İtirazın İptali Davası | CMR Belgesinin Resmi Tercümesi

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/8688

K. 2017/6959

T. 6.12.2017

DAVA : Taraflar arasında görülen davada … 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 14/04/2015 tarih ve 2014/890-2015/289 Sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili; davalı taşıyıcı şirket aracılığıyla karayolu ile …’dan Hollanda’ya 9 kap ve 11 koli aluminyum profil ve aluminyum sevk edildiğini, varma yerinde 11 kolininin eksik olduğunun tespit edilip CMR üzerine not düşüldüğünü, bu sebeple sigortalı firmaya eksik emtia bedeline yönelik ödeme yapılarak zararının giderildiği ve TTK 1472 maddesine dayanarak haklarına halef olduğunu, ödenen bedelin tahsili amacıyla başlatılan icra takibine davalının haksız yere itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptali ve % 20 icra inkar tazminatına hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili; davacının poliçe kapsamında olmayan bir lütuf ödemesi yaptığını, halefiyete dair belgeri dosyaya sunmadığı gibi CMR belgesinin tercümesinin de bulunmadığını, ziyadan sorumlu olmadıklarını, aksi halde dahi sınırlı sorumluluğun söz konusu olacağını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; davacının sigortalısı ile davalı arasında taşıma sözleşmesi olduğu ve sunulan belgelere göre 11 koli emtianın alıcısına eksik teslim edildiği, taşıyıcının zarara dair hiçbir açıklama getirmeyerek sınırlı sorumluluktan yararlanma hakkını kaybettiği ve gerçek zarardan sorumlu olacağı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüyle 6.287,73 TL asıl alacak, 407,73 TL işlemiş faiz olmak üzere 6.695,46 TL alacak yönünden itirazın iptaline karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava, nakliyat emtia sigorta poliçesine dayalı rücuen tazminatın tahsili amacıyla başlatılan icra takibine itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş ise de, dosyada mevcut bilirkişi raporunda da açıkça ifade edildiği üzere dosya münderacatında davaya konu taşımaya dair CMR belgesinin ve diğer belgelerin okunaklı bir örneği veyahut resmi tercümesi bulunmamaktadır.

6100 Sayılı HMK’nın 121. madde hükmü uyarınca, dava dilekçesinde gösterilen ve davacının elinde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte davalı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin veya sadece örneklerinin dilekçeye eklenerek, mahkemeye verilmesi gerekir. Belgenin sadece örneğinin mahkemeye verildiği durumlarda, mahkeme kendiliğinden veya taraflardan birinin talebi üzerine belgenin aslının verilmesini de isteyebilir (HMK madde 216). Yabancı dilde yazılmış belgeye dayanan taraf, tercümesini de mahkemeye sunmak zorundadır. Mahkeme kendiliğinden veya diğer tarafın talebi üzerine, belgenin resmi tercümesini de isteyebilir (HMK madde 223). İbrazı istenen belgenin, ileri sürülen hususun ispatı için zorunlu ve bu isteğin kanuna uygun olduğuna mahkemece kanaat getirildiği ve karşı taraf da bu belgenin elinde olduğunu ikrar ettiği veya ileri sürülen talep üzerine sükut ettiği yahut belgenin var olduğu resmî bir kayıtla anlaşıldığı veya başka bir belgede ikrar olunduğu takdirde, mahkeme bu belgenin ibrazı için kesin bir süre verir (HMK madde 220). Bu durumda, mahkemece davaya dayanak yapılan CMR belgesinin ve dosyaya sunulmuş olan taşımaya dair yabancı dildeki diğer belgelerin aslı ile birlikte resmi tercümelerini sunmak üzere davacıya usulüne uygun şekilde kesin mehil verilerek sonucuna göre değerlendirme yapılması gerekirken eksik incelemeye dayalı bilirkişi raporuna itibar edilerek hüküm kurulması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, ödediği peşin temyiz harcının istemi halinde temyiz edene iadesine, 06/12/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın