Velayet | Çocukların Dinlenmesi

 

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2010/10223

K. 2011/11323

T. 4.7.2011

• VELAYET ( Düzenlenirken Yeterli İdrake Sahip Olduğu Kabul Edilen Çocukların Dinlenmesi ve Görüşlerinin Alınması Gerektiği – Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi )

• ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ ( Hükümlerine Göre Velayet Düzenlenirken Yeterli İdrake Sahip Olduğu Kabul Edilen Çocukların Dinlenmesi ve Görüşlerinin Alınması Gerektiği )

• ÇOCUKLARIN DİNLENMESİ VE GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI ( Velayet Düzenlenirken Yeterli İdrake Sahip Olduğu Kabul Edilen Çocukların Dinlenmesi ve Görüşlerinin Alınması Gerektiği – Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi )

4721/m. 182

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi/m. 3

ÖZET : “Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi” iç hukuk tarafından yeterli idrake sahip olduğu kabul edilen çocuklara kendilerini ilgilendiren davalarda dava ile ilgili tüm bilgileri almak, kendisine danışılmak ve kendi görüşünü açıklamak olanağının sağlanması hakkını tanımıştır. Bu bakımdan çocukların dinlenmesi ve görüşlerinin alınması, velayet düzenlenmesine esas olmak üzere bilirkişiden mütalaa alınması ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuç uyarınca karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1 – Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle tarafların evlilik birliğinin kendilerine yüklediği görevleri yerine getirmediklerinin anlaşılmasına göre aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2 – Müşterek çocuklar Mertcan 2.12.1997, Melisa ise 26.10.2001 doğumlu olup görüşlerini açıklama olgunluğuna sahiptirler. 18.01.2001 tarihli 4620 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunan ve Bakanlar Kurulunun 12.3.2002 tarih 2002/3910 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe konulan “Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi” iç hukuk tarafından yeterli idrake sahip olduğu kabul edilen çocuklara kendilerini ilgilendiren davalarda dava ile ilgili tüm bilgileri almak, kendisine danışılmak ve kendi görüşünü açıklamak olanağının sağlanması hakkını tanımıştır. ( Söz. md. 3 ) Bu bakımdan çocukların dinlenmesi ve görüşlerinin alınması, velayet düzenlenmesine esas olmak üzere bilirkişiden mütalaa alınması ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuç uyarınca karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile velayet ile ilgili yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte açıklanan sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerin 1. bentte açıklanan nedenle ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.07.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Benzer Yazılar:

Yorum yapın