Haczedilemezlik Şikayeti | Şikayet Davası

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2015/13944 K. 2015/15921 T. 9.9.2015 • HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİ ( Belediyenin Otopark ve Akar Niteliğindeki Kira Hesaplarına Haciz Konulması – Mahkemece Anılan Hesapların Haciz Tarihinden En Az Altı ( 6 ) Ay Öncesini Kapsayacak Şekilde Ekstreleri Celp Edilerek Sonucuna Göre Karar Verileceği ) • BELEDİYENİN OTOPARK VE AKAR NİTELİĞİNDEKİ KİRA … Read more…

Para Haczi | Haczin Kalkması

T.C.YARGITAY Onikinci Hukuk Dairesi E.2014/12539 K.2014/15092 T.27.05.2014 ALACAK (PARA) HACZİ HACZİN KALKMASI TALEP SÜRESİ Özet: Alacak ve para, menkul hükümlerine göre haczedilir ise de, paranın satılması söz konusu olamayacağından satış talebine ilişkin ÎİK.nın 106. ve 110. maddelerinin tatbikinin düşünülemeyeceği, borçlunun başka bir icra takip dosyasındaki alacağının haczedilmesi halinde alacaklının on yıl içinde haczedilen parayı talep … Read more…

İflasın Ertelenmesi | İflas Davasında Yetki Sözleşmesi | Anonim Şirket

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E.2012/19-643 K.2013/256 T. 20.02.2013   İFLASIN ERTELENMESİ GÖREV-İŞBÖLÜMÜ İLİŞKİSİ YETKİLİ MAHKEME     Özet: Asliye Hukuk Mahkemeleri o yerde kurulmayan özel mahkemelerin görev alanına giren davalara, bu özel mahkemelerin sıfatıyla bakar. İflas davaları için yetki sözleşmesi yapılamaz ve iflas davası  mutlaka borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yer ticaret  mahkemesinde açılır. Bu yetki, … Read more…

Şirketin İflasının Ertelenmesi

  T.C. YARGITAY Onikinci Hukuk Dairesi E.2013/25980 K.2013/34435 T.04.11.2013   ŞİRKETİN İFLASININ ERTELENMESİ İCRA TAKİPLERİNİN TEDBİREN ÖNLENMESİ İCRA TAKİBİNİN DURDURULMASI/İPTALİ     Borçlu şirket hakkındaki iflasın ertelenmesi dava­sında ara kararla verilen ihtiyati tedbir karar tarihinden itibaren İİK. ’nın 179/b madde hükmü gereğince borçlu şirket aleyhinde hiçbir takip yapılamayacağı gözetilmelidir. Mahalli mahkeme kararının müddeti içinde temyizen … Read more…

Ticari Şirketler | Ticari Dava

T.C.        YARGITAY Onbeşinci Hukuk Dairesi Esas 2014/3693 Karar 2014/4334 Tarih 23.06.2014 ESER SÖZLEŞMESİNE DAYANAN İTİRAZIN İPTALİ TİCARET MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİ TİCARİ NİTELİKTE ORTAKLIK TİCARİ ŞİRKETLER YAPI KOOPERATİFLERİ Özet: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, kanun gereği ticari dava sayılan davalar haricinde, ticari davayı ticari iş esasına göre değil, ticari işletme esasına göre belirlemiştir. 1163 sayılı Kooperatifler … Read more…

Alacaklının İki Ayrı Takip Başlatması

T.C. YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ E. 2014/5221 K. 2015/5534 T. 9.3.2015 • İCRA EMRİNİN İPTALİ İSTEMİ ( İlam Bir Bütün Olmasına Rağmen Yasal ve Geçerli Bir Neden Olmaksızın Alacaklının 2 Ayrı Takip Başlatmak Suretiyle Yasalarda Belirtilen Dürüstlük Kuralına Uymadığı – Borçlunun Zarara Uğramasına Neden Olduğu/Şikayetin Kabulü Gerektiği ) • DÜRÜSTLÜK KURALINA AYKIRILIK ( İcra Emrinin … Read more…

Menfi Tespit Davası | Faturaya Konu Mallar

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2014/14716 K. 2015/553 T. 20.1.2015 • MENFİ TESPİT DAVASI ( Malın Teslim Alınmadığı İddiasının Satıcı Tarafından Kanıtlanması Gerektiği – İspat Yükünü Haiz Olan Davalının İddiasını Yazılı Belge ile İspat Etmesi Gerektiği/Faturanın Sadece Satıcının Defterinde Kayıtlı Olmasının Malın Teslimine Karine Teşkil Etmediği ) • FATURAYA KONU MALLARIN TESLİM ALINMADIĞI İDDİASI … Read more…

Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi | Anahtar Teslimi | İtirazın İptali

KİRA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ    ANAHTAR TESLİMİ    ÖZET: Anahtar teslim edilmediği sürece kiralanan yerin kiracının kullanımında olduğunu kabul etmelidir. Kiralananın fiilen boşaltıldığını ve anahtarın teslim edildiğini ispat yükümlülüğü kiracıya aittir. Y.6. HD E.2011/15289 K.2012/3446 T.05.03.2012        Dava ödenmeyen kira ve ortak giderlerin tahsili için yapılan icra takibine vaki itirazın iptali, takibin devamı ve … Read more…

Kira Parasının Ödeneceği Gün | Tahliye Davası

KİRA PARASININ ÖDENECEĞİ GÜN   BORÇLU TEMMERRÜDÜ  ÖZET: Kira parasının ayın ilk beş gününde ödeneceğine ilişkin sözleşme kuralı tarafları bağlar. Borcun istenebilmesi için öncelikle muaccel olması gereklidir. Bu nedenle somut olayda ayın beşinci günü geçirilmeden kira parasının ödenmediğinden söz edilemez. Y.6.HD. E.2012/1878 K.2012/5211 T.03.04.2012       Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu hakkında kira alacağının tahsili amacıyla tahliye … Read more…

Menfi Tespit Davası | Zamanaşımı

T.C. YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 2014/9698 K. 2014/14562 T. 2.10.2014 • MENFİ TESPİT DAVASININ ZAMANAŞIMINA TABİ OLMAMASI ( Senedin Anlaşmaya Aykırı Doldurulması ile Kişinin Zaafiyetinden Yararlanılarak Düzenlenmesinin Birlikte İleri Sürülmesi – Borçlar Kanunun 39. Maddesindeki 1 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olmayacağı ) • ZAMANAŞIMI ( İcra İflas Kanununda Menfi Tespit Davasında Zamanaşımı İçin Düzenleme Olmadığı … Read more…