Miras Paylaşım Sözleşmesi

Miras Paylaşım Sözleşmesi

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/5479

K. 2009/9432

T. 12.5.2009

• MİRAS PAYLAŞIM SÖZLEŞMESİ ( Dava Konusu Adi Yazılı Belgede Diğer Mirasçıların İsim ve İmzaları Bulunmadığından Geçerli Bir Miras Paylaşım Sözleşmesi Niteliğinde Olmadığı )

• USULİ KAZANILMIŞ HAK ( Davalının Kabulü Mülkiyeti Davalıya Ait Olan Taşınır Mal veya “Tereke” Malındaki Davalının Miras Payı Yönünden Hüküm Doğurduğu – Usuli Kazanılmış Haklar da Dikkate Alınarak Karar Verilmesi Gerektiği )

• MİRAS PAYININ TEMLİKİ ( Dava Konusu Yaptığı Adi Yazılı Belgede Diğer Mirasçıların İsim ve İmzaları Bulunmadığından Geçerli Bir Miras Paylaşım Sözleşmesi Niteliğinde Olmadığı – Sözleşmenin Muhtevası İtibarıyla Miras Payının Temliki Niteliğinde Olmadığı )

743/m. 611

ÖZET : Davacının, dava konusu yaptığı adi yazılı belgede diğer mirasçıların isim ve imzaları bulunmadığından geçerli bir miras paylaşım sözleşmesi niteliğinde değildir. Sözleşmenin muhtevası itibarıyla miras payının temliki niteliğinde olmadığı da görülmektedir. Ancak davalının, dava konusu traktör ve bazı taşınır mallar yönünden yargılama sırasındaki “kabul” beyanı bulunmaktadır. Davalının kabulü, mülkiyeti davalıya ait olan taşınır mal veya “tereke” malındaki davalının miras payı yönünden hüküm, doğurur. Açıklanan bu yönler ve usuli kazanılmış haklarda dikkate alınarak karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Mirasçılık ve mirasın geçişi, miras bırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir. ( 4722 s. K. md.17 )

Mirasbırakan İsmail, 6.11.2001 tarihinde ölmüş, yasal mirasçı olarak eşi ve üç çocuğu kalmıştır. Kardeş olan taraflar, aralarında 24.8.2004 tarihli adi yazılı bir anlaşma yapmışlardır. Miras paylaşım sözleşmesinin ( 743 s. TKM. m.611 ) geçerli olabilmesi için, yazılı olması ve tüm mirasçıların katılması zorunludur. Davacının, dava konusu yaptığı “Anlaşma” başlığını taşıyan 24.8.2004 tarihli adi yazılı belgede diğer mirasçıların isim ve imzaları bulunmadığından geçerli bir miras paylaşım sözleşmesi niteliğinde değildir. Sözleşmenin muhtevası itibarıyla miras payının temliki niteliğinde olmadığı da görülmektedir. Ancak davalının, dava konusu traktör ve bazı taşınır mallar yönünden yargılama sırasındaki “kabul” beyanı bulunmaktadır. Davalının kabulü, mülkiyeti davalıya ait olan taşınır mal veya “tereke” malındaki davalının miras payı yönünden hüküm, doğurur. Açıklanan bu yönler ve usuli kazanılmış haklarda dikkate alınarak karar verilmesi gerekirken, geçerli bir miras taksim sözleşmesi niteliğini taşımayan 24.8.2004 tarihli belgeye dayanılarak yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın