Çocuğun Üstün Yararı | İdrak Çağındaki Çocuğun Velayetinin Belirlenmesi

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2016/19750

K. 2017/254

T. 11.1.2017

• İDRAK ÇAĞINDA ÇOCUĞUN VELAYETİNİN BELİRLENMESİ ( Mahkemece Çocuk Bizzat Dinlenerek Görüşü Alınacağı – Gerekirse Velayetin Kaldırılmasını veya Değiştirilmesini Gerekli Kılan Bir Durumun Bulunup Bulunmadığı Hususunda Psikolog Pedagog ve Sosyal Çalışmacıdan Oluşan Heyete İnceleme Yaptırılarak Yeniden Uzman Raporu Alınacağı/Annenin Velayet Görevindeki Sorumluluklarının Değerlendirilmesi Açısından Çocuğun Mağdur Olduğu Soruşturma Dosyalarının Getirtilerek İnceleneceği )

• ANNENİN VELAYET GÖREVİNDEKİ SORUMLULUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ( İdrak Çağında Bulunan Çocuğun Velayeti Konusunda Mahkemece Bizzat Dinlenerek Görüşü Alınacağı – Annenin Velayet Görevindeki Sorumluluklarının Değerlendirilmesi Açısından Çocuğun Mağdur Olduğu Soruşturma Dosyalarının Getirtilerek İncelenmesi Gerektiği )

• VELAYET DÜZENLEMESİ ( Yapılırken Gözönünde Tutulması Gereken Temel İlkenin Çocuğun Üstün Yararı Olduğu – Çocuğun Üstün Yararını Belirlerken Onun Bedensel Zihinsel Ruhsal Ahlaki ve Toplumsal Gelişiminin Sağlanması Amacının Gözetileceği )

• ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI ( Velayet Düzenlemesi Yapılırken Gözönünde Tutulması Gereken Temel İlkenin Çocuğun Üstün Yararı Olduğu – Çocuğun Üstün Yararını Belirlerken Onun Bedensel Zihinsel Ruhsal Ahlaki ve Toplumsal Gelişiminin Sağlanması Amacının Gözetilmesi Gerektiği )

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme/m.3, 12

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi/m.1, 3, 6

4721/m.339/1, 343/1, 346/1

5395/m.4/b

4787/m.5

ÖZET : Velayet düzenlemesi yapılırken; gözönünde tutulması gereken temel ilke; çocuğun üstün yararıdır. Çocuğun üstün yararını belirlerken; onun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişiminin sağlanması amacının gözetilmesi gereklidir. Ana ve babanın yararları; boşanmadaki kusurları, ahlaki değer yargıları, sosyal konumları gibi durumları, çocuğun üstün yararını etkilemediği ölçüde gözönünde tutulur. İdrak çağındaki çocukların kendilerini ilgilendiren konularda görüşünün alınması ve görüşlerine gereken önemin verilmesi gerekir.

Mahkemece idrak çağında bulunan 2007 doğumlu çocuğun velayeti konusunda mahkemece bizzat dinlenerek, görüşü alınması, gerekirse velayetin kaldırılmasını veya değiştirilmesini gerekli kılan bir durumun bulunup bulunmadığı hususunda psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıdan oluşan heyete inceleme yaptırılarak yeniden uzman raporu alınması, annenin velayet görevindeki sorumluluklarının değerlendirilmesi açısından çocuğun mağdur olduğu soruşturma dosyalarının getirtilerek incelenmesi ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı anne tarafından velayetin değiştirilmesi davasının reddine yönelik temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Velayet düzenlemesi yapılırken; gözönünde tutulması gereken temel ilke; çocuğun “üstün yararı” (Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme m.3; Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi m.1; TMK m.339/1, 343/1, 346/1; Çocuk Koruma Kanunu m.4/b) dır. Çocuğun üstün yararını belirlerken; onun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişiminin sağlanması amacının gözetilmesi gereklidir. Ana ve babanın yararları; boşanmadaki kusurları, ahlaki değer yargıları, sosyal konumları gibi durumları, çocuğun üstün yararını etkilemediği ölçüde gözönünde tutulur. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12. ve Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 3 ve 6. maddeleri idrak çağındaki çocukların kendilerini ilgilendiren konularda görüşünün alınması ve görüşlerine gereken önemin verilmesini öngörmektedir. Mahkemece idrak çağında bulunan 2007 doğumlu A. B.’in velayeti konusunda mahkemece bizzat dinlenerek, görüşü alınması, gerekirse velayetin kaldırılmasını veya değiştirilmesini gerekli kılan bir durumun bulunup bulunmadığı hususunda 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 5. maddesi uyarınca, psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacıdan oluşan heyete inceleme yaptırılarak yeniden uzman raporu alınması, annenin velayet görevindeki sorumluluklarının değerlendirilmesi açısından çocuğun mağdur olduğu soruşturma dosyalarının getirtilerek incelenmesi ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde eksik inceleme ile hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 11.01.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Benzer Yazılar:

Yorum yapın