Boşanma Davasında Çocukların Dinlenmesi

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2009/3600

K. 2010/5346

T. 22.3.2010

• BOŞANMA ( Velayet – BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Sözleşmesi Uyarınca İdrak Çağındaki Çocukların Dinlenilmesi Gerektiği )

• VELAYET ( BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin İlgili Avrupa Sözleşme Maddeleri Uyarınca Velayete İlişkin Değerlendirmelerde İdrak Çağındaki Çocukların Görüşlerinin Dikkate Alınması Gerektiği )

• BOŞANMA DAVASINDA ÇOCUKLARIN DİNLENİLMESİ ( BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Avrupa Sözleşmesi Uyarınca Gerekirse Uzman Raporları Doğrultusunda İdrak Çağında Olan Çocukların Dinlenilmesi ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi Gerektiği )

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme/m. 12

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi/m. 3, 6

4721/m. 339

4787/m. 5

ÖZET : Uluslararası sözleşmelere göre idrak çağında bulunan çocukların dinlenilmesi ve onların ifade edeceği görüşlere de önem verilip gerekirse uzmanlardan rapor alınıp, deliller birlikte değerlendirilerek sonucu uyarınca velayete ilişkin karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-)Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı kocanın aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-)Müşterek çocuklardan Tuğçe 1994 ve Busenur 2001 doğumludur. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12. Çocuk Haklarının Kullanılmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesinin 3. ve 6. maddelerine göre idrak çağında bulunan çocukların dinlenilmesi ve onların ifade edeceği görüşlere de önem verilip gerekirse 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanununun 5. maddesi uyarınca uzman veya uzmanlardan rapor alınıp, deliller birlikte değerlendirilerek sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken velayet konusunda eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükümün yukarda 2. bentte gösterilen sebeplerle velayet düzenlemesi yönünden BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu sair itirazların 1. bentte gösterilen sebeplerle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.3.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Benzer Yazılar:

Yorum yapın