Dosyanın İşlemden Kaldırılması | Borçlunun İcra Müdürlüğünün Yetkisine Yönelik İtirazı

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2017/171

K. 2017/13548

T. 2.11.2017

• YETKİ İTİRAZI ( Alacaklı Davalı Tarafından Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla İcra Takibi Başlatıldığı/Borçlunun İcra Mahkemesine Yaptığı Başvuru Neticesinde Mahkemece Yetki İtirazının Kabul Edildiği – Hangi İcra Dairelerinin Yetkili Olduğuna ve Karar Kesinleştiğinde Talep Halinde İcra Dosyasının Yetkili İcra Müdürlüğüne Gönderilmesine Karar Verilmesi Gerektiği/Bozma Sonrasındaki Celsede Taraflarca Takip Edilmeyen Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Verildiği )

• YETKİLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİLME KARARI ( İcra Mahkemesi Hakiminin Yetki İtirazının İncelenmesinde Taraflar Gelmese de Gereken Kararı Vermesi Gerektiği/Borçlunun İcra Müdürlüğünün Yetkisine Yönelik İtirazı Yönünden Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına Karar Veremeyeceği – Mahkemece Hükmüne Uyulan Bozma İlamı Uyarınca Borçlunun Yetki İtirazı İncelenerek Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerekirken Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesinin İsabetsiz Olduğu )

2004/m.169/a-1

6100/m.19/3, 150

ÖZET : Dava, yetki itirazı istemine ilişkindir.

Alacaklı davalı tarafından kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibi başlatılmış, borçlunun yasal sürede icra mahkemesine yaptığı başvuru neticesinde mahkemece yetki itirazı kabul edilmiştir.

“Mahkeme, yetkisizlik kararında yetkili mahkemeyi de gösterir.” hükmü gereğince, “hangi İcra Dairelerinin yetkili olduğuna, karar kesinleştiğinde ve talep halinde icra dosyasının yetkili icra müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmesi” gerekçesi ile kararın bozulması sonrasında, mahkemece bozma ilamına uyulmuş fakat bozma sonrasındaki celsede taraflarca takip edilmeyen dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir. Akabinde de yasal süre içinde yenilenmediğinden bu defa davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.

İİK’nun 169/a-1. maddesinin son cümlesine göre; icra mahkemesi hakimi, yetki itirazının incelenmesinde taraflar gelmese de gereken kararı verir. Bu sebeple borçlunun icra müdürlüğünün yetkisine yönelik itirazı yönünden dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilemez.

Mahkemece, hükmüne uyulan bozma ilamı uyarınca borçlunun yetki itirazının incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken davanın açılmamış sayılması yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak İcra Dairesi’nde kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibine başlandığı, örnek 10 numaralı ödeme emri tebliği üzerine borçlunun yasal sürede icra mahkemesine yaptığı başvuruda, yetkili yerin İcra Daireleri olduğunu belirterek yetkiye itirazda bulunduğu, mahkemece senette yetki şartı olduğu gerekçesiyle yetki itirazının kabulüyle İcra Müdürlüğü’nün yetkisizliğine karar verildiği anılan kararın temyizi üzerine, Dairemizin 25.05.2015 tarih ve 2015/3970 E. – 14072 K. sayılı ilamı ile; ”HMK’nun 19/3. maddesi gereğince; “Mahkeme, yetkisizlik kararında yetkili mahkemeyi de gösterir.” hükmü gereğince, mahkemece, borçlunun yetki itirazı kabul edildiğine göre, yetki itirazının kabulüyle İcra Dairelerinin yetkili olduğuna, karar kesinleştiğinde ve talep halinde icra dosyasının yetkili icra müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmesi” gerekçesi ile kararın bozulduğu, mahkemece, 29.03.2016 tarihli celsede bozma ilamına uyulmasına ve 05.04.2016 tarihli celsede taraflarca takip edilmeyen dosyanın HMK’nun 150. maddesi gereğince işlemden kaldırılmasına karar verilmesinin ardından, yasal süre içinde yenilenmediğinden bu defa HMK’nun 150/5. maddesi gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği görülmektedir.

İİK’nun 169/a-1. maddesinin son cümlesine göre; icra mahkemesi hakimi, yetki itirazının incelenmesinde taraflar gelmese de gereken kararı verir. Bu sebeple borçlunun icra müdürlüğünün yetkisine yönelik itirazı yönünden dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilemez.

O halde mahkemece, hükmüne uyulan bozma ilamı uyarınca borçlunun yetki itirazının incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın açılmamış sayılması yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın