İşe İade | İki Haftalık Süre İçerisinde Cevap Dilekçesi Sunmama

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2016/27458 K. 2017/17244 T. 2.11.2017 • İŞE İADE ( Davalı Dava Dilekçesinin Tebliğinden İtibaren İki Haftalık Süre İçerisinde Cevap Dilekçesini Sunmadığı Gibi Delillerini de Bildirmediği/Davacının Süresinde Sunulmayan Delillere Karşı Açık Bir Muvafakati Bulunmadığı – Süresinde Cevap Verilmemesinin Davanın Reddinin Talep Edildiği Anlamına Gelmekle Birlikte Hakkı Ortadan Kaldırır Nitelikte Ödeme … Read more…

Karar Düzeltme | Maddi Hata

        KARAR DÜZELTME    MADDİ HATA SONUCU SÜRENİN GEÇMESİ       Özet: Davacının yasal süresi içinde karar düzeltme talebinde bulunmasına rağmen, maddi hata sonucu süre geçtiğinden bahisle karar düzeltme talebinin reddi isabetsiz olup, karar düzeltme isteminin süre yönünden reddine dair karar kaldırılmalıdır.     1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU ( MÜLGA … Read more…

Sözleşmenin Haksız Feshinden Doğan Alacak Davası | Yetki

  SÖZLEŞMENİN HAKSIZ FESHİNDEN DOĞAN ALACAK DAVASI DAVADA YETKİ   ÖZET: Sözleşmenin haksız feshinde doğan tazminat davasının konusu para borcu olup, davanın davacının bunduğu yer mahkemesinde açılması mümkündür. Y.HGK E.2013/11-630 K.2014/332 19.3.2014        (…Davacı vekili, taraflar arasında imzalanan sözleşme ile müvekkilinin, davalının Dalaman Hava Limanı’na gelen yolcularını Fethiye ve çevresine taşıma işini üstlendiğini, davalının … Read more…

Kısmi Dava | Avukat Bedriye İclal Poyraz

       Kısmi Dava             Kısmi dava, kanunumuzda düzenlenmiştir. HMK.109.madde şöyledir : (1) Talep konusunun niteliği itibarıyla bölünebilir olduğu durumlarda, sadece bir kısmı da dava yoluyla ileri sürülebilir. (2) Talep konusunun miktarı, taraflar arasında tartışmasız veya açıkça belirli ise kısmi dava açılamaz. (3) Dava açılırken, talep konusunun kalan kısmından açıkça feragat edilmiş olması hâli dışında, … Read more…

Velayet Davası

                  T.C.      YARGITAY 2.Hukuk Dairesi E.2013/18057 K.2013/24954 T.04.11.2013 VELAYETİN ANNEDEN ALINIP BABAYA VERİLMESİ ÇEKİŞMESİZ YARGI YETKİLİ MAHKEME Özet:Çekişmesiz yargı işi olan velayetin eşlerden birinden alınarak diğerine verilmesine ilişkin davada yetkili mahkeme, talepte bulunan kişinin veya ilgililerden birinin oturduğu yer mahkemesidir. 6100 s. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde 382] 6100 s. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU [Madde … Read more…

Menfi Tespit Davası

T.C. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ E. 2013/4580 K. 2014/2549 T. 15.4.2014 • MENFİ TESPİT DAVASI ( Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Eksik ve Ayıplı İmâlat Nedeniyle İş Bedeli Olarak Teslim Edilen Çeklerden Dolayı – Kısa Karar İle Gerekçeli Karar Arasında Çelişki Meydana Geldiği/Kararın Bozulması Gerektiği ) • KISA KARARLA GEREKÇELİ KARARIN ÇELİŞİK OLMASI ( Kısa Kararda Davanın … Read more…

Sulh Sözleşmesi

                   T.C.         YARGITAY Beşinci Hukuk Dairesi E.2013/3545 K.2013/9778 T.16.05.2013 SULH SÖZLEŞMESİ YAPILMA ZAMANI KARAR DÜZELTME AŞAMASINDA SULH Özet: Sulh görülmekte olan bir davada, tarafların aralarındaki uyuşmazlığı kısmen veya tamamen sona erdirmek amacıyla, mahkeme huzurunda yapmış oldukları sözleşme olup, hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilir. Sulh, ilgili bulunduğu davayı sona erdirir ve kesin hüküm gibi … Read more…

Sözleşmenin Feshi

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2011/15-708 K. 2011/737 T. 7.12.2011 • SÖZLEŞMESİN FESHİ VE MENFİ ZARARIN TAZMİNİ TALEBİ ( Bozma İlamında Yerel Mahkemece Verilen İlk Karar ve Bunun Doğal Sonucu Olarak Bu Kararın Gerekçesinin Ortadan Kalktığı – Bozulan Eski Hükme Atıf Yapılarak Hüküm Kurulamayacağı ) • KARARDA GEREKÇE YER ALMAMASI ( Bozma İlamında Yerel … Read more…

Hizmet Tespiti Davası

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/21-165 K. 2013/1469 T. 9.10.2013 • HİZMET TESPİTİ DAVASI ( Taraflara Yüklenen Borç ve Tanınan Hakkın Sıra Numarası Altında Belirtildiği Açık İnfazda Şüphe ve Tereddüt Uyandırmayacak Biçimde Usulün Aradığı Niteliklere Haiz Kısa Karar ve Buna Uygun Gerekçeli Kararın Hüküm Kısmının Oluşturulması Gerektiği ) • HÜKÜM SONUCU ( Hizmet Tespiti … Read more…

Tapu İptali Ve Tescili Davası

T.C. YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ E. 2013/11167 K. 2013/14052 T. 8.11.2013 • TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVASI ( Yenilenmiş Olan Davanın İlk Yenilenmeden Sonra Bir Defadan Fazla Takipsiz Bırakılamayacağı – Davacı Vekilinin Davada Yenilemeden Sonra Davasını Bir Defa Takipsiz Bıraktığının Gözetileceği ) • DAVANIN YENİLENMESİ ( Davacı Vekilinin Mazereti Kabul Edilmese Dahi Yazılı Usule Tabi … Read more…