Boşanma | Yabancı Mahkeme Kararı

             T.C.      YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E.2012/14566 K.2012/21053 T.12.09.2012 BOŞANMA YABANCI MAHKEME KARARI – TANIMA TEDBİR-YOKSULLUK-İŞTİRAK NAFAKASI MANEVİ TAZMİNAT Özet: Boşanma davası devam ederken kesinleşen yabancı mahkeme boşanma kararı, tanıma kararı da kesinleştiği andan itibaren kesin hüküm ifade eder. Tedbir nafakasına ise boşanma veya ayrılık davasının de­vamı süresince hükmolunabilir. Evliliğin sona ermesinden sonra tedbir nafakasına … Read more…

İlam Niteliğindeki Belgeler

T.C. YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ E. 2012/12007 K. 2012/30549 T. 30.10.2012 • RESEN TANZİM EDİLMİŞ NOTER SENEDİ ( Yabancı Bir Ülkede O Ülkenin Noteri Tarafından Kendiliğinden Düzenlenmiş Olan Noter Senedinin Düzenlendiği Ülkenin Resmi Makamınca Verilen Onay Şerhini Taşıyorsa Kayıtsız Şartsız Bir Para Borcu İkrarını İçermesi Kaydıyla Türkiyede Doğrudan İcra Edilebileceği – Anılan Belge Yabancı Devletin … Read more…

Vasiyetnamenin Açılmasına Dair Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Ve Tenfizi

  T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 2011/17869 K. 2011/20270 T. 12.12.2011 • VASİYETNAMENİN AÇILMASINA DAİR YABANCI MAHKEME KARARININ TANINMASI VE TENFİZİ ( Vasiyetnameye Dair Davanın Miras Bırakanın Son Yerleşim Yeri Mahkemesinde Bakılması Gereği – Miras Bırakanın Yerleşim Yeri Yurt Dışında Olduğundan Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer Mahkemesinin Yetkili Olduğu ) • VASİYETNAMENİN AÇILMASI ( Miras … Read more…

Yabancı İle Evlilik

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/3618 K. 2009/9413 T. 12.5.2009 • EVLENEN KADININ SOYADI ( Kocasının Soyadını Alacağı/Yazılı Başvuruyla Öncekini Kullanabileceği – Mahkemece Kocasının Soyadını Taşımaması Sonucu Doğuracak Şekilde Karar Verilemeyeceği ) • VATANDAŞLIKLARI FARKLI OLAN EŞLER ( Kadının Soyadı Düzeltme Talebinde Bulunduğu – Evliliğe Müşterek Mutad Mesken Hukuku Bulunmadığı Takdirde Türk Hukuku … Read more…

Yabancı İlam | Lahey Sözleşmesi

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2009/5256 K. 2009/9676 T. 14.5.2009 • YABANCI İLAM ( İlamı Veren Yargı Organı Tarafından Onanmış Örneğinin ve Onanmış Tercümesinin Tenfiz Dilekçesine Eklenmesinin Yeterli Olduğu ) • LAHEY SÖZLEŞMESİ ( Davacı Yabancı İlamın İlamı Veren Yargı Organı Tarafından Onanmış Örneğini ve Onanmış Tercümesini Dosyaya Sunduğu – Yabancı İlamda 5 Ekim … Read more…

Müşterek Milli Hukuk | Soybağının Kuruluşu

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2008/4290 K. 2009/10608 T. 2.6.2009 • SOYBAĞININ KURULUŞU ( Çocuğun Doğum Anındaki Milli Hukukuna Kurulamaması Halinde Çocuğun Mutad Meskeni Hukukuna Tabi Olduğu ) • MUTAT MESKEN HUKUKU ( Soybağının Kuruluşu Çocuğun Doğum Anındaki Milli Hukukuna Kurulamaması Halinde Çocuğun Mutad Meskeni Hukukuna Tabi Olduğu ) • MÜŞTEREK MİLLİ HUKUK ( … Read more…

Cinsiyet Değişikliği | Kamu Düzeni

  T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2009/9678 K. 2009/22090 T. 21.12.2009 • CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ ( TMK’nun 40. Maddesinde Gösterilen Prosedür İzlenmeden Yapılmış Bulunması ve Kararın Dayandığı Doktor Raporunun Bu Maddede Sayılan Hususları İhtiva Etmiyor Olması Tek Başına Türk Kamu Düzenine Aykırılık Oluşturmadığı ) • KAMU DÜZENİ ( Cinsiyet Değişikliği TMK’nun 40. Maddesinde Gösterilen Prosedür … Read more…