Faturaya Dayanan Alacak Talebi | İnkar Tazminatı

avukat lawyer

T.C.

YARGITAY

19. HUKUK DAİRESİ

E. 2014/7874

K. 2014/11494

T. 19.6.2014

• FATURAYA DAYANAN ALACAK TALEBİ ( İtirazın İptali Davası – Davacı ve Davalının Ticari Defterlerinde Yer Alan Alacak Tutarlarının Birbiriyle Uyumlu Olduğu ve İcra Takibinin Bu Alacak Miktarı Üzerinen Yapıldığı/Davanın Kabulünün Gerektiği )

• İTİRAZIN İPTALİ DAVASI ( Faturaya Dayanan Alacak Talebi – Davacı ve Davalının Ticari Defterlerinde Yer Alan Alacak Tutarlarının Birbiriyle Uyumlu Olduğu ve İcra Takibinin Bu Alacak Miktarı Üzerinen Yapıldığı/Davanın Kabul Edilmesi Gerektiği )

• DAVACI VE DAVALININ TİCARİ DEFTERLERİNDEKİ AKACAK TUTARLARININ UYUMLU OLMASI ( Tarafların Ticari Defterlerinde Yer Alan Tutarlarının Uyumlu Olduğu ve İcra Takibinin Bu Miktar Üzerinen Yapıldığı/Fatıraya Dayanan İtirazın İptali Davasının Kabul Edileceği )

2004/m. 50

818/m. 89

6100/m. 10

ÖZET : Dava, faturalara dayalı alacak nedeni ile başlatılan icra takibine ilişkin itirazın iptali davasıdır.

Davacı ve davalının ticari defterlerinde yer alan alacak tutarının birbiri ile uyumlu olduğu ve icra takibinin bu alacak tutarı üzerinden yapıldığı gerekçesiyle davanın kabulü gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, davacının faturalara dayalı alacağı nedeni ile başlatılan icra takibinin davalının haksız itirazı sonucu durduğunu belirterek itirazın iptaline ve inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, icra dairesinin ve mahkemenin yetkisiz olduğunu, takip talebinde talep edilen alacağın fazla olduğunu ve alacağın likit olmadığını bildirerek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna göre, icra dairesinin İİK’nın 50. 818 sayılı BK’nın 89 ve HMK’nın 10. maddeleri uyarınca yetkili olduğu, davacı ve davalının ticari defterlerinde yer alan alacak tutarının birbiri ile uyumlu olduğunu ve icra takibinin bu alacak tutarı üzerinden yapıldığı gerekçesiyle davanın kabulü ile takibin devamına ve alacağın % 20’si oranında inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

SONUÇ : Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 19.06.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum yapın