-davalı koca lehine BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda 1.bentte açıklanan nedenlerle ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden Ayla’ya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 73.90 TL.temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcının yatıran Hasan’a geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere , velayet konusunda oyçokluğuyla, diğer yönlerden, 14.07.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KARŞI OY :

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanması gerektiği düşüncesiyle değerli çoğunluk kararına katılmıyoruz.

Başkan

Necdet Gürbüztürk

Üye

İnci Aytaç

Benzer Yazılar:

Yorum yapın