Zamanaşımına Uğramış Senet

Zamanaşımına Uğramış Senet

avukat avukat

T.C.

YARGITAY

13. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/27885

K. 2014/31323

T. 15.10.2014

• ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ SENEDE DAYALI İLAMSIZ TAKİP ( İtirazın İptali – Malen Kayıtlı Senet Zamanaşımına Uğramış Olduğundan Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğini Taşıdığı ve Asıl Borç İlişkisine Dayanarak Tanık Dahil Her Türlü Delille Alacak İlişkisinin Davacı Tarafından İspatlanabileceği/Davanın Kabulünün Bozmayı Gerektirdiği )

• İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Zamanaşımına Uğramış Senede Dayalı İlamsız Takip – Malen Kayıtlı Senet Zamanaşımına Uğramış Olduğundan Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğini Taşıdığı ve Asıl Borç İlişkisine Dayanarak Tanık Dahil Her Türlü Delille Alacak İlişkisinin Davacı Tarafından İspatlanabileceği/Mahkemece Taraf Delilleri Toplanarak Karar Verileceği )

• ALACAK İLİŞKİSİNİN İSPATI ( Zamanaşımına Uğramış Senede Dayalı İlamsız Takip – Malen Kayıtlı Senet Zamanaşımına Uğramış Olduğundan Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğini Taşıdığı/Mahkmece Davacının Asıl Borç İlişkisine Dayanarak Tanık Dahil Her Türlü Delille Alacak İlişkisini İspatlayabileceğinin Gözetileceği )

• YAZILI DELİL BAŞLANGICI ( Zamanaşımına Uğramış Senede Dayalı İlamsız Takip – Malen Kayıtlı Senet Zamanaşımına Uğramış Olduğundan Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğini Taşıdığı/Davacının Asıl Borç İlişkisine Dayanarak Tanık Dahil Her Türlü Delille Alacak İlişkisini İspatlayabileceği )

2004/m.67

ÖZET : Dava; itirazın iptali istemine ilişkindir. Davacı, davalıdan satın aldığı aracın davalı tarafından verilmediğini ve ödediği bedelin de iade edilmemesi üzerine davalının ödenen bedele karşılık senet verdiğini ve senet bedelinin de ödenmeyerek senedin zamanaşımına uğraması yönünde davalı tarafından oyalandığını ileri sürmüştür. Takibe dayanak yapılan malen kayıtlı senet zamanaşımına uğramış olduğundan yazılı delil başlangıcı niteliğini taşır ve asıl borç ilişkisine dayanarak tanık dahil her türlü delille alacak ilişkisinin davacı tarafından ispatlanması gerekir. Yani bu davada, ispat yükü davacıdadır. O halde mahkemece, taraf delilleri toplanarak gerekli araştırmalar yapılarak hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yanlış gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmiş olması yasaya aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, davalıdan araç satın aldığını ve bedelini de peşin olarak ödediğini ancak satın aldığı aracın davalı tarafından devrinin verilmediğini, aracı geri almasına rağmen ödediği paranın da davalı tarafından iade edilmeyerek onun yerine 08.02.2005 tanzim ve 05.07.2005 vade tarihli 7.000.00.TL bedelli senet verdiğini, davalının senet bedelini vadesinde ödemediğini ve kendisini oyalayarak senedin zamanaşımına uğramasını sağladığını, 2010 yılında 7.000.00.TL asıl alacak ve 8.550.11.TL işlemiş faiz olmak üzere toplam 15.550.11.TL’ nın tahsili için ilamsız takipte bulunduğunu, davalının takibe haksız olarak itiraz ettiğini ileri sürerek vaki itirazın iptali ile %40 icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmalara katılmadığı gibi herhangi bir beyanda da bulunmamıştır.

Mahkemece, davanın kabulü ile itirazın iptaline karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Her ne kadar mahkemece, davalının icra takibine itiraz etmesine rağmen bu itirazını gerekçelendirmediği ve somut bir sebebe dayanmadığı, davacının davalıdan alacağına karşılık senet aldığı ve buna göre alacaklı olduğu gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiş ise de; Davacı, 08.02.2005 tanzim ve 05.07.2005 vade tarihli 7.000.00.TL bedelli malen kayıtlı zamanaşımına uğramış senede dayanarak ilamsız icra takibinde bulunmuştur. Davalı, senedin zamanaşımına uğradığını, davacıdan araba almak için senet verdiğini ancak aracı vermediğini ve aldığı senedi de davacının iade etmediğini, borcunun olmadığını savunarak icra takibine itiraz etmiştir. Davacı dava dilekçesinde ise, davalıdan satın aldığı aracın davalı tarafından verilmediğini ve ödediği bedelinde iade edilmemesi üzerine davalının ödenen bedele karşılık senet verdiğini ve senet bedelinin de ödenmeyerek senedin zamanaşımına uğraması yönünde davalı tarafından oyalandığını ileri sürmüştür. Takibe dayanak yapılan senet zamanaşımına uğramış olduğundan yazılı delil başlangıcı niteliğini taşır ve asıl borç ilişkisine dayanarak tanık dahil her türlü delille alacak ilişkisinin davacı tarafından ispatlanması gerekir. Yani bu davada, ispat yükü davacıdadır. O halde mahkemece, az yukarıda değinilen bu yönler gözetilerek taraf delilleri toplanarak gerekli araştırmalar yapılarak hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yanlış gerekçe ile yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 178,00 TL harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 15.10.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın